Składki ubezpieczeniowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r.

13.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. dla niektórych grup ubezpieczonych:

 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Zgodnie z art. 18a i 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2008 r.).
  Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209) od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 1126 zł.
  Za czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  - na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 65,94 zł /tj. 19,52%/
  - na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 20,27 zł /tj. 6%/
  - na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 8,28 zł /tj. 2,45%/
 2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych nie wymienione w punkcie 1,

  • twórcy i artyści,

  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

   oraz
   osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

  Zgodnie z art. 18 ust. 8 i 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1790,39 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r.).
  Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r. (M.P. Nr 39, poz. 348) - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2008 r. wynosiło 2983,98 zł.
  Za czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  - na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 349,48 zł /tj. 19,52%/
  - na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 107,42 zł /tj. 6%/
  - na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 43,86 zł /tj. 2,45%/

  Ponadto:

  Zgodnie z art. 20 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wszystkich osób, których dotyczy Informacja, w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7459,95 zł /tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008r./.

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.
  Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.:

  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

  • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i zgodnie z art.2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.
  Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe", który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w Oddziałach ZUS. Ponadto Oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

  Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r. (M.P. Nr 34, poz. 304) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r. wynosiło 3049,86 zł.
  Na podstawie art. 81 ust. 2 w związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. dla osób wymienionych zarówno w punkcie 1 jak i 2 Informacji stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2287,40 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).
  W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. nie może być niższa od kwoty 205,87 zł /tj. 9% podstawy wymiaru - zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/.

  Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Podana wysokość składki określona została w art. 36 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 117).
  Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Podana wysokość składki określona została w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 117).

*Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://e-inspektorat.zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne