17.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wstąpienie spadkobiercy w stosunek najmu - opinia prawna

Stan faktyczny

Mieszkam z rodziną w mieszkaniu należącym do gminy, którego głównym najemcą jest moja babcia, która już zmarła. U zarządcy budynku dowiedziałem się, że nie należy mi się lokal. Jestem w nim wraz z rodziną zameldowany. Stale mieszkamy w tym lokalu, ponosimy koszty jego utrzymania, remontów i modernizacji, na co posiadamy rachunki. Jak w sposób zgodny z prawem uzasadnić wniosek o przydział w/w lokalu. Kodeks Cywilny mówi m.in. że prawo do lokalu zachowują osoby "będące we wspólnym pożyciu z najemcą".

Porady prawne

Opinia prawna

W tym stanie faktycznym do stosunków prawnych zmarłego najemcy lokalu mieszkalnego znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o najmie lokali (tj. 680-692 k.c.).

Choć prawo najmu jest prawem majątkowym, nie podlega ono jednak dziedziczeniu. Zgodnie bowiem z art. 922 § 2 kodeksu cywilnego, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Prawo najmu jest właśnie prawem, które przechodzi na określone osoby niezależnie od faktu pozostawania ich w kręgu spadkobierców. Krąg osób, na które przechodzi prawo najmu został określony w art. 691 § 1 kodeksu cywilnego. Aktualnie obowiązujące brzmienie tego przepisu zostało ustalone przez art. 26 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego i obowiązuje ono od dnia 10 lipca 2001r. Zgodnie z tym przepisem w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Dodatkowym wymogiem wstąpienia w stosunek najmu ustanowionym przez art. 691 § 2 k.c. jest fakt stałego zamieszkiwania takiej osoby ze zmarłym najemca aż do chwili jego śmierci. W braku osób spełniających powyższe przesłanki, stosunek najmu wygasa.

Na podstawie analizowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że nie zostały niestety spełnione przesłanki wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej babci.

Wnuk nie jest podmiotem wymienionym expressis verbis w kręgu określonym przez art. 691 § 1 k.c. Nie jest również „inną osobą, w stosunku do której ciążył na zmarłym najemcy obowiązek alimentacyjny”. Jedyną możliwą kategorią osób, do którym można by zaliczyć wnuka przy analizie możliwości wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej babci jest „osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Pojęcie to nie jest wyrażeniem jednoznacznym. Nie można bowiem na podstawie analizy językowej określić jaki charakter pożycia ustawodawca miał na myśli. Wnioski takie można wyciągną dokonując wykładni historycznej tego przepisu. W poprzednim stanie prawnym krąg osób wstępujących w stosunek najmu po zmarłym spadkobiercy określał art. 8 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. Uprawnionymi wg starej ustawy byli: zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą. Aktualnie krąg ten zawęził się zdecydowanie. Wyłączono bowiem m.in. zstępnych (czyli także wnuka) a pozostawiono tylko dzieci. Natomiast pożycie ze zmarłym najemcą miało charakter pożycia małżeńskiego. Przepis ten był krytykowany z tego względu, że wyłączał m.in. osoby pozostające w stałym pożyciu ze zmarłym najemcą w formie konkubinatu. W tym też kierunku nastąpiła zmiana tego przepisu. Termin „wspólne pożycie” ma więc charakter bardziej emocjonalny. Z pewnością nie można interpretować tego terminu jako związku polegającym na opłacaniu rachunków za lokal.
Wnioski takie potwierdza ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002r., w którym stwierdzono, że "wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu nawet wówczas, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa."

Analizując obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie jest możliwe wstąpienie w stosunek najmu wnuka zmarłego najemcy lokalu.Wniosek taki potwierdza także powołane orzeczenie Sądu Najwyższego.

Porady prawne
Tagi:  najem, spadek

Potrzebujesz porady prawnej?

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Kiedy można wstąpić w stosunek najmu? Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje w miejsce zbywcy rzeczy najętej. Tak więc (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona (najemca) zobowiązuje się (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Brak odpowiedniej ilości mieszkań w Polsce powoduje, że w przypadku dziedziczenia kwestia lokalowa nierzadko staje się poważnym problemem. O ile w sytuacji, gdy spadkobranie opiera się na ustawie, najbliżsi spadkodawcy zazwyczaj uzyskują po nim lokum, o tyle dziedziczenie testamentowe nie daje (...)

Czy zostanie poszerzony krąg uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym?

Czy zostanie poszerzony krąg uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym?

