14.7.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

Jakie zmiany dla rynku pracy przygotował resort pracy?

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali 11 lipca propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. 

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 r.

- "Po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję - ustawę o rynku pracy" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. 

Obecnie jest inna sytuacja na rynku pracy niż przed laty, stąd propozycja nowych rozwiązań. Mamy rekordowo niski poziom bezrobocia. Ze wstępnych danych za czerwiec 2018 r. wynika, że liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 mln osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 5,9%. Korzystne tendencje na rynku pracy przekładają się na wyższy wskaźnik zatrudnienia - w 2017 r. wyniósł 70,9%. 

Bezrobocie od lat nie było na tak niskim poziomie. 
Zobacz obraz na Twitterze

- "Dobra sytuacja na rynku pracy to jest sytuacja, która stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a wiec osób biernych zawodowo" – powiedziała minister Rafalska. Jej zdaniem, nowa sytuacja na ryneku pracy wymaga zmian w ustawie dot. rynku pracy i urzędów pracy. 

Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. Szczegóły nowych rozwiązań zaprezentował podczas konferencji wiceminister Stanisław Szwed. 

Zobacz obraz na Twitterze

Poinformował, że proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy stażu pracy 30 lat. Mówił także, że zmiany dla pracodawców dotyczą np. wprowadzenia bonu ofertowego czy ułatwienia kontynuacji pracy cudzoziemców u tego samego pracodawcy.

Jakie są cele zaproponowanych zmian?

Minister Rafalska stwierdziła, iż te propozycje to bardziej nowoczesne rozwiązania dla ryneku pracy, dające większą elastyczność, lepszą aktywizację długotrwale bezrobotnych.

Główne cele zmian ustawy o rynku pracy to:

 • zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy;
 • zwiększenie dostępności i optymalizacja form pomocy świadczonej przez urzędy pracy;
 • zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
 • ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy;
 • ułatwienia w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy;
 • zmiana funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. 

Porady prawne

Na czym polegają proponowane zmiany?

Autorzy projektu uznali, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy dostosowujących je do zmiennej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w zakresie:
1. optymalizacji stosowanych form pomocy.
Pomimo systematycznej poprawy na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2017 r. osiągnęła rekordowo niski poziom 6,6%), wciąż obserwujemy takie zjawiska jak sezonowość, czyli wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok oraz niekorzystną strukturę zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych. Wyraźnie podkreślić należy poprawiającą się sytuację osób młodych przy wzroście odsetka starszych wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Dziś w rejestrach urzędów pracy pozostają przede wszystkim osoby mające największe problemy z podjęciem zatrudnienia, których przywrócenie na rynek pracy jest zarówno kosztowne, jak i długotrwałe. Co drugi zarejestrowany jest długotrwale bezrobotnym, co trzeci nie posiada kwalifikacji zawodowych, a co piąty doświadczenia zawodowego. Do tego są to bezrobotni zamieszkali często na słabo uprzemysłowionych terenach, co nie sprzyja szybkiemu podejmowaniu zatrudnienia. Potwierdza to również fakt utrzymywania się tzw. enklaw bezrobocia, czyli obszarów o wysokim jego poziomie.
Sytuacja na rynku pracy, w tym zmiany w obrębie struktury osób zarejestrowanych w urzędach pracy, powodują konieczność wprowadzenia zmian w mechanizmach obsługi i wsparcia osób bezrobotnych. Obecnie obowiązujący katalog instrumentów rynku pracy jest sztywno dedykowany konkretnym grupom bezrobotnych, przez co urzędy pracy nie mają możliwości optymalnego oddziaływania na potrzeby wszystkich swoich klientów. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian umożliwiających urzędom pracy znacznie elastyczniejsze reagowanie na problemy i potrzeby bezrobotnych, w szczególności tych, którzy przez łączny okres przekraczający 12 miesięcy pozostawali w rejestrach urzędów pracy.

W ramach optymalizacji stosowanych form wsparcia proponuje się:

 • wprowadzenie zmian dostosowujących udzielanie pomocy klientom PSZ, tj. bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom, do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w tym m.in.:

a) uelastycznienie przepisów poprzez rezygnację ze wskazania, których grup osób dotyczy dana forma pomocy – za wyjątkiem:
- uprawnień dla opiekunów osób niepełnosprawnych wynikających ze zmian wprowadzanych ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. poz. 1292),
- rozwiązań wprowadzanych obecnie do ustawy o promocji zatrudnienia (…) innymi ustawami – np. dotyczącą pracy tymczasowej czy dotyczącą implementacji tzw. dyrektywy sezonowej,
b) zmniejszenie liczby form pomocy (w tym rezygnacja z profilowania pomocy, zlecania działań aktywizacyjnych przez marszałków, a w to miejsce zmodyfikowanie zlecania usług przez starostę),
c) zmniejszenie liczby rozporządzeń;

 • zwiększenie uczestnictwa tzw. „biednych pracujących” w kształceniu ustawicznym poprzez finansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, poświadczających nabycie wiedzy i umiejętności, w tym uprawnień zawodowych;
 • zmodyfikowanie form pomocy dla długotrwale bezrobotnych;
 • zwiększenie dostępności PSZ do ofert pracy z sektora publicznego – poprzez zobowiązanie większości jednostek sektora publicznego do publikowania ogłoszeń o poszukiwaniu kandydatów na wolne stanowiska;
 • uwzględnienie wniosków, uwag i opinii do obecnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia (…), w szczególności:

a) zwiększenie dostępności środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) poprzez rozszerzenie grupy osób, które mogą skorzystać z KFS oraz ustalenie maksymalnych limitów wsparcia, z jednoczesnym zagwarantowaniem transparentności finansowanych działań oraz wzmocnieniem roli partnerów społecznych i województw w gospodarowaniu środkami KFS,
b) wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających stosowanie staży zamiast zatrudnienia i traktowania stażystów jako darmowej siły roboczej oraz silniejszego powiązania stażu z zatrudnieniem po nim,
c) uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących szkoleń dla bezrobotnych,
d) uatrakcyjnienie przygotowania zawodowego dorosłych,
e) poszerzenie zakresu przedmiotowego pożyczki edukacyjnej i wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego w postaci możliwości częściowego jej umorzenia w sytuacji uzyskania zatrudnienia.

2. poprawy sytuacji osób lub podmiotów korzystających ze środków Funduszu Pracy na podejmowanie działalności gospodarczej lub na tworzenie miejsca pracy dla osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy, a także zapewnienia efektywniejszego wykorzystania tych środków.

W ramach poprawy sytuacji osób lub podmiotów korzystających ze środków Funduszu Pracy na podejmowanie działalności gospodarczej lub na tworzenie miejsca pracy dla osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy, a także zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania tych środków, planowane jest:

 • złagodzenie konsekwencji nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług (ograniczenie do naliczenia odsetek za opóźnienie zamiast dotychczasowego obowiązku zwrotu wszystkich środków);
 • rozszerzenie grupy opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z instrumentów wspierania przedsiębiorczości o osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, których utrata  nastąpi po skorzystaniu ze wsparcia z Funduszu Pracy;
 • uregulowanie sytuacji w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na założenie działalności gospodarczej – zwrot dofinansowania następuje proporcjonalnie do minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, bez odsetek, w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych – rozwiązanie umowy, co uchroni spadkobierców przed koniecznością zwrotu środków zainwestowanych w działalność gospodarczą, likwidowaną automatycznie w przypadku śmierci przedsiębiorcy;
 • uregulowanie sytuacji w przypadku śmierci pożyczkobiorcy – obowiązek zwrotu środków bez dodatkowych obciążeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy;
 • zawieszenie spłat oraz oprocentowania pożyczki po złożeniu wniosku o umorzenie pożyczki, co uniezależni wnioskującego od okresu rozpatrywania wniosku;
 • wprowadzenie możliwości restrukturyzacji zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy;
 • obowiązek zwrotu podatku od towarów i usług przez osoby uprawnione do jego odzyskania, którego zwrot  dotychczas  zależał od deklaracji podatnika, czy będzie się o niego ubiegał w urzędzie skarbowym, co stwarzało pole do nadużyć;
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przedsiębiorcom będącym płatnikami VAT wydatków netto.

3. ułatwienia obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy poprzez umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy.

W projekcie przewidziano stworzenie mechanizmu wsparcia dla osób powracających do Polski poprzez umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy. Wprowadzenie projektowanych zmian dotyczących pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ma na celu ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy, m.in. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Istotą projektowanego rozwiązania jest stworzenie zachęt dla obywateli polskich, którzy w ostatnich latach przebywali lub pracowali za granicą do powrotu do kraju przez umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy. Brak konieczności rejestracji w urzędach pracy umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w urzędach pracy etc. Dotyczy to przede wszystkim osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą. Dodatkowo brak konieczności rejestracji w urzędach pracy skróci i uprości proces ubiegania się o pożyczkę. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwalniają również z wymogu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy inną kategorię potencjalnych beneficjentów programu pożyczkowego, tj. studentów ostatniego roku studiów. Powracający z zagranicy, zgodnie z założeniami, to obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, który w okresie ostatnich 24 miesięcy za granicą, na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwał co najmniej 12 miesięcy bądź był zatrudniony nieprzerwanie przez okres co najmniej
6 miesięcy lub podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Potwierdzeniem spełnienia jednego z wyżej wymienionych warunków będzie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie wyższego zasiłku – w wysokości 130% zasiłku podstawowego – dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku, np. okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej – z zachowaniem pozostałych, aktualnie obowiązujących, warunków jego nabywania i pobierania. Pozostałe aktualnie obowiązujące warunki jego nabywania i pobierania pozostaną więc bez zmian.

