Zaliczka, a obowiązek podatkowy

Zaliczka, a obowiązek podatkowy

       Przedpłaty, zaliczki oraz zadatki otrzymywane w związku  z dokonywaną  później dostawą towarów  lub świadczeniem usług podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług ( dalej VAT ).  Dotyczy to bez wyjątków obrotu krajowego, ale także ma zastosowanie(choć nie zawsze) do obrotu zagranicznego.

Rozliczenie zaliczki przy transakcjach krajowych

Zgodnie z art. 19. 11 VAT  jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Porady prawne

Rodzi to,  po stronie nabywcy , obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie części należności. Zgodnie  bowiem z ustępem 10 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług( dalej RozpMF) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę tę wystawia się  nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności.

Faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,  a w przypadku określonym w ust. 3 (czyli w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu ) - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;

4) stawkę podatku

5) kwotę podatku wyliczoną według odpowiedniego wzoru

6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

 Natomiast, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących to otrzymane zaliczki potwierdzane są paragonem z kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zażąda wystawienia faktury to do jej kopii sprzedawca dołącza oryginał paragonu.

Podstawa opodatkowania otrzymanej zaliczki

            Metodę określenia  podstawy opodatkowania zawarta jest art.29 ust.2 VAT wedle, którego w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Podatek należy wyliczyć zgodnie z , wspomnianym wcześniej, wzorem  przedstawionym w ustąpi 4 paragrafu 10 RozpMF. Wygląda on następująco:

KP= ZB x SP : 100 + SP

 gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku (obecnie 23%);

Przy założeniu, że ZB wynosi 1 tys. zł KP równa się 186, 99 zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika