image

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest odpłatną umową o świadczenie usług. Agent może być zarówno pełnomocnikiem zlecającego jak i jego przedstawicielem. Umowę agencyjną mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy - tak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby prawne. Umowa jest odpłatna - za prowadzenie działalności agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od Zleceniodawcy.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa agencyjna - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny Niniejszym przedstawiam skrótowy opis historii sporu, który zaistniał pomiędzy będącym moja własnością przedsiębiorstwem A ziałającym w branży leasingu personalnego, a firmą W, którą 10 września 2003 zaprosiłem do współpracy. 10 września 2003 moja firma (A) wysyła (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Na czym polega umowa agencyjna? Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania (...)

Świadczenie wyrównawcze – rzecz o uprawnieniach agenta w razie rozwiązania umowy agencyjnej

Świadczenie wyrównawcze – rzecz o uprawnieniach agenta w razie rozwiązania umowy agencyjnej

Umowa agencyjna została uregulowana w art. 758 i nast. Kodeksu cywilnego (dalej: „KC”) – zgodnie z definicją kodeksową w ramach tego stosunku prawnego agent zobowiązuje się w zakresie swojego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami (...)

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. ##baner## Kluczowe rozwiązania tarczy antykryzysowej Pakiet ten przewiduje on m.in.:  zwolnienie ze składek (...)

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przedsiębiorcy złożyli ponad milion wniosków o wsparcie z instrumentów tarczy antykryzysowej. Zakład (...)

Czy agent może żądać świadczenia wyrównawczego od dającego zlecenie?

Czy agent może żądać świadczenia wyrównawczego od dającego zlecenie?

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące umowy agencyjnej. Kwestionowane przepisy przewidują, że po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać świadczenia wyrównawczego od dającego zlecenie. Po upływie roku od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Podpis Prezydenta To już pewne – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. – "To bardzo dobra wiadomość, jestem przekonana, (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

Sejm przyjął pakiet antykryzysowy dla pracodawców i pracowników Bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych – z tych pięciu filarów składa się tzw. tarcza antykryzysowa. (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. (...)

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

Współcześnie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z ryzykiem wyszkolenia współ/pracownika, który zdobywszy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, usamodzielnia się i nierzadko staje się bezpośrednią dla nich konkurencją. O ile w warunkach wolnorynkowych w dłuższej (...)

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

  Skąd pochodzą fundusze na świadczenia z tytułu chorób zawodowych? Świadczenia z tytułu chorób zawodowych wypłacane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów (...)

Zakaz konkurencji agenta w umowie agencyjnej - opinia prawna

Zakaz konkurencji agenta w umowie agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny W zawartej umowie są następujące zapisy: art 16 i 17 art. 16 Przez okres trwania umowy oraz przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu, Podagent bez pisemnej zgody Agenta i N nie jest uprawniony samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem w jakiejkolwiek formie do podejmowania rozmów (...)

Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy

Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy

Stawki pójdą w górę od 1 czerwca. Zobacz, na jakie pieniądze mogą liczyć osoby bez pracy i kiedy mają do nich prawo. Zbliża się coroczna waloryzacja zasiłków wypłacanych tym, których np. szef zwolnił z pracy lub sami z niej odeszli. Przeprowadza się ją na podstawie (...)

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

ZUZ przypomniał, że leceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi (...)

Ochrona tylko dla stałego pośrednika handlowego

Ochrona tylko dla stałego pośrednika handlowego

Do celów dyrektywy Rady (86/653/EWG) z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek, termin "przedstawiciel handlowy" oznacza pośrednika pracującego na własny rachunek, (...)

Idź do sądu, jeżeli uległeś wypadkowi, nawet gdy pracowałeś na umowę zlecenie

Idź do sądu, jeżeli uległeś wypadkowi, nawet gdy pracowałeś na umowę zlecenie

Ten, kto do końca marca ubiegłego roku pracował na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, a uległ wypadkowi przy pracy, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na drodze sądowej w procesie cywilnym. Ówczesne przepisy nie przewidywały takiej możliwości, ale Trybunał Konstytucyjny (...)

Byli agenci mają prawo do świadczenia wyrównawczego

Byli agenci mają prawo do świadczenia wyrównawczego

Byli agenci ubezpieczeniowi mają prawo do rekompensaty za korzyści, jakie ich pracodawca czerpie z umów, które zawarli z klientami Tak Trybunał odpowiedział wczoraj na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, który miał wątpliwości, czy zgodna jest z konstytucją wprowadzona w 2000 r. (...)

Czym są znaczne korzyści z pracy agenta?

Czym są znaczne korzyści z pracy agenta?

Firma ubezpieczeniowa musi dzielić się korzyściami, jakie odniosła dzięki swym agentom. Jeśli pozyskali nowych klientów, należy im się tzw. świadczenie wyrównawcze także po rozwiązaniu z nimi umów.   (...)Chodzi o udział w korzyściach, jakie po odejściu agenta zleceniodawca nadal (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Prowadzę działalność gospodarczą, mam podpisaną umowę agencyjną z firmą meblarską. Umowa agencyjna jest podpisana między Firmą meblarską a firmą X działającą na podstawie wpisu do ewidencji. (...)

Rodzaje umów agencyjnych

Rodzaje umów agencyjnych

Zgodnie z art. 758 k.c. agent może zawierać umowy z klientami na rzecz dającego zlecenie i/lub w imieniu dającego zlecenie. Jakie skutki prawne dla agenta wywołuje zawarcie z klientem umowy na rzecz (...)

Wypowiedzenie umowy agencyjnej

Wypowiedzenie umowy agencyjnej

W jaki sposób wypowiada się umowę agencyjną, zawartą na czas nieoznaczony? Jeśli chodzi o uregulowania dotyczące wypowiadania tych umów, zgodnie z art. 764 z ind. 1 Kodeksu cywilnego umowa (...)

Granice swobody umów a umowa agencyjna

Granice swobody umów a umowa agencyjna

W 1996r. pracowałem w domniemaniu jako agent (nie prowadząc działalności gospodarczej) na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy (sprzedaż towarów). Piszę w domniemaniu, gdyż nie została zawarta umowa (...)

Umowa w pośrednictwie sprzedaży

Umowa w pośrednictwie sprzedaży

W jaki sposób (prawnie) prowadzić sprzedaż towarów innej firmy na terenie własnej firmy (ryczałt+VAT)? (Prawdopodobnie umowa agencyjna odpada!?) Istotą umowy agencyjnej jest przyjęcie za wynagrodzeniem (...)

Umowa agencyjna a działalność gospodarcza

Umowa agencyjna a działalność gospodarcza

Czy agent bankowy musi prowadzić działalność gospodarczą? Kodeksowa definicja umowy agencyjnej brzmi: "Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności (...)

Umowa agencyjna - definicja

Umowa agencyjna - definicja

Co to jest umowa agencyjna? Przepisy dotyczące umowy agencyjnej znajdują się w tytule XXIII Kodeksu Cywilnego.Zgodnie z art. 758:§ 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) (...)

Umowa agencyjna - przedawnienie roszczeń

Umowa agencyjna - przedawnienie roszczeń

W latach 1994 - 1996 działałem jako agent - jako osoba fizyczna, nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej. Zleceniodawcą było stowarzyszenie, które prawdopodobnie w tym okresie prowadziło (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy agencyjnej (pośrednictwo sprzedaży) typu odszkodowanie, kara umowna, świadczenie wyrównawcze (zgłoszone do 1 roku)? Treść artykułu znałem (...)

Wady i zalety umowy agencyjnej i umowy zlecenie

Wady i zalety umowy agencyjnej i umowy zlecenie

Jakie są wady i zalety umowy agencyjnej i umowy zlecenie? Umowa zlecenie- niskie koszty- duże prawdopodobieństwo ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 22 Kodeksu pracy Umowa agencyjna- (...)

Działalność agenta

Działalność agenta

Na czym polega specyfika umowy agencyjnej? Czy trzeba miec założoną działaność gospodarczą ? Umowa agencyjna jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 758 i nast. Zgodnie z tą regulacją przez (...)

Zakaz konkurencji a umowa agencyjna

Zakaz konkurencji a umowa agencyjna

Czy osoba pracująca na podstawie umowy agencyjnej może zostać zobligowana do przestrzegania umowy zakazu konkurencji? Informujemy że art. 760 Kodeksu cywilnego wprowadza obowiązek zachowania przez (...)

Praca tymczasowa a umowa agencyjna

Praca tymczasowa a umowa agencyjna

Na czym polega praca tymczasowa w świetle uregulowań dotyczących umowy agencyjnej? Praca tymczasowa polega na zatrudnieniu pracownika przez agencję pracy tymczasowej. Natomiast pracownik (...)

Treść umowy o dzieło

Treść umowy o dzieło

Zawarłem umowę o dzieło na \"doprowadzenie do sprzedaży nieruchomości\", czyli o pośrednictwo w handlu nieruchomościami. Warunki współpracy przestały mi się podobać i chciałbym legalnie i (...)

Prowizja dla agenta mimo rozwiązania umowy

Prowizja dla agenta mimo rozwiązania umowy

Czego dotyczy art. 761[1] Kodeksu cywilnego? Artykuł 761[1] kodeksu cywilnego dotyczy wyjątku, w którym agentowi przysługuje prowizja pomimo rozwiązania umowy agencyjnej. Do zastosowania art. (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

FORUM PRAWNE

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna Witam Mam takie pytanko na czym polega umowa agencyjna?Z góry dziękuję za odpowiedzi Witam. Pracuje w dużej, sieciowej firmie która posiada kilkadziesiąt salonów w (...)

Umowa agencyjna czy umowa zlecenie, WAŻNE!

Umowa agencyjna czy umowa zlecenie, WAŻNE! Witam. Mam pewien problem, czy umowa zawarta w załącznikach jest umową agencyjną czy umową zlecenie? Zleceniodawca mówi, że jest ona umową zlecenie, (...)

umowa agencyjna

umowa agencyjna Witam, współpracuję z dużą korporacją na podstawie umowy agencyjnej. Bardzo często zdarzały się zmiany w umowie na podstawie aneksu. Oczywiści e zmiany cały czas były na niekorzyść (...)

Umowa Agencyjna

Umowa Agencyjna Witam serdecznie. W 2008 r. podpisałem z jednym z banków umowę agencyjną. W chwili podpisywania umowy wystawiłem również weksel in blanco który miał być zabezpieczeniem dla banku (...)

umowa agencyjna

umowa agencyjna Witam. Pracuje w dużej, sieciowej firmie która posiada kilkadziesiąt salonów w Polskie. Niektóre z nich przekształcane są od niedawna w salony ajencyjne. Kilka dni temu w salonie (...)

Zwrot prowizji

Zwrot prowizji Witam. Bardzo proszę o pomoc, o poradę. Oto mój problem: W roku 2002 prowadząc działalność gospodarczą została rozwiązana umowa agencyjna (kierownik zespołu ) z Towarzystwem (...)

Pomoc umowa Agencyjna

Pomoc umowa Agencyjna Witam serdecznie mam takie pytanie w jaki sposób rozumieć zapis w umowie agencyjnej: "Agent oświadcza iż on ani osoby pozostające z nim w bliskim stosunku nie podejmie działań (...)

Potrzebna pomoc Umowa Agencyjna

Potrzebna pomoc Umowa Agencyjna Witam serdecznie mam takie pytanie w jaki sposób rozumieć zapis w umowie agencyjnej: "Agent oświadcza iż on ani osoby pozostające z nim w bliskim stosunku nie podejmie (...)

Umowa Agencyjna Pomocy!!!

Umowa Agencyjna Pomocy!!! Witam serdecznie mam takie pytanie w jaki sposób rozumieć zapis w umowie agencyjnej: "Agent oświadcza iż on ani osoby pozostające z nim w bliskim stosunku nie podejmie działań (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

uzyskanie informacji od byłego pracodawcy (kontrahenta)

uzyskanie informacji od byłego pracodawcy (kontrahenta) Witam, Mam następujący problem. Pracowałem (właściwie była to umowa przez działalność gospodarczą) w firmie pozyskując dla niej klientów. (...)

Porady prawne