Do wyższego zasiłku uprawnieni będą bezrobotni posiadający wskazany okres uprawniający do zasiłku, niezależnie od wieku.

Proponuje się także wprowadzenie przepisów, które kompleksowo uregulują zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. kwestie:
1. zbiorów danych osobowych PSZ i ich zawartości;
2. celów przetwarzania i okresów przechowywania danych osobowych w zbiorach danych osobowych;
3. administratorów danych osobowych oraz innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych ze zbiorów danych osobowych PSZ (w szczególności jednostek pomocy społecznej i instytucji publicznych realizujących zadania na podstawie odrębnych ustaw), oraz przetwarzania przez PSZ danych pochodzących z innych rejestrów lub zbiorów.

Konieczne jest bowiem uregulowanie kwestii ochrony danych osobowych w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) nie regulują kwestii ochrony danych osobowych w wystarczającym zakresie.

W ramach dostosowania sposobu zarządzania środkami Funduszu Pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy planowane jest zweryfikowanie przepisów dotyczących sposobu ustalania na dany rok limitów środków na zadania w zakresie:

 1. finansowania w urzędach pracy form pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 Podział środków ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na finansowanie form pomocy (aktualnie programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych) nie będzie obejmował ustalonych dla województw na całą perspektywę finansową 2014-2020 kwot środków na finansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i ukierunkowany będzie na zabezpieczenie większych kwot Funduszu Pracy dla urzędów pracy na terenach o wysokiej stopie bezrobocia. Przy podziale środków w województwach uwzględniana będzie liczba długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 r.ż. Przy podziałach środków nie będzie uwzględniana efektywność, pozostająca jako kryterium oceny urzędu pracy.

Kwota środków ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na finansowanie form pomocy przez urzędy pracy, pomniejszona o kwotę środków przeznaczonych na realizację projektów EFS, a następnie rezerwę Funduszu Pracy stanowiącą 30% pozostałych środków, będzie dzielona na poziomie ministra właściwego do spraw pracy pomiędzy województwa, algorytmem uwzględniającym liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia.

Podział środków dla powiatowych urzędów pracy dokonywany będzie na poziomie województw według kryteriów obejmujących, w szczególności: kwotę środków Funduszu Pracy przeznaczoną dla powiatowego urzędu pracy na realizację projektów EFS, liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, stopę bezrobocia, zaciągnięte w poprzednim roku zobowiązania z tytułu realizacji form pomocy oraz strukturę bezrobocia, w tym: liczbę zarejestrowanych bezrobotnych długotrwale oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2. wspierania finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy środkami Funduszu Pracy.

 Konieczne jest przedłużenie możliwości wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, które aktualnie zagwarantowane jest do końca 2018 r. celem zapewnienia stabilizacji zatrudnienia kadr publicznych służb zatrudnienia (PSZ) na poziomie umożliwiającym właściwe realizowanie zadań.

 Projektowane przepisy zapewnią wsparcie wynagrodzeń pracowników PSZ przy jednoczesnym wzmocnieniu proefektywnościowego oddziaływania tych środków. Zamiast dotychczas obowiązujących definicji efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wprowadzone zostaną – zgodnie z terminologią przyjętą w naukach społecznych – definicje wskaźnika skuteczności i efektywności, przy jednoczesnym podniesieniu wymagań dla uznania osoby bezrobotnej za skutecznie zaktywizowaną.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Barometr zawodów i sytuacja na rynku pracy

Barometr zawodów i sytuacja na rynku pracy

Coraz więcej firm może mieć problem z obsadzeniem wolnych stanowisk – wynika z najnowszej prognozy Barometru zawodów na 2019 rok. W skali całego kraju tylko ekonomiści mogą mieli problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Szukamy takich rozwiązań, które najlepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy – powiedziała minister rodziny, pracy (...)

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2008 roku 9,6 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1.458,8 tys. osób i spadła o 66,8 tys. osób (4,4 proc.).   Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 287,8 tys. osób tj. o 16,5 proc. W okresie styczeń-czerwiec roku ubiegłego spadek bezrobocia (...)

Sytuacja na rynku pracy w październiku 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy w październiku 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2008 roku wyniosła 8,8 proc. i w porównaniu do września spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 353,2 tys. osób i w porównaniu do końca września 2008 spadła o 23,4 tys. osób (1,7 proc.).   Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 393,4 tys. osób tj. o 22,5 proc. W okresie styczeń-październik (...)

PIT zero dla młodych

PIT zero dla młodych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra finansów. Co przewiduje rządowa propozycja?  Likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia – jest (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy, muszą być czynne nieraz i całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Chodzi tu o służbę zdrowia, Policję, zakłady energetyczne, ale też i wiele firm prywatnych. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo wykonuje usługi dla podmiotów znajdujących się po drugiej stronie globu – by niejako przeskoczyć różnicę (...)

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; od 1 lipca (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach:  zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw członkowskich w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasadzie (...)

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Co, jeśli straciłem pracę?  Pierwszym krokiem będzie rejestracja w urzędzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa? Odpowiadamy. Jeżeli stracisz pracę, pierwszym miejscem, w jakie powinieneś (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, cudzoziemcem poszukującym (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo będzie wspierać bezrobotnych i poszukujących pracy także finansowo. Jakiej finansowej pomocy (...)

Prezydent: musimy mieć własny narodowy plan ograniczania skutków kryzysu

Prezydent: musimy mieć własny narodowy plan ograniczania skutków kryzysu

Lech Kaczyński rozmawiał z ekonomistami o kryzysie. W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami instytucji finansowych oraz środowisk akademickich. Uczestniczyli w nim m.in. prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski oraz doradca Prezydenta (...)

Szczyt UE: trzeba ratować miejsca pracy

Szczyt UE: trzeba ratować miejsca pracy

Ponieważ stopa bezrobocia nieuchronnie zbliża się do poziomu z okresu powojennego, UE zwołała specjalny szczyt poświęcony zatrudnieniu. Szczyt jest odpowiedzią na obawy o koszty, jakie poniesie społeczeństwo w wyniku recesji w Europie. W marcu w całej Unii straciło pracę ponad 600 tys. osób, a w ostatnich miesiącach w niektórych krajach wybuchła fala protestów społecznych.Dzisiaj (...)

Sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 2008 r. 9,1 proc. i w porównaniu do sierpnia 2008 spadła o 0,2 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,1 punktu - odnotowano w 13 województwach. W województwach lubuskim, małopolskim i wielkopolskim bezrobocie nie uległo zmianie.  Liczba bezrobotnych w końcu września 2008 wyniosła (...)

Bezrobocie w sierpniu spadło do 10,0%

Bezrobocie w sierpniu spadło do 10,0%

Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi takie statystyki.  W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 565 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować m.in. obywatele państw UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, posiadacze kart stałego pobytu, (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych. Bony trampoliną do rynku pracy - "Po ośmiu latach pracy za granicą wróciłam (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Stan faktyczny Jestem obcokrajowcem, do Polski przyjechałem w 1993 r. i rozpocząłem studia. W okresie studiów przebywałem na podstawie ciągu wiz pobytowych, a następnie rocznej karty czasowego pobytu. W Polsce przebywam na podstawie dwuletniej karty czasowego pobytu. Wniosek o tę kartę złożyłem w listopadzie 2000 r. na podstawie otrzymanego 2 miesiące wcześniej zezwolenia na zatrudnienie (...)

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Co to jest dodatek aktywizacyjny? Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. Kiedy przysługuje? Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeśli: jesteś (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych - to podstawowy cel proponowanej regulacji. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zwiększenie (...)

Czy dialog społeczny poniesie klęskę?

Czy dialog społeczny poniesie klęskę?

Aby w najbliższych miesiącach przeciwdziałać złej koniunkturze musimy wprowadzić instrumenty, które pozwolą na ochronę istniejących miejsc pracy. Dlatego PKPP Lewiatan przygotował propozycje zmian przepisów dotyczących czasu i organizacji pracy. Na tych rozwiązaniach zyskają zarówno pracownicy, jak i gospodarka. Oczywiście pod warunkiem, że zgodzą się na nie związki zawodowe.Czas (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Ciężarna pracująca na umowę zlecenia a zasiłek

Ciężarna pracująca na umowę zlecenia a zasiłek

Mam z pracodawcą podpisaną umowę zlecenie do końca kwietnia. Jestem w ciąży i mam termin porodu wyznaczony na maj. Czy jeżeli mój pracodawca rozwiąże ze mną umowę w kwietniu to czy będzie (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Kiedy występują godziny nadliczbowe czy, gdy pracownik przekroczy normę czasu pracy czy też wymiar czasu pracy? Pracodawca twierdzi, że pracownik, który pracował ponad wymiar czasu pracy i nie przekroczył (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

Praca przez cały tydzień

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę (...)

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Firma zatrudniała na umowę o pracę pracownika. Pracownik miał ustalone pewne wynagrodzenie. Ponieważ pracownik wyraził wolę otrzymywania zapłaty w siedzibie firmy gotówką, wynagrodzenie było (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto (...)

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przebywa na zwolnieniu lekarskim 180 dni i chce aby zakład pracy wypowiedział mu umowę ze względu na to, że nie chce dalej pracować. Na jakiej podstawie (...)

Bezrobocie a umowa o dzieło

Bezrobocie a umowa o dzieło

Chcę się zarejestrować jako bezrobotny w celu otrzymania ubezpieczenia, bo nie stać mnie na opłaty ZUS z działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość abym jako bezrobotny mógł wykonywać (...)

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie (...)

Potwierdzenie gotowości podjęcia pracy

Potwierdzenie gotowości podjęcia pracy

Czy należy się w urzędzie pracy odmeldować, jeżeli chce się na parę dni wyjechać? Czy bezrobotnemu, który pobiera zasiłek bezrobotny, przysługuje urlop? Jak to wygląda w naszym prawie? Zgodnie (...)

Najem a bezrobocie

Najem a bezrobocie

Chciałam dowiedzieć się jak regulują przepisy sytuację wynajęcia pokoju w zamieszkiwanym mieszkaniu i uzyskiwania z tego tytułu dochodu (300zł na miesiąc) przez osobę bezrobotną zarejestrowaną (...)

Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

W latach 1994-1998 z przerwami przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W latach 1999-2002 byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. W 2002 r. uległem wypadkowi. Od 01.01.2003 (...)

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

W czerwcu ukończyłam studia wyższe. Do tej pory nie znalazłem stałej pracy. Udało mi się jednak zdobyć zatrudnienie na umowę-zlecenie. Czy pracując na umowę - zlecenie mogę zarejestrować się (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał (...)

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Mam 51 lat. Po 30 latach pracy rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Okres wypowiedzenia skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca za porozumieniem stron. (...)

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Od października 2005 r. jestem na stażu z PUP, zatem, czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Jaki PIT mam złożyć? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

Alimenty na bezrobotne dziecko

Alimenty na bezrobotne dziecko

Jestem bezrobotną studentką lat 24, ojciec wytoczył sprawę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Na termin rozprawy mam przynieść zaświadczenie o zarobkach. Zatem czy środki wypłacane w ramach (...)

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Czy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy grozi pozbawienie statusu bezrobotnego? Decyzja o takiej treści jest wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, czyli: Art. 9. (...)

Akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika

Mam zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Czy zatrudniając pracownika mogę zrobić kopię (ksero) dowodu osobistego pracownika i umieścić w części A teczki (...)

Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej

Rodzina planuje zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych. Czy rodzina może legalnie zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych? W jaki sposób (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Staz absolwencki a Unia???

Staz absolwencki a Unia??? Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ?

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ? Witam, mam pewien problem otóż nie wiem czy po pracy na obecnej umowie będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Do tej pory byłem zarejestrowany (...)

zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie od czerwca

zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie od czerwca Witam Państwa! Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. (...)

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych Jaki jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?? z góry dziękuję za odpowiedź! 1) 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania (...)

Stopa bezrobocia w październiku 2012 roku.

Stopa bezrobocia w październiku 2012 roku. Stopa bezrobocia w październiku tego roku wyniosła 12,5 %, to niewielki wzorst w porównaniu do września. Ponad to na rynku pracy dotychczasowe tendencje (...)

Przegrana sprawa o uchylenie alimentów -POMOCY

Przegrana sprawa o uchylenie alimentów -POMOCY Witam. Piszę w imieniu mojego narzeczonego. Otóż płaci on na matkę alimenty w wysokości 200zł miesięcznie. Nie ma dochodów, bezrobotny bez prawa (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA Duża firma z kilkumilionowych kapitałem zakładowym z siedzibą główną w mieście X zatrudnia na umowę o pracę nowego pracownika (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY?

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY? Mój mąż ma 18-letnie dziecko sprzed naszego małużeństwa (małużeństwo zawarliśmy 10 lat temu). Dotąd płaci regularnie alimenty. Jednak od (...)

Porady prawne