Ulga na wychowanie dziecka

12.7.2012

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy przysługuje ulga na wychowywanie dziecka?

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku określoną w ustawie kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przepisy ustawy nie zawierają wymogu że powyższe okoliczności powinny istnieć przez cały rok podatkowy, dlatego też w przypadku ich zaistnienia (np. urodzenie dziecka) bądź ustania (pozbawienie praw rodzicielskich) w trakcie roku podatkowego podatnik może odliczyć kwotę ulgi proporcjonalnie za okres w którym okoliczności uprawniające do skorzystnia z ulgi istniały.

Porady prawne

Jak obliczyć wartość ulgi?

Odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Kwota zmniejszająca podatek określona w pierwszym przedziale skali podatkowej  wynosi 556 zł 02 gr.

W związku z powyższym w przypadku korzystania z ulgi na wychowywanie dziecka kwota podlegająca odliczeniu od podatku wynosi 92.67 zł miesięcznie – lecz nie więcej niż 1.112,04 zł rocznie.

Kiedy odliczenie nie przysługuje?

 

Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1)   na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2)   wstąpiło w związek małżeński.

Jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej ulgi – a więc 3,089 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem

Kto może skorzystać z odliczenia?

 

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W jaki sposób skorzystać z ulgi?

Odliczenia dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za dany rok podatkowy podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1)   odpis aktu urodzenia dziecka;

2)   zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

3)   odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

4)   zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio

1.  do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w  przepisach o systemie oświaty,

2. do podatników pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Komu nie przysługuje ulga na wychowywanie dziecka?

 

Z przedmiotowej ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani:

-  podatkiem liniowym,

- podatkiem tonażowym,

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( z wyjątkiem osób osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej)

- kartą podatkową.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne