17.9.2013

Zespół
e-prawnik.pl

Zarząd majątkiem przez małżonków

Na czym polega wykonywanie zarządu?

Zarząd majątkiem wspólnym polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych  i czynności prawnych, które służą zarówno powiększeniu jego składu, jak i zachowaniu majątku w stanie niepogorszonym. Zarząd taki dotyczy jedynie przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, a zatem, np. wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków, przedmiotów nabytych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Do podstawowych czynności zarządu należą działania mające na celu zaspokajanie bieżących potrzeb rodziny, np. zakupy artykułów żywnościowych, odzieży, dokonywanie comiesięcznych płatności. Poza tym czynnościami zarządu są również te wszystkie, które zwiększają jego substrat, jak np. kupno nieruchomości, inwestowanie na giełdzie. Przy wykonywaniu zarządu podstawowym i w zasadzie jedynym celem, jest takie gospodarowanie majątkiem, które służy dobru rodziny.

Kto jest uprawniony do zarządu majątkiem wspólnym - mąż, żona, a może wspólnie?

Do zarządu majątkiem wspólnym uprawniony jest każdy z małżonków samodzielnie. Oznacza to tyle, że dla dokonania konkretnej czynności nie musi uzyskiwać zgody drugiego małżonka. Zgoda taka będzie potrzebna jedynie w pewnych, niżej określonych przypadkach. Poza tymi wyjątkami zasadą jest, że małżonek może podejmować wszystkie pozostałe czynności wedle swego rozeznania, mając na uwadze to, czy dane działanie będzie korzystne dla rodziny czy nie. W zakresie samodzielnego zarządu istnieje pewien wyjątek polegający na tym, że przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania zawodu jednemu z małżonków, np. składniki warsztatu samochodowego, może zarządzać jedynie ten małżonek, który zawód wykonuje. W powyższym przypadku drugi małżonek jest w ogóle wyłączony od podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do tych przedmiotów, chyba że zaistniała taka sytuacja, że małżonek wykonujący działalność z jakichkolwiek względów nie może wykonywać zarządu, np. jest chory i leży w szpitalu. Drugi małżonek może wówczas dokonywać niezbędnych bieżących czynności związanych z przedmiotami służącymi do wykonywania zawodu, np. może uiścić zaległe rachunki za elektryczność w warsztacie, ale nie może kupić nowej maszyny. Wyjątkowość tej regulacji jest związana z tym, że przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu, należą do majątku wspólnego małżonków, np. warsztat kupiony za wspólne oszczędności.

Czy małżonek jest zobowiązany informować drugiego o czynnościach jakich dokonuje w zakresie majątku?

W związku z tym, że małżonkowie zobowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli, obowiązani są również współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Nie oznacza to jednak, że muszą wspólnie decydować o każdej najdrobniejszej czynności dotyczącej majątku, gdyż jak już wyżej powiedzieliśmy każdy z małżonków ma prawo samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, to jednak ze względu na lojalność jaką powinni w stosunku do siebie wykazywać, współdziałanie musi opierać się na pewnych zasadach. W związku z tym małżonkowie są zobowiązani udzielać sobie wzajemnie informacji o:

 • stanie majątku wspólnego, np. jaki jest stan rachunku bankowego małżonka, na który wpływa jego wynagrodzenie za pracę,
 • wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym, np. jakie płatności zostały w danym miesiącu uregulowane,
 • zobowiązaniach obciążających majątek wspólny, np. zaciągnięta przez żonę pożyczka na kupno mebli.

Czy małżonek ma obowiązek uzyskać zgodę na dokonywanie czynności, które pociągają za sobą znaczne wydatki?

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania jedynie:

 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, np. małżonek chce zapisać wspólny grunt w testamencie związkowi kombatantów albo go sprzedać,
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, np. małżonek chce zaciągnąć kredyt, którego zabezpieczeniem będzie wspólne mieszkanie,
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, np. małżonek chce przeznaczyć pokaźną sumę na wykonanie witrażu w kościele.

Wszystkie inne czynności mogą być dokonane bez zgody małżonka.

Co zrobić jeżeli jeden z małżonków bezzasadnie odmawia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości?

W takim wypadku małżonek ten może wystąpić do sądu o zezwolenie na dokonanie takiej czynności. Sąd udzieli zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny, czyli gdy jest to uzasadnione z punktu widzenia celowościowego i nie obciąży w nadzwyczajnym stopniu budżetu rodziny, np. sąd nie udzieli zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli jest oczywiste, że małżonkowie będą mieli znaczne trudności w spłacie kredytu zaciągniętego na ten cel. Podobnie małżonek powinien wystąpić do sądu o taką zgodę, jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z drugim małżonkiem, celem poinformowania go o zamierzonej czynności i uzyskania wymaganej zgody. Należy jednak zaznaczyć, że niemożliwość kontaktu musi mieć charakter trwały, np. jeden z małżonków nie wie, gdzie przebywa od dłuższego czasu drugi z nich.

Co może małżonek zrobić, aby zapobiec czynności zarządu dokonywanej przez drugiego małżonka, jeżeli nie są one korzystne dla dobra rodziny?

To, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, wcale nie oznacza, że mogą to robić w sposób zupełnie dowolny. Majątek wspólny bowiem, stanowi bazę ekonomiczną rodziny i tym samym służy do zaspokajania jej potrzeb, zarówno tych bieżących, jak i „extra”. To podstawowe założenie przesądza o sposobie wykonywania zarządu przez każdego z małżonków. Jeżeli zatem małżonek postępuje lekkomyślnie, dokonuje czynności wpływających ewidentnie niekorzystnie na stan finansowy rodziny, czy wręcz trwoni zgromadzony majątek, drugi małżonek dysponuje środkami, które mogą zapobiec takim nieodpowiedzialnym zachowaniom. Przede wszystkim, jeżeli małżonek zamierza dokonać czynności zarządu, której z uzasadnionych powodów nie akceptuje drugi z nich, drugi małżonek może sprzeciwić się tej czynności. Sprzeciw taki jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej (np. gdy mąż sprzeciwia się w zakupowi kosztownych mebli, to powinien o tym poinformować sprzedawcę, co będzie miało taki skutek, iż ewentualne roszczenia sprzedawcy będą mogły być kierowane jedynie w bardzo wąskim zakresie do majątku wspólnego).

Czy małżonek może sprzeciwić się dokonaniu każdej czynności zarządu?

W związku z tym, że sprzeciw małżonka może skutecznie zahamować dokonanie czynności, w pewnych okolicznościach, wymagających działania dynamicznego, a także w zasadzie wykluczających możliwość dokonania czynności sprzecznej z dobrem rodziny (np. sprzeciw dla szykany), wyłączona jest możliwość jego zgłoszenia.

Małżonek nie może sprzeciwić się:

 • czynnościom w bieżących sprawach życia codziennego, np. uregulowanie zaległych należności czynszowych, kupno dzieciom książek do szkoły, itp.,
 • czynnościom zmierzającym do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, np. kupowanie pożywienia, niezbędnej odzieży,
 • czynnościom podejmowanym w ramach działalności zarobkowej tego małżonka, np. mąż prowadzi warsztat i chce zakupić nową maszynę.

Co zrobić jeżeli małżonek sprzeciwia się bezzasadnie?

Jeżeli małżonek chcący dokonać czynności zarządu, np. kupno auta po atrakcyjnej cenie, spotkał się ze sprzeciwem drugiego małżonka, nieuzasadnionym ekonomicznie, ani słusznościowo, np. kupno drogiego urządzenia rehabilitacyjnego przez całkiem zamożną rodzinę, wówczas małżonek ten może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie takiej czynności. Sąd takiego zezwolenia udzieli, jeżeli wymaga tego dobro rodziny i istnieją uzasadnione argumenty za takim rozstrzygnięciem. W takim wypadku należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli chcącego uzyskać zezwolenie.

Czy małżonek może zostać zupełnie wyłączony od sprawowania zarządu?

Zdarzają się sytuacje, kiedy ostatnią rzeczą, której wymaga dobro rodziny jest zarządzanie majątkiem przez jednego z małżonków. Tak będzie w przypadku małżonków podejmujących lekkomyślne decyzje, zaciągających niekończące się kredyty, trwoniących majątek na zbytki, często skłonnych do używek i w zupełnie nieodpowiedzialny sposób niewykonujący podstawowych czynności związanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny i bieżącymi sprawami życia codziennego. W takich wypadkach drugi małżonek może wystąpić do sądu z wnioskiem o pozbawienie zarządu lekkomyślnego małżonka. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, na obszarze działania którego ma miejsce zamieszkania wnioskodawca (żądający wyłączenia od zarządu). Sąd pozbawi zarządu małżonka, jeżeli uzna, iż istnieją ku temu ważne powody. Nie ma zatem zamkniętego katalogu przesłanek, które mogą uzasadniać pozbawienie zarządu, każdorazowo bowiem sąd decyduje, czy w tym konkretnym przypadku istnieją powody, dla których dla dobra rodziny jest wskazane, żeby zarząd sprawował tylko jeden małżonek.  Przy takim orzeczeniu małżonek będzie uprawniony samodzielnie decydować o wszelkich sprawach związanych z zarządem.


Pozbawiając małżonka zarządu, sąd może jednak orzec, że w tych przypadkach, w których do dokonania czynności niezbędna jest zgoda drugiego małżonka, zgodę tę będzie zastępowało zezwolenie sądu. Jeżeli zatem tak się stanie, małżonek, który jako jedyny sprawuje zarząd będzie musiał udać się do sądu po stosowne zezwolenie.

Czy pozbawienie małżonka zarządu ma charakter trwały?

Nie, zostaje ono wydane biorąc pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili podejmowania decyzji przez sąd. Jeżeli zatem małżonek pozbawiony zarządu zmieni swoje postępowanie tak dalece, iż nie będzie już powodów wyłączenia go od zarządu, np. nałogowy pokerzysta zarzucił zupełnie grę w karty, wówczas on albo małżonek sprawujący dotychczas zarząd, mogą wystąpić do sądu o zmianę postanowienia w przedmiocie pozbawienia zarządu, czyli inaczej o zniwelowanie zakazu samodzielnego zarządzania majątkiem. Sąd uchyli takie postanowienie, jeżeli uzna, iż nastąpiła taka zmiana w zachowaniu współmałżonka, że sprawowanie przez niego zarządu nie zagraża dobru rodziny.


Tak samo, w razie zmiany okoliczności, postanowienie sądu o konieczności uzyskania jego zezwolenia na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, w miejsce zgody współmałżonka, również może być uchylone, np. w przypadku, gdy stan finansowy rodziny znacznie się poprawił pod zarządem sprawowanym tylko przez jednego małżonka, co sugeruje, że jest on odpowiedzialny i podejmuje roztropne decyzje.

Pamiętaj, że:

 • Kryterium prawidłowo wykonywanego zarządu majątkiem wspólnym zawsze jest dobro rodziny, gdyż majątek wspólny stanowi bazę ekonomiczną, służącą do zaspokajania jej potrzeb,
 • Nie musisz każdorazowo konsultować z współmałżonkiem decyzji odnośnie majątku wspólnego, chyba że zamierzasz dokonać jednej z konkretnie określonych czynności, na dokonanie której musisz mieć zgodę współmałżonka,
 • Przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania zawodu gospodaruje tylko i wyłącznie małżonek, który się nimi posługuje,
 • samodzielne zarządzanie wymaga lojalności między małżonkami, muszą się zatem informować o stanie majątku, sposobie zarządzania przez każdego z nich oraz o zobowiązaniach obciążających ten majątek;
 • jeżeli małżonek swoim postępowaniem zagraża kondycji finansowej rodziny, drugi z nich może zawsze się sprzeciwić każdej dokonywanej przez niego nieodpowiedzialnie czynności, jak i również w sytuacjach krańcowych żądać, żeby sąd pozbawił go generalnie zarządu,
 • nie możesz sprzeciwić się czynnościom zarządu w bieżących sprawach życia codziennego, zmierzającym do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, podejmowanym w ramach działalności zarobkowej tego małżonka.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach (...)

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Do tego zobowiązani są przede wszystkim rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Ma ona (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością (artykuł 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zob.: Władza" rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Skąd (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzeciw wobec czynności małżonka

Sprzeciw wobec czynności małżonka

Rozumiem, że współmałżonek może zawierać niektóre transakcje bez zgody drugiego małżonka, a taka transakcja jest nieważna jeśli drugi małżonek na piśmie (?) wyraził brak zgody na jej przeprowadzenie, a ewentualny np. kupujący coś od pierwszego współmałżonka - wiedział o takim sprzeciwie. (...)

Forma zgody małżonka na darowiznę

Forma zgody małżonka na darowiznę

Wykonanie darowizny (pieniądze) z konta osobistego żony stanowiącego element własność wspólną małżonków wymaga, w myśl kro, poinformowania współmałżonka o tym fakcie i uzyskania jego zgody. W jakiej formie ma być ta zgoda (czy może być ustna) i jakie przepisy to precyzują? Zgodnie (...)

