W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

Dzięki wsparciu funduszy europejskich resort rozwoju uruchamia Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. Te unikalne w skali kraju miejsca sprawiają, że osoba w kryzysie psychicznym uzyskuje pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze środowiskiem.

Problemy psychiczne dotykają coraz młodszych

- "Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na włączenie społeczne i powrót na rynek pracy" – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Porady prawne

Zgodnie z doniesieniami WHO liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. W poradniach zdrowia psychicznego w Polsce leczy się obecnie ponad milion osób, a problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają także dzieci. Ponad połowa wszystkich chorób o podłożu psychicznym rozpoczyna się w wieku dojrzewania. 

Konieczność postawienia na profilaktykę i dobrze zorganizowaną opiekę w środowisku na jak najwcześniejszym etapie choroby wynika między innymi z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

- "Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przede wszystkim przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych"- stwierdził o programie wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Czym jest Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Środowiskowe Centrum na warszawskich Bielanach jest efektem projektu unijnego, który zrealizowała spółka Ezra UKSW. Spółka została utworzona przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak mówi ksiądz rektor prof. dr hab. Stanisław Dziekoński: "Uniwersytet zgodnie ze swoją misją włącza się w projekt zmiany opieki psychologiczno - psychiatrycznej w Polsce. Cieszę się, że wypracowujemy wzorce możliwe do wykorzystania w całej Polsce. To bardzo ważne, aby nieść profesjonalną, wielostronną pomoc dla wszystkich doświadczających kryzysu psychicznego."

 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje 3 zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi:

  • prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7,
  • tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy,
  • pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna,
  • zintegrowane świadczenia społeczne, jak pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy pomoc mieszkaniowa,
  • działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów, pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

Do połowy listopada z pomocy Centrum skorzystało ponad 210 bielańskich rodzin. Koszt funkcjonowania centrum wynosi 18 milionów złotych.

Jak powstało centrum na Bielanach?

W 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego przyznało dofinansowanie na opracowanie modeli opieki środowiskowej nad osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Takich modeli powstało 14. Opracowały je między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia. Programy zakładały objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną oraz przeciwdziałanie izolacji. Modele zaakceptowała Grupa Sterująca złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NFZ.

Z kolei konkurs ogłoszony w marcu 2017 r., z budżetem przekraczającym 260 milionów złotych, był ukierunkowany na przetestowanie tych modeli w praktyce. Projekt UKSW jest jednym z tych, które zdobyły dofinansowanie.

Pilotażowe projekty prowadzone są w różnych lokalizacjach np. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Środowiskową opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce - dzieci i młodzież. Do dziś podpisanych zostało 14 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 190 milionów złotych, co pozwoli na objęcie wsparciem ponad 15 tysięcy osób – pacjentów i ich rodzin.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej – oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie – są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają (...)

Specjalne ośrodki dla trudnych gimnazjalistów i inne propozycje zmian w oświacie

Specjalne ośrodki dla trudnych gimnazjalistów i inne propozycje zmian w oświacie

Ciągle w Sejmie znajduje się kontrowersyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ma on przede wszystkim na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach edukacyjnych. Czym mają się zajmować nowe tzw. ośrodki wsparcia wychowawczego? Wedle założeń projektodawców w systemie oświaty zostanie stworzony (...)

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Mimo trwającej epidemii koronowirusa, rząd nie zostawia w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie. Nawet w czasie epidemii... Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodował zmianę sposobu i form udzielanej pomocy w taki sposób, aby zapewnić możliwie szybką pomoc i wsparcie osobom narażonym na doświadczanie przemocy. W trosce o ich bezpieczeństwo (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (tzn. ciężko i nieodwracalnie upośledzone (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek wsparcia? Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają najbardziej potrzebujących, (...)

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia wprowadza kompleksową zmianę podejścia do psychiatrii dziecięcej. Dzieci i młodzież mają być w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. Psycholog i psychoterapeuta ma być dostępny w środowisku dziecka. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i prezes NFZ Adam Niedzielski zaprezentowali projekt reformy i zasady finansowania. ##baner## Na (...)

Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

Jasne przepisy w sprawach opieki np. nad dzieckiem Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, dotyczących osób małoletnich i dorosłych (...)

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Pomimo wydatkowania prawie dwóch miliardów złotych pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają (...)

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK wskazuje, iż przebudowa systemu ochrony zdrowia powinna prowadzić do konkurowania placówek o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. Dopiero wówczas możliwe będzie zaniechanie złej praktyki, kiedy to atrakcyjnie wycenione świadczenie - a nie rzeczywiste potrzeby pacjentów - decyduje o tym, na czym koncentruje się szpital, zabiegający o środki w NFZ. Do (...)

Ustawa o zdrowiu publicznym. Ma zapewnić stabilne mechanizmy finansowania

Ustawa o zdrowiu publicznym. Ma zapewnić stabilne mechanizmy finansowania

Sejm rozpoczął prace nad propozycjami zawartymi w rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym. Projektowane przepisy mają m.in. zmniejszyć skalę występowania głównych czynników ryzyka powstawania chorób. Wśród najważniejszych zagrożeń rząd wymienia choroby cywilizacyjne: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, uzależnienia, choroby układu oddechowego, cukrzycę (...)

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące (...)

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

8 maja br. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Marka Michalaka z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dziecięcej prof. Ireną Namysłowską oraz konsultantami wojewódzkimi tej specjalności. Podczas debaty rozmawiano między innymi o konieczności walki ze zjawiskiem narkotyzowania się młodzieży przy pomocy ogólnodostępnych leków. Zebrani podkreślili potrzebę (...)

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

  Jeszcze sto lat temu ludność Europy stanowiła 15% światowej populacji, ale do roku 2050 udział ten zmniejszy się aż trzykrotnie. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie demograficznej przyszłości Europy, w którym proponuje m.in. ograniczenie wcześniejszych emerytur, zagwarantowanie praw do leczenia niepłodności i rodzin zastępczych, subwencje do emerytur w zależności (...)

Ministrowie zaradzą depresji Polaków

Ministrowie zaradzą depresji Polaków

Od 18 lutego obowiązuje rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zgodnie z dokumentem poszczególne ministerstwa, NFZ oraz samorządy opracują programy zapewniające opiekę chorym psychicznie – pisze Rzeczpospolita. Chodzi o udostępnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zorganizowania lepszego systemu poradnictwa i pomocy chorym. Ministerstwo (...)

Dlaczego praca w Polsce szkodzi?

Dlaczego praca w Polsce szkodzi?

Według badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jesteśmy w czołówce państw UE pod względem doświadczania negatywnych skutków zdrowotnych z powodu warunków pracy. - podaje Gazeta Prawna. Okazuje się, że jesteśmy jednym z najbardziej zestresowanych narodów na świecie. Szybkie tempo pracy, zadania "na wczoraj", czy codzienne konflikty ze współpracownikami (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdów oraz jaka jest procedura uzyskania odszkodowania od zarządcy drogi bądź jego (...)

Sfrustrowani policjanci

Sfrustrowani policjanci

Specjalny raport o wypaleniu funkcjonariuszy sporządzili policyjni psychologowie. Najbardziej narażeni na stres okazali się policjanci prewencji i pionu kryminalnego. (...)Policjantów stresują: poczucie niepewności, brak satysfakcji zawodowej i uznania ze strony społeczeństwa, a także złe warunki lokalowe, nadmiar trudnych i ryzykownych sytuacji i złe relacje z przełożonymi. Życie Warszawy (...)

Zasady odwiedzin w szpitalach

Zasady odwiedzin w szpitalach

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące (...)

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo. Tworzenie takiego miejsca to aranżacja przestrzeni, dobór odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki. Istotne jest, by było to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby i dobro dziecka; takie, które zminimalizuje stres związany (...)

Przejść rozmowę kwalifikacyjną

Przejść rozmowę kwalifikacyjną

Wielu doradców personalnych narzeka, że kandydaci na pytania odpowiadają tylko „tak” lub „nie” a nie pełnymi wypowiedziami. Nie podają też konkretnych przykładów ze swojego życia, które potwierdzałyby np. ich zalety. Nie muszą to być przykłady z pracy zawodowej, mogą być z organizacji studenckiej. Dobrze, jeśli odpowiedzi są też ciekawe, (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności węzła małżeńskiego. Jeżeli bowiem związek stał się komórką martwą, w której (...)

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Stan faktycznyMoja sprawa związania jest z chorą psychicznie matką. Otóż, niecały miesiąc temu złożyłam do sądu w Polsce (aktualnie przebywam w Danii) wniosek o ubezwłasnowolnienie mojej mamy. Moja mam jest chora psychicznie, nie może kierować swoim postępowaniem, potrzebuje stałej opieki i pieczy nad majątkiem. Ja niestety nie mogę sprawować nad mamą tych czynności, jako (...)

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa - żona przed ślubem nie poinformowała mnie o swojej chorobie psychicznej? Z karty chorobowej żony z okresu przed ślubem wynika, że była kilkakrotnie kierowana do psychiatry. Jej obecne zachowanie świadczy o poważnych zaburzeniach umysłowych. Ze związku mamy dwóch synów. Żona głodzi je, zapomina o (...)

