Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Ile wynosi opłata pobierana za udzielenie zezwolenia?

W obecnym stanie prawnym zezwolenie jest wymagane na prowadzenie:

 • hurtowni farmaceutycznej,
 • składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych,
 • apteki ogólnodostępnej,
 • punktu aptecznego.

Opłaty za udzielanie zezwoleń na obrót środkami farmaceutycznymi mają zróżnicowaną wysokość:

 • zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - określonego na podstawie przepisów: ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne – (tekst jedn. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. 2011, Nr 192, poz. 1141).  Od dnia 1 stycznia 2012 r. opłata ta wynosi 7 500,00 zł. W związku ze zmianą najniższej krajowej o 100 zł od stycznia 2013 roku opłata ta będzie wynosiła 8 000,00 zł 
 • zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego - 1 800,00 zł.

Czy za zmianę zezwolenia również pobierane są opłaty?

Zmiana danych zawartych w zezwoleniu wymaga zgłoszenia organowi wydającemu zezwolenie, który zmienia udzielone zezwolenie.

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, czyli 3 378,00 tys. zł.

Natomiast opłata za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w wypadku zezwolenia wydanego na czas określony wynosi połowę powyższej kwoty: 3 750,00 zł (od 1 stycznia 2013 roku 4 000,00 zł).

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, a zatem 900,00 zł.

Jaki charakter mają opłaty za zezwolenia?

Ustawa - Prawo farmaceutyczne wyraźnie odróżnia opłaty od opłat skarbowych. Nie zmienia to jednak faktu, że obie stanowią obciążenie podatkowe. Obowiązek zapłaty stosownej kwoty obciąża tego, kto występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia, czyli – tego, kto składa wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego.

Kiedy należy uiścić opłatę / opłatę skarbową?

Obowiązek uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej powstaje z chwilą wydania zezwolenia w przedmiocie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego. Oznacza to, że składając wniosek o udzielenie zezwolenia nie musimy z góry płacić stosownej kwoty. Dopiero gdy zezwolenie zostanie nam wydane, musimy bez wezwania organu podatkowego uiścić żądaną opłatę / opłatę skarbową. Jeśli zezwolenie nie zostanie nam wydane to obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej nie powstaje.

Na kogo rzecz należy dokonać wpłaty?

Opłata / opłata skarbowa stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę / opłatę skarbową należy uiścić w Wojewówdzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, własciwym dla siedziby apteki. W przypadku zezwolenia na prowadzenie hurtowni opłata powinna być wniesiona na rzecz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - organ tej jest bowiem właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie hurtownii farmaceutycznej.

W jaki sposób dokonać wpłaty?

Opłatę / opłatę skarbową najczęściej uiszcza się w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego. W obu przypadkach na dokumencie potwierdzającym dokonanie wpłaty należy zamieścić informację, za co wnoszona jest opłata. Odpis pokwitowania o dokonaniu wpłaty należy załączyć do dokumentacji złożonej do organu udzielającego zezwolenia.

Jakie są konsekwencje nie uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej?

Obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej jest zobowiązaniem podatkowym, co oznacza, że ulega przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Powoduje to, że w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym musieliśmy zapłacić opłatę / opłatę skarbową (a zatem od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskaliśmy zezwolenie) może w stosunku do nas być wszczęta egzekucja administracyjna mająca na celu przymusowe ściągnięcie opłaty / opłaty skarbowej. Opłata ta zostanie wówczas ściągnięta w wysokości powiększonej o odsetki z tytułu zaległości podatkowych.

Pamiętaj, że:

 • Udzielanie zezwoleń na obrót produktami leczniczymi podlega opłacie / opłacie skarbowej,
 • Opłata / opłata skarbowa wnoszona jest nie do organu udzielającego zezwolenia lecz do urzędu miasta w którym ma siedzibę organ zezwalający,
 • Nie uiszczona opłata / opłata skarbowa może zostać przymusowo ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej,
 • Organ podatkowy nie będzie nas wzywał do uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej, mamy to zrobić bez wezwania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. 2007 Nr 150 poz. 1072)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz.U. 2008 Nr 171 poz. 1064)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  Kto kontroluje działalność hurtowni farmaceutycznej?  Choć przedsiębiorca uzyskał zezwolenie (nawet na czas nieokreślony) i podjął zamierzoną działalność gospodarczą, to powinien liczyć się z tym, iż w razie stwierdzenia pewnych uchybień mogą być w stosunku do niego wyciągnięte ujemne konsekwencje w postaci cofnięcia zezwolenia. Istotą udzielenia zezwolenia jest (...)

Projekt małej nowelizacji prawa farmaceutycznego

Projekt małej nowelizacji prawa farmaceutycznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  Lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych – to są (...)

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do definicji pojęcia obrotu hurtowego, zawartej w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z brzemieniem tego przepisu obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających (...)

Ceny leków i materiałów medycznych

Ceny leków i materiałów medycznych

Jakiego rodzaju ceny dotyczą środków farmaceutycznych i materiałów medycznych?Ceny środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie mogą być swobodnie kształtowane w drodze umowy pomiędzy pacjentem nabywającym leki a farmaceutą wydającym lek w aptece. Na ceny te mają wpływ ceny urzędowe. Cena urzędowa jest ceną ustalaną w rozporządzeniu wydawanym przez (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

Zaproponowano rozwiązania, które będą przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2019 r., przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, przełomowe zmiany w prawie, które (...)

Kontrola przewozu produktów leczniczych

Kontrola przewozu produktów leczniczych

14 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium (...)

Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych

Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych? Ustawa reguluje  kwestię wykorzystywania marihuany w celach medycznych. Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Czym jest zezwolenie?Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej jest jednym z wyjątków od tej (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Co to jest zezwolenie? Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest wyjątkiem od tej zasady. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe? Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną ) oraz zwrot wydatków (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Dom nad morzem na wynajem

Dom nad morzem na wynajem

Posiadam trzy apartamentowy dom, który został przystosowany pod wynajem krótkoterminowy. Dom jest tak przystosowany, że można wynajmować zarówno całe apartamenty jak i pokoje. Czy należy zawiadomić (...)

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu

Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu

Jestem pracownikiem firmy farmaceutycznej produkującej leki generyczne. W kwietniu tego roku złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego generycznego na podstawie dokumentacji (...)

Przywóz leków z Egiptu

Przywóz leków z Egiptu

Za miesiąc wyjeżdżam na krótki urlop do Egiptu. Kolega-sportowiec prosił mnie o przywiezienie stamtąd środków dopingujących (sterydów anabolicznych) w Polsce niedostępnych, albo dostępnych (...)

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Jestem mgr farmacji i zaproponowano mi 1/3 udziałów w aptece stanowiącej spółkę cywilną składającej sie z dwóch osób. Została ona założona w 1996 r. Zezwolenie zostało wydane na obie osoby (...)

Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś haczyk na właścicieli stron (...)

Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia lub koncesję u organu udzielającego (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Zmiana składu spółki jawnej a zezwolenie

Zmiana składu spółki jawnej a zezwolenie

Spółka cywilna uzyskała zezwolenie na handel hurtowy alkoholem (poniżej 18%). W wyniku przekształcenia (obligatoryjnego) w spółkę jawną (w lutym 2002) zezwolenie zostało zmienione na spółkę (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej

NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w art. 3 ustawy o opłacie (...)

FORUM PRAWNE

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

prawo farmaceutyczne

prawo farmaceutyczne W związku z tym, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będą m. in. obowiązki w zakresie stosowania sztywnych marż i cen oraz podatek refundacyjny zastanawiam się jak ta (...)

Czy możliwy jest zbiorowy pozew przeciwko władzom państwa?

Czy możliwy jest zbiorowy pozew przeciwko władzom państwa? Witam. Moje pytanie jest na razie kierowane tylko po to, aby dowiedzieć się jaka jest Wasza opinia i co Wy na ten temat myślicie. Dokładnie (...)

Naciągacze na pokazach garnków i kołder.

Naciągacze na pokazach garnków i kołder. Hej. Powiem szczerze że większego prania mózgów ostatnio nie widziałem nigdzie indziej. Co więcej produkty oferowane na spotkaniu na którym byłem, których (...)

Pozwolenia na sprzedaż leków ?

Pozwolenia na sprzedaż leków ? Czy polskie prawo farmaceutyczne zezwala na przywóz i wprowadzenie do krajowego obrotu leków tzw. zastępczych? czy wymagane jest na to pozwolenie? Gdzie należy takie (...)

koniec leków za 1zł !

koniec leków za 1zł ! Firmy farmaceutyczne nie będą musiały corocznie wnosić opłaty w wysokości 3 proc. zysku z refundacji leku. Przyjęta wczoraj ustawa wprowadza urzędowe ceny i marże na leki (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Porady prawne