Sprzedaż nieruchomości ze wzmianką w KW

Sprzedaż nieruchomości ze wzmianką w KW

W księdze wieczystej od 2 lat byłam wpisana jako właściciel mieszkania. Do momentu rozwodu były mąż tego nie kwestionował. Po rozwodzie kiedy postanowiłam sprzedać mieszkanie, było to juz po zawarciu umowy wstępnej sprzedaży, wystąpił on o wpis zabezpieczenia. W chwili pobierania wyciągu (...)

Forma prawna czynności poręczenia

Forma prawna czynności poręczenia

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym jako poręczyciel (w czwartej kolejności wymieniona) zostałam zobowiązana do zapłaty solidarnie z pozostałymi trzema poręczycielami kwoty 20.000,-zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Poręczenie zostało złożone tylko w formie mojego pisemnego (...)

czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

Art. 37. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o czynnościach prawnych, do których potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Chodzi tu o poważniejsze sprawy, głównie dotyczące nieruchomości.Czy sprzedaż rzeczy ruchomych objętych wspólnością i służących do zaspokajania potrzeb obu małżonków (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania kogokolwiek praw rodzicielskich. W moim przypadku matka córki nie żyje, córka ma 10 lat i mieszka (...)

Opiekun dla małżonka alkoholika

Opiekun dla małżonka alkoholika

Czy w przypadku, kiedy małżonek jest alkoholikiem, istnieje możliwość ograniczenia jego praw do majątku wspólnego, posiadanej przez niego działki budowlanej. Czy można zabezpieczyć się przed sprzedażą tego majątku, bądź wzięciem pożyczki pod jego zastaw? Czy można przejąć prawa do (...)

Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Co dzieje się z długami po przeprowadzeniu rozdzielności majątkowej? Czy żona odpowiada za długi męża, jeżeli on prowadził działalność gospodarczą? Zgodnie z art. 41 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków może żądać także wierzyciel, (...)

Odzyskanie pieniędzy od żony

Odzyskanie pieniędzy od żony

Chcę odzyskać pieniądze zagarnięte przez żonę ze wspólnego konta bankowego wykazując, że tylko ona wypłacała pieniądze z konta zostawiając mnie bez środków do życia. Czy mogę odzyskać pieniądze, które musiałem wpłacić, by uregulować dług na koncie i go zamknąć? Żona była (...)

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu

Jak się ma pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (w przypadku jego uzależnienia od środków chemicznych) do zarabianych przez niego pieniędzy, czy może je wydawać na co chce? Np. na środki uzależniające? Czy sąd przeprowadza jakieś badania w czasie trwania sprawy, (...)

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Jak wygląda prawo do zarządzania majątkiem, jeżeli spadkodawca w testamencie wydziedzicza swojego spadkobiercę ustawowego i spadkobiercą ustanawia jego małoletniego potomka? Spadkobierca nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej i jako jeden z małżonków ma prawo zarządzać majątkiem swojego (...)

Pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym

Pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym

Czy mąż ma prawo podczas trwania małżeństwa zabronić mi korzystać ze środków pieniężnych jakie przynosi nam nasza wspólna firma? Mamy podpisaną intercyzę, ale firma powstała przed podpisaniem intercyzy. Nadal jako żona mam prawo do firmy takie samo jak mąż. Mimo, że firma widnieje (...)

Zgoda małżonki na ugodę

Zgoda małżonki na ugodę

Mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. W maju 2001r wziąłem leasing na kilka komputerów na kwotę 22.000zł. Pod koniec leasingu zaczęły się trudności w spłacaniu, a w efekcie firma leasingowa wypowiedziała umowę w lipcu 2002. Pozostało mi do spłaty ok 5.000zł. Po (...)

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Czy żona może sprzedać samochód bez zgody męża? Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, jednak auto zostało zakupione samodzielnie przez męża i to właśnie jego podpis widnieje na wszystkich dokumentach dotyczących zakupu. Czy fakt, iż mąż przebywa aktualnie za granicą (...)

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Czy zawarcie umowy kredytowej (kredyt gotówkowy) bez zgody żony, bez powiadomienia jej o tym przekracza zarząd zwykły wspólnym majątkiem? Czy zmiana konta, z większym debetem, również bez wiedzy żony przekracza zarząd zwykły majątkiem wspólnym? Z uwagi na bardzo nieprecyzyjne określenie (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Zgodnie z nowymi przepisami o odpowiedzialności za długi współmałżonków, które obowiązują od 20 stycznia 2005 nie odpowiadam za długi zaciągnięte przez mojego męża. Czy w momencie, gdy nie wyraziłam zgody na zaciągnięcie przez męża zobowiązań, np. z tytułu podpisanych umów leasingowych, (...)