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze? Świadczenia te są udzielane: pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie, pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu. Małżeństwo zawarte jednak mimo istniejącej przeszkody byłoby (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

  Kiedy osoba może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie? Ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła 13 lat i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Podstawową przyczyną takiej niemocy jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny rodzaj zaburzeń psychicznych, w szczególności narkomania lub pijaństwo. Trzeba jednakże podkreślić, (...)

Co to jest spółka cicha i jaki jest jej status w porządku prawnym?

Co to jest spółka cicha i jaki jest jej status w porządku prawnym?

  Co oznacza zasada swobody zawierania umów? Przewidziana kodeksem cywilnym naczelna zasada prawa cywilnego mówi o tym, że strony mogą dowolnie ustalać treść stosunku prawnego, jaki na podstawie zawieranej umowy między nimi zaistnieje (zasada swobody zawierania umów). Nie jesteśmy zatem ograniczeni paletą rodzajów umów serwowanych nam przez kodeks cywilny (...)

Zakaz palenia działa pacjentom na nerwy

Zakaz palenia działa pacjentom na nerwy

Uważają tak psychiatrzy i domagają się nowelizacji ustawy o zakazie palenia, która obowiązuje od wczoraj. - Części chorych z zaburzeniami psychicznymi zwyczajnie nie da się wytłumaczyć, że nie mogą palić, a zgodnie z prawem nie można na nich nakładać kar, skoro nie rozumieją zakazu – mówi Gazecie Wyborczej Marek Balicki (SLD), lekarz psychiatra. Według niego ustawa (...)

Jak obronić się przed paparazzi?

Jak obronić się przed paparazzi?

Trzeba złożyć w sądzie wniosek o tzw. zabezpieczenie, a wciągu 7 dni natręt może dostać zakaz fotografowania. Za publikowanie prywatnych zdjęć i nieprawdziwych informacji o celebrytach brukowce zapłaciły już niejedną karę. Przykładem może być choćby Anna Mucha półnago na plaży w Egipcie, Justyna Steczkowska w negliżu podczas wypoczynku w Turcji czy Edyta Górniak, (...)

Nie lekceważmy rozprawy granicznej

Nie lekceważmy rozprawy granicznej

Ustanowienie nowych granic sąsiadujących gruntów może się dla nas źle skończyć wtedy, gdy zlekceważymy stawienie się na rozprawie granicznej - czytamy na łamach dzisiejszej Gazety Prawnej. „Nigdy nie przypuszczałam, że jedno zaniechanie może spowodować tak dotkliwe skutki. Dwa lata temu zlekceważyłam wezwanie do udziału w rozprawie granicznej. Dziś ponoszę koszty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Renta dla żołnierza

Renta dla żołnierza

Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę? Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie (...)

Odwołanie się od mandatu

Odwołanie się od mandatu

Czy, jeśli w trakcie postępowania przed sądem grodzkim o wykroczenie ( odwołanie się od mandatu za przekroczenie prędkości) oskarżony(?) powie, że był leczony psychiatrycznie ( depresja), to (...)

Chory psychicznie jako świadek

Chory psychicznie jako świadek

Żona w pozwie alimentacyjnym powołała na świadka swoja matkę, która jest osobą od kilkunastu lat cierpiącą na chorobę psychiczną (depresja z jakimiś powikłaniami) i zażywającą silne leki (...)

Zasadność zadośćuczynienia

Zasadność zadośćuczynienia

Mój syn został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a w tym czasie policja prowadziła dochodzenie. Dziewczyna mojego syna, jednocześnie matka jego dziecka starając się o widzenie otrzymała odpowiedż (...)

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Bank wystawił przeciwko mojej osobie bankowy tytuł egzekucyjny i nadał temu tytułowi w sądzie klauzulę wykonalności. Następnie po nadaniu klauzuli bank skierował przeciwko mojej osobie wniosek (...)

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Bez mojej wiedzy zostałem ojcem i zostały zasądzone alimenty ode mnie na rzecz dziewczyny, której nie znam a miałem z nią przygodny kontakt. O sprawie nic nie wiedziałem, gdyż od półtorej roku (...)

Polski Urząd Skarbowy a rezydent Wielkiej Brytanii

Polski Urząd Skarbowy a rezydent Wielkiej Brytanii

W kwietniu 2004 roku przeprowadziłem się z Polski do Wielkiej Brytanii. W lipcu 2005 roku do Anglii przeprowadziła się moja przyszła żona - związek małżeński został zawarty w kwietniu 2006 roku. (...)

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Akt notarialny sprzedaży lokalu został podpisany przez sprzedającego pod wpływem strachu. Gdyby sprzedający miał możliwość rozsądnej oceny sytuacji, to umowy by nie podpisał. Ale stres spowodował, (...)

Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

Czy każda choroba psychiczna może być przesłanką ubezwłasnowolnienia? Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71, Lexpolonica nr 296290 (OSNCP 3/72, poz. 53) „W (...)

Choroba psychiczna jako podstawa ubezwłasnowolnienia

Choroba psychiczna jako podstawa ubezwłasnowolnienia

Czy choroba psychiczna może być samodzielną podstawą ubezwłasnowolnienia całkowitego? Sama tylko choroba psychiczna, nawet potwierdzona badaniem przez biegłych, nie stanowi przesłanki wystarczającej (...)

Zakres postępowania rozwodowego

Zakres postępowania rozwodowego

Czy mogę w sądzie na rozprawie o rozwód bez orzekania o winie wnieść wniosek o przebadanie żony (pozwanej) pod kątem psychiatrycznym Podejrzewam, że ma schizofrenię. Generalnie osoba występująca (...)

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Czy niedomaganie lub choroba psychiczna przedsiębiorcy może być skutecznym sposobem na uniknięcie spłaty długu zaciągniętego przed popadnięciem w "obłęd"? Innymi słowy czy niemożność obrony (...)

Wypowiedzenie pracy po powrocie ze zwolnienia

Wypowiedzenie pracy po powrocie ze zwolnienia

Moja siostra przebyła (przebywa) chorobę psychiczną. Jej pracodawca już teraz powiedział jej, że ją zwolni jak tylko się zjawi po zwolnieniu w pracy. Czy ma takie prawo? Co może zrobić moja siostra, (...)

FORUM PRAWNE

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste?

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste? W trakcie procesu o rozwód wyprowadziłam się z mieszkania mojego męża zabierając tylko część rzeczy. Pozostałe (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

Depresja a rozwód

Depresja a rozwód Mam depresję i nerwicę na skutek długoletniego maltretowania psychicznego przez męża, czy mam ujawinić ten fakt na sprawie rozwodowej czy raczej zataić, zastanawiam się nad rozwodem (...)

Depresja - jak zmusić do leczenia?, Chora nie chce się leczyć...

Depresja - jak zmusić do leczenia?, Chora nie chce się leczyć... Witam, Otóż moja teściowa kilkanaście lat temu zachorowała (nie wiem czy to dobre słowo) na depresję. W związku z powyższym (...)

Unieważnienie wykupu nieruchomości.

Unieważnienie wykupu nieruchomości. Witam. Moja matka była właścicielką kamienicy w centrum Krakowa. W 2010 roku zaczęla mieć problemy finansowe i zaniedbała wraz z ojcem gospodarkę kamienicy (...)

W pełni udokumentowany przypadek przygotowywania sprawy karnej z art.207 kk

W pełni udokumentowany przypadek przygotowywania sprawy karnej z art.207 kk Panowie! Mam w pełni udokumentowane przygotowanie sprawy przeciwko mnie z art. 207kk czyli znęcanie psychiczne i fizyczne (...)

rozdzielność majatkowa !

rozdzielność majatkowa ! WITAM I BŁAGAM O POMOC !!!!!! OD 6 LAT JESTEM MĘZATKA MOJ MĄŻ ZAŻADAŁ TERAZ ROZDIELNOSCI ! JA NIGDY NA STAŁE NIE PRACOWAŁAM NATOMIAST ON MIAŁ DUZE DOCHODY . DZIECI NIE (...)

Od trzech miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Pierwszy lekarz stwierdził u mnie

Od trzech miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Pierwszy lekarz stwierdził u mnie Od trzech miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Pierwszy lekarz stwierdził u mnie (...)

witam czy pracodawca moze po godzinach pracy wreczyc wypowiedzenie od razu powiem ze mialam kolizje drogowa

witam czy pracodawca moze po godzinach pracy wreczyc wypowiedzenie od razu powiem ze mialam kolizje drogowa witam czy pracodawca moze po godzinach pracy wreczyc wypowiedzenie od razu powiem ze mialam kolizje (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Faceci są dziwni

Faceci są dziwni Ojciec moich dzieci pojechał sobie do Anglii jakies prawie trzy lata temu. Pododno miało nam byc lepiej. Tymczasem po wyjeździe poczuł się jak na wakacjach. Jakoś przestało go (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Porady prawne