W dniu 10 lutego 2009 roku, do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczący wstępowania w stosunek najmu w razie śmierci najemcy. Projekt przygotowała Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo".Art. 691 § 1 „W razie śmierci (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Właściwość sądu przy ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu

Właściwość sądu przy ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu

Sąd Najwyższy stanął przed zagadnieniem prawnym, w którym musiał udzielić odpowiedzi na pytanie czy sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy jest sprawą wymienioną w art. 505[1] pkt 1 kpc, to jest sprawą rozpoznawaną w postępowaniu uproszczonym? Sad (...)

Brat nie wstąpi w stosunek najmu

Brat nie wstąpi w stosunek najmu

Powód domagał się ustalenia, że wstąpił, na podstawie art. 691 k.c. w stosunek najmu lokalu, który zajmował od 1985 r. razem z siostrą. Sąd I instancji powództwo oddalił. Sąd II instancji zwrócił się natomiast do Sądu Najwyższego z pytaniem: Czy wskazaną w przepisie (...)

Wstąpienie w stosunek najmu

Wstąpienie w stosunek najmu

10 lipca 2001r. weszła w życie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001r. nr 71 poz. 733). Ustawa ta zmieniła przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. (...)

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament negatywny nie powołuje nikogo do spadku, wskazuje natomiast, (...)

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców nie narusza Konstytucji Zakwestionowany przepis Kodeksu cywilnego prowadzi w praktyce do różnicowania dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców. (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Oznacza to tyle, iż z jednej strony obciąża nieruchomość stanowiącą własność lub współwłasność spółdzielni, z drugiej natomiast, daje uprawnionemu możliwość korzystania i rozporządzania (...)

Osoba tej samej płci może wstąpić w stosunek najmu

Osoba tej samej płci może wstąpić w stosunek najmu

Powód domagał się ustalenia, iż wstąpił w stosunek najmu po zmarłym najemcy na podstawie art. 691 § 1 k.c. Twierdził, że pozostawał z najemcą w związku partnerskim. Powód i najemca byli tej samej płci. Z tego powodu sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, bowiem (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Okres ten może być wyznaczony w sposób ścisły przez podanie konkretnej (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zwaną dalej ustawą. Ma ona zastosowanie wyłącznie do lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokali (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Kiedy wygasa umowa o pracę?

Kiedy wygasa umowa o pracę?

  Oprócz przypadków, kiedy przez złożenie oświadczenia przez jedną lub obie strony dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, prawo pracy zna również przypadki wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w razie zajścia (...)

Lokale komunalne - nowe zasady najmu

Lokale komunalne - nowe zasady najmu

Łatwiejsze zasady najmu lokali dla najuboższych, większa możliwość rotacji lokatorów, krótsze okresy najmu – to podstawowe zasady zmian jakie szykuje rząd w związku z nowelizacją ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Braki formalne pozwu o ustalenie

Braki formalne pozwu o ustalenie

Moja matka była głównym najemcą lokalu gminnego. Po jej śmierci złożyłem do gminy stosowny wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie. (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Jestem właścicielem nieruchomości, która w całości przeznaczona jest na najem lokali mieszkalnych. W jednym z mieszkań syn zmarłej osoby, która była najemcą na podstawie tzw. decyzji o przydziale (...)

Okres stałego zamieszkiwania a wstąpienie w najem

Okres stałego zamieszkiwania a wstąpienie w najem

Córka zmarłego najemcy ubiega się o wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego. W ostatnim okresie przed śmiercią (ok 4 miesięcy) faktycznie zamieszkiwała w tym mieszkaniu, natomiast w (...)

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym (...)

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

Zmiana danych najemcy po wstąpieniu w stosunek najmu

Zmiana danych najemcy po wstąpieniu w stosunek najmu

Czy wstępując z mocy prawa w umowę najmu zmarłego małżonka muszę przepisać umowę najmu na moje imię i nazwisko w określonym terminie i czy mogę to zrobić pisemnie, a nie osobiście? Czy przepisanie (...)

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Witam, moja matka ma mieszkanie komunalne, które jeszcze nie zostało wykupione. Jest również głównym najemca tego mieszkania. Podanie o wykup zostało złożone w styczniu 2010. UM Toruń odpowiedział (...)

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu

Wraz z matką, od 40 lat, zajmuję mieszkanie kwaterunkowe o powierzchni 51 m2. Matka właśnie zmarła a była głównym najemcą. Ja jestem w tym mieszkaniu zameldowany na stałe od początku najmu tego (...)

Prawo do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Prawo do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jestem właścicielem kilku mieszkań w kamienicy. W jednym z moich mieszkań zmarł główny najemca. Jego syn, pełnoletni, wystąpił z pozwem przeciwko mnie o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym (...)

