Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Ile wynosi opłata pobierana za udzielenie zezwolenia?

W obecnym stanie prawnym zezwolenie jest wymagane na prowadzenie:

 • hurtowni farmaceutycznej,
 • składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych,
 • apteki ogólnodostępnej,
 • punktu aptecznego.

Opłaty za udzielanie zezwoleń na obrót środkami farmaceutycznymi mają zróżnicowaną wysokość:

 • zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - określonego na podstawie przepisów: ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne – (tekst jedn. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. 2011, Nr 192, poz. 1141).  Od dnia 1 stycznia 2012 r. opłata ta wynosi 7 500,00 zł. W związku ze zmianą najniższej krajowej o 100 zł od stycznia 2013 roku opłata ta będzie wynosiła 8 000,00 zł 
 • zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego - 1 800,00 zł.

Czy za zmianę zezwolenia również pobierane są opłaty?

Zmiana danych zawartych w zezwoleniu wymaga zgłoszenia organowi wydającemu zezwolenie, który zmienia udzielone zezwolenie.

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, czyli 3 378,00 tys. zł.

Natomiast opłata za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w wypadku zezwolenia wydanego na czas określony wynosi połowę powyższej kwoty: 3 750,00 zł (od 1 stycznia 2013 roku 4 000,00 zł).

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, a zatem 900,00 zł.

Jaki charakter mają opłaty za zezwolenia?

Ustawa - Prawo farmaceutyczne wyraźnie odróżnia opłaty od opłat skarbowych. Nie zmienia to jednak faktu, że obie stanowią obciążenie podatkowe. Obowiązek zapłaty stosownej kwoty obciąża tego, kto występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia, czyli – tego, kto składa wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego.

Kiedy należy uiścić opłatę / opłatę skarbową?

Obowiązek uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej powstaje z chwilą wydania zezwolenia w przedmiocie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego. Oznacza to, że składając wniosek o udzielenie zezwolenia nie musimy z góry płacić stosownej kwoty. Dopiero gdy zezwolenie zostanie nam wydane, musimy bez wezwania organu podatkowego uiścić żądaną opłatę / opłatę skarbową. Jeśli zezwolenie nie zostanie nam wydane to obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej nie powstaje.

Na kogo rzecz należy dokonać wpłaty?

Opłata / opłata skarbowa stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę / opłatę skarbową należy uiścić w Wojewówdzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, własciwym dla siedziby apteki. W przypadku zezwolenia na prowadzenie hurtowni opłata powinna być wniesiona na rzecz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - organ tej jest bowiem właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie hurtownii farmaceutycznej.

W jaki sposób dokonać wpłaty?

Opłatę / opłatę skarbową najczęściej uiszcza się w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego. W obu przypadkach na dokumencie potwierdzającym dokonanie wpłaty należy zamieścić informację, za co wnoszona jest opłata. Odpis pokwitowania o dokonaniu wpłaty należy załączyć do dokumentacji złożonej do organu udzielającego zezwolenia.

Jakie są konsekwencje nie uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej?

Obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej jest zobowiązaniem podatkowym, co oznacza, że ulega przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Powoduje to, że w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym musieliśmy zapłacić opłatę / opłatę skarbową (a zatem od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskaliśmy zezwolenie) może w stosunku do nas być wszczęta egzekucja administracyjna mająca na celu przymusowe ściągnięcie opłaty / opłaty skarbowej. Opłata ta zostanie wówczas ściągnięta w wysokości powiększonej o odsetki z tytułu zaległości podatkowych.

Pamiętaj, że:

 • Udzielanie zezwoleń na obrót produktami leczniczymi podlega opłacie / opłacie skarbowej,
 • Opłata / opłata skarbowa wnoszona jest nie do organu udzielającego zezwolenia lecz do urzędu miasta w którym ma siedzibę organ zezwalający,
 • Nie uiszczona opłata / opłata skarbowa może zostać przymusowo ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej,
 • Organ podatkowy nie będzie nas wzywał do uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej, mamy to zrobić bez wezwania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. 2007 Nr 150 poz. 1072)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz.U. 2008 Nr 171 poz. 1064)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika