Przedłużenie zasiłku chorobowego

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne

Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku chorobowego. Wówczas okres pobierania zasiłku chorobowego ulegnie wyczerpaniu zanim pracownik odzyska zdolność do pracy. Swego rodzaju przedłużeniem zasiłku chorobowego jest świadczenie rehabilitacyjne, które ma zapewnić pracownikowi pomoc pieniężną - ubezpieczeniową. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.  Należy w tym miejscy przypomnieć, że zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres niezdolności do pracy wynoszący  182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Po wyczerpaniu tego okresu ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje:

 • pracownikom,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • duchownym.

Komu świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osobie uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego,
 • kontynuującemu działalność zarobkową lub podejmującemu taką działalność,
 • wykonującemu inną pracę zarobkową lub wykorzystującemu to świadczenie niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego (wymienione okoliczności stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu).

Co jest podstawą wymiaru i wysokości świadczenia rehabilitacyjnego?

Podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest ta sama podstawa co w przypadku wymiaru zasiłku chorobowego. Jest nią więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

 Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75 % tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100 % tej podstawy.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca płatnik składek (pracodawca), jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, natomiast ZUS gdy płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Z kolei po ustaniu ubezpieczenia świadczenie zawsze wypłaca ZUS.

Zasiłek wyrównawczy

Jeżeli pracownik posiada zmniejszoną sprawność do pracy, a jego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy i nie posiada uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, to przysługuje mu zasiłek wyrównawczy.
Przysługuje on przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

O tym, czy rehabilitacja zawodowa jest potrzebna w przypadku danego pracownika, orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS.

Jak długo przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Pracownik pobiera zasiłek wyrównawczy przez okres rehabilitacji zawodowej odbywanej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy.
Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji i przesunięcia do innej pracy (bez względu na to, granicą jest upływ 24 miesięcy od podjęcia rehabilitacji) albo w momencie, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że z uwagi na stan zdrowia pracownika rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Wysokość zasiłku

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z okresu 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Pamiętaj, że:

 • Do ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego niezbędnym dokumentem jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS.
 • O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS.
 • Jeżeli ubezpieczony wykonuje w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową lub wykorzystuje świadczenie rehabilitacyjne w sposób niezgodny z jego celem, to traci prawo do tego świadczenia za miesiąc, w którym miało miejsce takie zachowanie.
 • Jeżeli pracownik pobierający świadczenie rehabilitacyjne zgłosi swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia - nawet gdyby zgłosił się po 6 miesiącach od rozwiązania stosunku pracy - to pracodawca powinien ponownie zatrudnić takiego pracownika, w miarę możliwości.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 r., Nr 60, poz. 636 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne