14.9.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

Stan faktyczny

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma zapisu dotyczącego okresu, na jaki powoływany jest zarząd. Jedynym zapisem dotyczącym terminu kadencji bądź mandatu w umowie spółki jest § 19 ust. 6: „Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności.” Za lata od 1999 r. do chwili obecnej uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe nie zawierały uchwał o corocznym powołaniu zarządu. W związku z powyższym powstała w chwili obecnej niepewność, co do tego, czy brak corocznych uchwał o powołaniu zarządu nie skutkuje nieważnością jego reprezentacji w dotychczasowym okresie. Czy istnieje możliwość takiego zredagowania uchwały wspólników np. przy okazji zatwierdzenia sprawozdania za rok 2008, żeby walne zgromadzenie zatwierdziło dotychczasowe działanie zarządu bez zmian w umowie spółki? Począwszy od tego okresu corocznie zgromadzenie podejmowałoby już uchwałę w sprawie wyboru zarządu po zakończeniu kadencji.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. 1934 r., Nr 57, po. 502 ze zmianami).

Kadencja a mandat

Na wstępie wskazać należy różnicę pomiędzy kadencją a mandatem członka zarządu w spółce z o. o. Pomijając obszerne orzecznictwo w tej materii oraz spory doktrynalne na tle jeszcze dawnych przepisów, stwierdzić można, iż obecnie Kodeks spółek handlowych określa, iż „kadencja” to okres pełnienia funkcji przez członka zarządu w spółce, z kolei „mandat” to umocowanie członka zarządu do pełnienia funkcji.

Powyższe rozumienie „kadencji” można wyprowadzić z treści art. 202 § 3 ksh, w której pojęcie to relatywizuje się do kategorii oznaczonego czasu.

Oznaczenie długości kadencji

Jeżeli chodzi o długość kadencji – pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z o. o. nie zawsze musi być oznaczona, a więc wiązać się z kadencyjnością wykonywania przez niego mandatu.  W umowie spółki kadencja nie jest oznaczona tzn. nie ma górnych granic kadencji, powołania na okres np. kilku lat.

W takiej sytuacji, gdy w umowie spółki z o. o. kadencja członka zarządu nie została oznaczona, to:

  • Z przepisu art. 202 § 1 Ksh wynika, że mandat członka zarządu wygasa zawsze z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez niego takiej funkcji w danej spółce. Przepis ten nie odnosi się, bowiem do tzw. pierwszego zarządu w historii danej spółki, a więc powołanego w momencie lub zaraz po zawiązaniu spółki, ale do takiego zarządu, który po raz pierwszy pełni w tej spółce wspomnianą funkcję.

  • Z przepisu art. 202 § 2 Ksh można wyprowadzić wniosek, że członek zarządu, który nie pełni po raz pierwszy w danej spółce takiej funkcji, gdyż został on ponownie wybrany przez wspólników (czy też przez inny organ spółki bądź osobę trzecią) na członka zarządu, to przy założeniu, że znowu nie określono mu kadencji – jest on de facto powołany nadal na roczną kadencję. Wynika to stąd, że jego mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. Ponownie wybrany członek zarządu, po pierwszej jego kadencji (art. 202  § 1 ksh) podpada pod zakres podmiotowy przepisu art. 202 § 2, gdyż będąc powołany znowu na czas nieoznaczony, został on powołany na okres dłuższy niż rok.  

Z powyższego wynika, że powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony nie jest równoznaczne z tym, że będzie on pełnił swoją funkcję aż do jego odwołania, śmieci bądź rezygnacji z tej funkcji (art. 202 § 4 Ksh), mimo, że co roku spółka ma obowiązek przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym powinno być przyjęte sprawozdanie finansowe spółki (art. 231§1 i 2 pkt.1 Ksh). Dlatego też powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony jest tożsame z powołaniem go na roczną kadencję. Jest to rozwiązanie chroniące przede wszystkim interes wspólników spółki.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. (...)

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.1.2020), z której wynika brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

      Kiedy w spółce komandytowo-akcyjnej można powołać radę nadzorczą? Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. W spółkach tych zasadą jest sprawowanie kontroli przez samych wspólników. Jednakże charakter prawny tego typu spółki (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez (...)

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Ministerstwo Finansów chce przywrócić do projektu noweli ustawy o NBP zasadę, zgodnie z którą funkcję członka RPP można pełnić tylko jedną kadencję - wynika z pisma, które przekazał resort finansów. MF ma więcej zastrzeżeń do projektu przygotowanego przez RCL. Chodzi o projekt nowelizacji (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany z podpisem Prezydenta Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej (...)

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest odrębnym (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i (...)

Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

Zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spółkę kapitałową reprezentuje zarząd, którego członkowie wybierani są z grona akcjonariuszy lub spoza niego przez Radę Nadzorczą (,,RN”). Nietrudno wyobrazić sobie jednak sytuację, w której może dojść do konfliktu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla naszej firmy. Z tego powodu chciałbym zrezygnować ze stanowiska prezesa. Problematyka rezygnacji (...)

Wpis do KRS a niezmienny skład zarządu

Wpis do KRS a niezmienny skład zarządu

Czy w wypadku, gdy spółka powołuje na kolejną kadencję taki sam skład zarządu, niezbędne jest dołączenie do uchwały dotyczącej powołania zarządu składanej do sądu notarialnie poświadczonych podpisów wszystkich członków zarządu? W myśl art. 166 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, (...)

Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

W trakcie trwania kadencji indywidualnej członków zarządu w spółce akcyjnej dokonana została zmiana statutu i wprowadzono kadencję wspólną zarządu. Nowy statut nie zawiera jakichkolwiek zapisów regulujących sytuację opisaną w art. 369 par. 3 k.s.h. Czy w wyniku wygaśnięcia mandatu (koniec (...)

Upływ kadencji członków zarządu sp. z o.o.

Upływ kadencji członków zarządu sp. z o.o.

Zarząd spółki z o.o. został powołany na okres 5 lat - postanowienie w akcie notarialnym podczas spisywania umowy spółki u notariusza. Udziałowcy i sam zarząd przeoczyli fakt, że termin, o którym mowa, upłynął już 3 miesiące temu. Czy w takim wypadku decyzje podjęte przez ten okres przez (...)

Zmiana kadencji Zarządu

Zmiana kadencji Zarządu

Zgodnie z umową spółki z o.o. Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję, która trwa 2 lata. Zarząd powołany został w roku 2007. Zgodnie z art. 202 par. 2 k.s.h. z chwilą odbycia Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 231 k.s.h. Czy zatem zachodzi potrzeba odwołania starego Zarządu w (...)

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników. Struktura własnościowa wynosi 50% na 50%. Prezes zarządu ewidentnie sprzyja jednemu wspólnikowi. Istnieją dowody, że złamał prawo np. zaciągając kredyt bez zgody zgromadzenia wspólników (taka zgoda jest wymagana w umowie spółki), notorycznie odmawia (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Obowiązki po rezygnacji z funkcji prezesa

Obowiązki po rezygnacji z funkcji prezesa

Jako prezes zarządu sp. z o.o. złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji. Jestem jednocześnie współudziałowcem tej spółki (mniejszościowym, 22%). Jakie obowiązki nakłada prawo na udziałowców spółki z chwilą rezygnacji jedynego członka zarządu z pełnienia funkcji? Jeżeli takie istnieją (...)

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli? Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:·  mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu (...)

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. (...)

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa? Sam fakt (...)

Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie się 6.07.2012r., na którym podjęta będzie uchwała o wynagrodzeniach dla członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustali wynagrodzenia (...)

Forma aktu powołującego nowego członka zarządu

Forma aktu powołującego nowego członka zarządu

W jakiej formie powinien zostać sporządzony akt powołania jedynego wspólnika na członka zarządu tej spółki? Czy ma tu zastosowanie art. 210 par 2 Ksh (czynność prawna między jedynym wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu (...)

Powierzenie zarządu Wspólnoty osobie prawnej

Powierzenie zarządu Wspólnoty osobie prawnej

W akcie notarialnym wykupu własności lokalu zawarto w jednym z paragrafów zapis, że nabywcy, działając na podst. Art. 18 UWL powierzają sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dotychczas 100-rodzinny budynek był własnością WAM). Czy w świetle tego (...)

Umocowanie zastępcy wójta

Umocowanie zastępcy wójta

Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany na okres kadencji swojego przełożonego. Wynika to między innymi z art. 28e u.s.g. Skoro \"Wygaśnięcie mandatu wójta przed (...)

Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytowa, w której wspólnikami będą: planowana spółka z o.o. (komplementariusz ) i ci sami wspólnicy (komandytariusze). Czy wspólnicy spółki z o.o. (...)