Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Kiedy sąd wydaje wyrok?

Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna zostać otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu. Tymi istotnymi okolicznościami z pewnością będą takie okoliczności, które mają wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Zanim jednak sąd ogłosi wyrok, sędziowie orzekający w sprawie udają się na niejawną naradę. Przebieg narady jest tajny i nie może zostać ujawniony. Narada sędziów obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem oraz zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia.
Po przeprowadzeniu dyskusji sędziowie przystępują do głosowania nad ostatecznym kształtem wyroku. Głosowanie nad wyrokiem przeprowadza przewodniczący składu, zbierając głosy od poszczególnych sędziów. Pierwszy głos oddaje sędzia najmłodszy stażem na stanowisku sędziego sądu administracyjnego, chyba że w składzie orzekającym wyznaczony jest sprawozdawca. Przewodniczący składu głosuje ostatni. Wyrok zapada większością głosów.

Jeżeli przy głosowaniu jeden z sędziów nie zgodził się z większością, może przy podpisywani sentencji zgłosić zdanie odrębne. Obowiązany jest on wówczas uzasadnić na piśmie swoje zdanie odrębne. Podkreślić należy, że zgłoszenie zdania odrębnego podaje się do wiadomości. Jeżeli więc sąd ogłaszając wyrok nie zaznaczy, że do wyroku zostało zgłoszone zdanie odrębne, oznacza to, że żaden z sędziów takiego zdania nie zgłosił
Na zakończenie narady spisywana jest sentencja wyroku.

Jeżeli po przeprowadzeniu niejawnej narady zapadnie wyrok, zostaje on niezwłocznie ogłoszony. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu sądu, na którym zamknięto rozprawę.

Jeżeli sprawa jest zawiła i wymaga głębszego rozważenia, sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do czternastu dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia wyroku sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia i ogłosić wyrok niezwłocznie po zamknięciu rozprawy. Termin ogłoszenia wyroku może zostać przedłużony, jednak tylko raz i najwyżej o siedem dni.

Ogłoszenie wyroku odbywa się na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie wyroku było już odroczone, może go dokonać jednoosobowo przewodniczący lub jeden z sędziów składu orzekającego. Ogłoszenie wyroku odbywa się w ten sposób, że podczas odczytywania sentencji wyroku, wszyscy obecni, oprócz sądu stoją. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca podaje zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Może to być jednak zaniechane, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych.

Jakie przywileje przysługują stronom działającym bez profesjonalnych pełnomocników?

Podczas ogłaszania wyroku, stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, a obecnej przy ogłoszeniu, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu oraz terminów wniesienia środka odwoławczego. Jest to bardzo istotne, ponieważ strony występujące bez profesjonalnego pełnomocnika, często nieznające szczególnych przepisów procedury sądowoadministracyjnej, mogłyby być pozbawione możliwości odwołania się od niekorzystnej dla siebie decyzji, i tym samym skutecznej obrony.

Podobnie stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłaszaniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli odpis sentencji wyroku, wydanego na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, poucza ją również o sposobie oraz terminie wniesienia środka odwoławczego.

Co powinna zawierać sentencja wyroku?

Sentencja wyroku powinna zawierać:

 1. oznaczenie sądu,
 2. imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie,
 3. datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku,
 4. imię i nazwisko lub nazwę skarżącego,
 5. przedmiot zaskarżenia,
 6. rozstrzygnięcie sądu.

 

Uzasadnienie wyroku...

Uzasadnienie wyroku w każdej sprawie sąd obowiązany jest sporządzić z urzędu, bez konieczności składania w tym celu stosownych wniosków, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wyjątkiem są sprawy w których skargę oddalono. W takiej sytuacji uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony. Wniosek powinien zostać zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Wówczas uzasadnienie sąd sporządza w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Uzasadnienie wyroku powinno zawierać:

 • zwięzłe przedstawienie stanu sprawy,
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów podniesionych w skardze,
 • zwięzłe przedstawienie stanowisk pozostałych stron,
 • podstawę prawną rozstrzygnięcia,
 • wyjaśnienie.

Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno dodatkowo zawierać wskazania, co do dalszego postępowania.

Uzasadnienie wyroku powinno zostać podpisane przez wszystkich sędziów, którzy brali udział w wydaniu wyroku. Jeżeli jednak którykolwiek z sędziów biorących udział w wydaniu wyroku nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący lub inny sędzia składu orzekającego zaznacza na wyroku przyczynę braku podpisu.

Czy wyrok z uzasadnieniem zawsze jest doręczany stronom?

Jeżeli w sprawie uzasadnienie wyroku sporządzane jest przez sąd z urzędu, wówczas odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się każdej stronie. Jeżeli zaś uzasadnienie wyroku sporządzone zostało na wniosek, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się wyłącznie stronie, która złożyła wniosek. Jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie podlega on uzasadnieniu z urzędu (skarga została oddalona), wówczas stronom doręczana jest sama sentencja wyroku bez uzasadnienia.

Jakie postanowienia może zawierać wyrok sądu administracyjnego?

Na wstępie podkreślić należy, że sąd, przed którym toczy się postępowanie rozstrzyga w granicach sprawy. Sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Ponadto sąd nie może wydać wyroku na niekorzyść strony skarżącej, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

Rozstrzygnięcia sądu administracyjne określone w wyroku uzależnione są od przedmiotu skargi, a więc jaki akt lub czynność zostały zaskarżone. I tak:

I. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

 1. uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:
 2. stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;
 3. stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

Jeżeli przedmiotem skargi były skargi na decyzje lub postanowienia wydane w innym postępowaniu niż uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powyższe regulacje stosowane są z uwzględnieniem przepisów regulujących postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie.

W tym miejscu należy także wspomnieć, że na podstawie art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

 1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
 2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
 3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
 4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
 5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
 6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
 7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

II. Sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, inne niż decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu egzekucyjnym albo zabezpieczającym, uchyla ten akt lub stwierdza bezskuteczność czynności. W takich sprawach sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa.

III. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt (takie jak: akty prawa miejscowego wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej, albo na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej), stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

IV. Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Jakie są dalsze skutki wyroku?

W wyrokach uwzględniających skargę sąd określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. W takiej sytuacji. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozstrzygnięcie to traci moc. Jeżeli w orzeczeniu sąd zawarł jakąś ocenę prawną lub wskazania dla organu, co do dalszego postępowania, organ którego działanie lub bezczynność zostały zaskarżone, jest związany tą oceną lub wskazaniem.

A co jeśli organ nie wykonuje wyroku sądowego?

Zdarzyć się może, że pomimo korzystnego dla jednostki wyroku, uwzględniającego skargę, organ którego działanie lub bezczynność stały się przedmiotem skargi, nie podejmie działań zmierzających do wykonania zapadłego w sprawie wyroku.

Czy można jakoś temu zaradzić? Czy są jakieś środki prawne aby zmusić organ do wykonania wyroku?

Tak! Przepisy postępowania sądowoadministracyjnego przyznają pewne środki prawne, w sytuacji, gdy organ nie wykonuje wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności. W takiej sytuacji strona powinna najpierw wezwać na piśmie właściwy organ do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Jeżeli pomimo pisemnego wezwania organ nadal nie podejmuje środków prowadzących do wykonania wyroku, strona może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.
Sąd może w takim przypadku orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Nadto stronie przysługuje dodatkowe uprawnienie w sytuacji, gdy wskutek niewykonania wyroku poniosła szkodę. W takiej sytuacji stronie służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji roszczenie o naprawienie szkody przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu.
Jeżeli skarżący poniósł szkodę, nim uda się do sądu, powinien zgłosić pisemny wniosek o wypłatę odszkodowania. Wniosek składa się do organu, który wyrządził skarżącemu szkodę. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku nie wypłaci odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo w tej sprawie do sądu powszechnego.

Kiedy sąd dokonuje sprostowania bądź uzupełnienia wyroku?

Wyrok sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym może czasem zawierać pewne wady. W celu wyeliminowania tych wad ustawodawca przewidział pewne specjalne środki.

W przypadku, gdy wyrok zawiera pewne niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować wyrok z urzędu.

Jeżeli sąd nie uczyni tego z własnej inicjatywy, możliwe jest złożenie w tej sprawie stosownego wniosku.
O sprostowaniu sąd umieszcza wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Jeżeli odpisy wyroku wydawane są już po sprostowaniu, powinny zostać zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu. Jeżeli zaś sprawa toczy się przed NSA, Sąd ten może z urzędu sprostować wyrok sądu pierwszej instancji

Jeżeli zaś w wyroku sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu, konieczne jest uzupełnienie wyroku. Strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku w terminie czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, a gdy wyroku nie doręcza się stronie – od dnia ogłoszenia.

Jeżeli wydany wyrok wywołuje wątpliwości, strona może złożyć wniosek o wykładnię tego wyroku. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Pamiętaj, że:

 • Wyrok może zostać wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.
 • Zgłoszenie zdania odrębnego podaje się do wiadomości. Zdanie odrębne może dotyczyć także samego uzasadnienia. Nazwisko sędziego zgłaszającego zdanie odrębne podawane jest tylko wówczas, gdy wyrazi on na to zgodę.
 • Odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym doręcza się stronom, jeżeli uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu.
 • Uzasadnienie wyroku sporządzane jest z urzędu, z wyjątkiem spraw, w których sąd oddalił skargę, gdzie uzasadnienie sporządzane jest na wniosek.
 • Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym - od podpisania sentencji wyroku.
 • Jeżeli organ nie wykonuje wyroku uwzględniającego skargę, strona może po bezskutecznym pisemnym wezwaniu tego organu, wnieść skargę do sądu z tej przyczyny i żądać wymierzenia organowi grzywny.
 • W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.
 • Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
 • Sprostowanie dokonywane jest w formie postanowienia, zaś uzupełnienie wyroku zapada w formie wyroku.

 

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 r. wydał w trybie prejudycjalnym wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. Wynika z niego, iż sąd odsyłający powinien zbadać (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

W związku z protestem w Szczecinie dotyczącym niewłaściwie delegowanych sędziów proszę o informacje: Jak powinna wyglądać \"prawidłowa delegacja\" sędziego i czy wystarczy podpis prezesa sądu, (...)

Zaskarżanie orzeczeń

Zaskarżanie orzeczeń

Czy wyrok, który nie jest zaskarżalny nie podlega dyskusji? Czy jako strona, która czuje się pokrzywdzona nic nie może zrobić? Czy możemy jako strona, która ma poczucie niesprawiedliwości wnieść (...)

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Prowadzę firmę transportową na podstawie licencji wydanej w myśl ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W dniu 12.05.2010 r. zostałem skazany z art. 178a § 1 kk. na 1 rok zakazu (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Kiedy w rozumieniu prawa jest się osobą bezrobotną? Definicję osoby bezrobotnej zawiera art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej u.p.z.). Definicja jest (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Bardzo proszę o poradę. Mój mąż odszedł od nas 10 lat temu, pozostawiając mnie i naszego syna. Teraz mój syn skończył 19-lat, dostał się na dobre studia, pracuje generalnie bardzo dobrze radzi (...)

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Z mojego wniosku toczy się egzekucja z nieruchomości. W czerwcu 2009 nastąpiło przybicie na rzecz nabywcy. Teraz jest sprawa na etapie oczekiwania na plan podziału. Przysądzenie własności nastąpiło (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Niewykonanie wyroku sądowego

Niewykonanie wyroku sądowego

Sąd wydał wyrok (od którego nie przysługuje skarga kasacyjna), w którym nakazał wykonać pozwanemu pewną czynność oraz zapłacić pozwanemu koszty postępowania. Od doręczenia wyroku minął (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata od wyroku NSA (poprzednika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w trybie art. 101 ustawy wprowadzającej ustawy o sądownictwie administracyjnym. (...)

Charakter orzeczeń WSA

Charakter orzeczeń WSA

Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie (...)

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Moja żona otrzymała wyrok z klauzulą wykonalności w miesiącu kwietniu 2003. Natychmiast przesłałem wyrok do komornika właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. (Dłużnikiem jest osoba fizyczna (...)

Zasady odwołania od decyzji organu

Zasady odwołania od decyzji organu

Jakie zasady odwołania od decyzji organu, zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej (...)

Wymeldowanie obcych osób z nieruchomości

Wymeldowanie obcych osób z nieruchomości

Witam. Nabyłem nieruchomość budynkową. Niestety zameldowane są w niej obce osoby. Czy mogę je sam wymeldować? Nowy nabywca takiej nieruchomości nie jest pozbawiony możliwości wymeldowania takich (...)

Droga do wyegzekwowania posiadanego wyroku WSA

Droga do wyegzekwowania posiadanego wyroku WSA

Jestem w posiadaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok uchyla zaskarżony rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz poprzedzający go rozkaz personalny Komendanta Powiatowego (...)

Przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej

Przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej

Co dzieje się w sytuacji, gdy organ administracji publicznej przekracza ustawowy termin załatwienia sprawy? W sytuacji, gdy organ przekracza ustawowy termin załatwiania sprawy lub nie dotrzymuje ustalonego (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty Witam, mam 21 lat, od października zaczynam studia magisterskie (nie wiem jeszcze czy w trybie dziennym czy zaocznym). Dodatkowo pracuję na pół etatu (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Porady prawne