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

W mieszkaniu (2 pokoje, kuchnia, o pow. mieszkalnej 33m2) należącym do zasobów komunalnych gminy zamieszkiwała najemczyni (stanu wolnego) z córką, zięciem,wnuczką jej mężem i nieletnią wnuczką. (...)

Zmiana umowy najmu po wstąpieniu w stosunek najmu

Zmiana umowy najmu po wstąpieniu w stosunek najmu

Czy właściciel po śmierci najemcy ma prawo do jakichkolwiek zmian umowy najmu, zawartej wcześniej ze zmarłym współmałżonkiem-najemcą? Wstąpienie w stosunek najmu określa art. 691 kodeksu cywilnego, (...)

Najem po babci

Najem po babci

Moja Matka z moim Ojcem rozwiodła się jak Ja miałem 7 lat. Mój Ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja Matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

Przejście najmu lokalu mieszkalnego na inne osoby po śmierci najemcy

Przejście najmu lokalu mieszkalnego na inne osoby po śmierci najemcy

Czy po śmierci najemcy stosunek najmu lokalu przechodzi na jego spadkobierców? Art. 691 Kodeksu cywilnego § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek (...)

Wstąpienie w stosunek najmu po smierci najemcy lokalu komunalnego

Wstąpienie w stosunek najmu po smierci najemcy lokalu komunalnego

Kto może wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy mieszkania komunalnego, znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy? Wstąpienie w stosunek najmu w miejsce zmarłego najemcy jest (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Jaka jest zależność między wstąpieniem w stosunek najmu a spadkobraniem po najmecy? Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że określone osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację (...)

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

W mieszkaniu kwaterunkowym babci zameldowany był wnuk (faktycznie nie mieszkał). Wnuk dał babci pieniądze, a ona wykupiła od miasta za 10% wartości rynkowej lokal (bo mieszkała tam powyżej 10 lat), (...)

FORUM PRAWNE

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE! Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Jak przejąć prawa po zmarłym najemcy lokalu komunalnego

Jak przejąć prawa po zmarłym najemcy lokalu komunalnego Od roku posiadam meldunek na pobyt stały, kilka dni temu zmarł główny najemca lokalu,który wczesniej wysyłał pismo o zmianę umowy najmu (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Halina i Józef P. wnieśli o nakazanie pozwanej Gminie Miasta S. zawarcia z powodami umowy najmu lokalu

Halina i Józef P. wnieśli o nakazanie pozwanej Gminie Miasta S. zawarcia z powodami umowy najmu lokalu Halina i Józef P. wnieśli o nakazanie pozwanej Gminie Miasta S. zawarcia z powodami umowy najmu (...)

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego Witam, Proszę o informację czy wypowiedzenie umowy najmu w trybie "trzylatki" może mieć zaprezentowaną niżej formę i czy odwołania do (...)

Prawo do lokalu użytkowego w spółdzielni

Prawo do lokalu użytkowego w spółdzielni Witam, proszę o poradę. Najpierw przytoczę art.39 z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Art. 39. (47) 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Jestem najemcą lokalu mieszkalnego. W stosunek najmu wstąpiłem 1 października 2004r. spisując umowę najmu na okres 3 lat tj. do dnia 30 września 2007r. W międzyczasie (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

najem okazjonalny

najem okazjonalny Witam czy wynajęcie lokalu różnym-studentom na okres 4 miesięcy 2 razy do roku do najem okazjonalny? Chodzi o to że 4 miesiace są studenci, potem nie ma ich przez miesiac a potem (...)

Najem lokalu - prośba o pomoc

Najem lokalu - prośba o pomoc Witam, Chciałbym prosić o pomoc i sugestie w rozwiązaniu dwóch problemów. Przez przeszło 7 lat prowadziłem działalność gospodarczą na potrzeby której, wynajmowałem (...)

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-?

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-? wszedzie sa tylko przepisy precyzujace czas wypowiedzenie ale ze strony wlasciciela lokalu. Ile czasu mam czekac aby rozwiazac (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Witam. Czy jeśli będę podpisywał umowę wynajmu mieszkania najem okazjonalny parze mieszkającej razem w nieformalnym związku to u notariusza podpisuje się jedno oświadczenie czy (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Najem okazjonalny z załącznikami podpisany z małżeństwem u notariusza 22 czerwca. W umowie zawarte że odbiór mieszkania 1 sierpnia. 27 sierpnia dowiaduję się że małżeństwo (...)

Najem Okazjonalny

Najem Okazjonalny czy w przypadku niezgłoszenia do US umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni (zgłoszenie po kilku dniach od tej cezury) możliwe jest wyrażenie czynnego żalu, aby najem traktowany (...)

Porady prawne