Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS przygotowało wytyczne dla zakładów pogrzebowych w dobie epiemii. Co z nich wynika?

Nowe, inne zasady bezpieczeństwa przewidziano zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. O nich nie ma mowy w niniejszym artykule.

Porady prawne

Cel

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów zakładów pogrzebowych
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie zakładu pogrzebowego i podczas ceremonii pogrzebowej w danym przedziale czasowym,  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zakładów pogrzebowych.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie.
 3. Procedury odnoszące się do przygotowania zwłok i ich przewiezienia.
 4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
  u pracownika/klienta.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zakładów pogrzebowych

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 2. Reorganizację zakładu, uwzględniając zachowanie bezpiecznych odległości, dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.
 3. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 1,5 m). W przypadku braku możliwości zapewnienia minimum 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (łatwo poddające się dezynfekcji i czyszczeniu przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami.
 4. Zapewnienie przez pracodawcę środków ochrony osobistej dla pracowników (maseczki, rękawice jednorazowe) oraz preparatów do dezynfekcji rąk, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Rady Ministrów – osłona ust i nosa, maseczki, przyłbice, kaski, rękawiczki lub dezynfekcja rąk.  
 5. W przypadku wykonywania usługi zapewnienie pracownikom, środków ochrony osobistej spełniającej normy i wymogi zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi (maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2, czepek na głowę, jednorazowe rękawice nitrylowe, kombinezon albo długi fartuch ochronny, gogle lub przyłbice ochronne oraz środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku.
 6. Środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku należy niezwłocznie po zakończeniu czynności zdezynfekować.
 7. Ograniczenie do minimum bliskiego kontaktu z klientami.
 8. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego (działania rekomendowane). Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
 9. Dopilnowanie, aby przy jednym stanowisku biurowym przebywał tylko 1 klient (ew. tylko 2 klientów jeśli wspólnie zamieszkują).
 10. Dopilnowanie zachowania  odstępu między klientami wynoszącego minimum 1,5 metra.
 11. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania używać wyłącznie jednorazowych ręczników i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o nakazie dezynfekcji rąk przed wejściem do zakładu oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do zakładu.
 2. Zapewnienie klientom środków  do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) przy wejściu do zakładu pogrzebowego.
 3. Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, mycie podłogi. Jeśli klient wypełnia osobiście formularze lub podpisuje zgody, dezynfekowanie długopisów.
 6. Ograniczenie wystroju zakładu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości, jak największej ilości powierzchni płaskich, możliwych i szybkich do zdezynfekowania.
 7. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 8. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowanie się do zaleceń NIZP- PZH  (w załączeniu)
 9. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich przynajmniej 1,5 metrowych odległości między pracownikami a klientami oraz między klientami.
 10. Stosowanie chłodni dedykowanych tylko i wyłącznie dla osób zmarłych na COVID-19, która daje  możliwość separacji; oznakowanie, tak aby osoby trzecie zachowały należytą ostrożność. Chłodnie należy dodatkowo dezynfekować.
 11. Ograniczenie ilości czynności wykonywanych przy osobach zmarłych zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami.
 12. Dopuszcza się zarówno kremację, jak i tradycyjną formę pochówku.
 13. Otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone.
 14. Poinformowanie uczestników pogrzebu o zakazie dotykania trumny i utrzymaniu odpowiedniej, przynajmniej 1,5 metrowej odległości.
 15. W miarę możliwości przydzielenie do danego zespołu pracowników karawanu pogrzebowego.
 16. Wszystkie samochody do transportu zwłok muszą być dezynfekowane po wykonanej usłudze.

Procedury odnoszące się do przygotowania zwłok i ich przewiezienia

 1. Stosowanie przepisów prawa w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 2. Transportowanie zwłok, jeżeli jest to możliwe, jednym zespołem przewozowym.
  Po każdorazowym przewiezieniu zwłok ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie (do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym).
 3. Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego
  do przewozu zwłok  ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika

 1. Pracownicy zakładu pogrzebowego powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta zakładu

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren zakładu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa zakładu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach zakładu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne