Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

Publikujemy poniżej obowiązujący wzór druku ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną, wraz z wzorem druku ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną. Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczynane jest bowiem zawsze na wniosek. Powinny być do niego dołączone dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Informację o tym, jakie załączniki są obowiązkowe w danym przypadku, można uzyskać w każdej jednostce ZUS. Tam też można otrzymać gotowe formularze. Datę urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, stopień pokrewieństwa oraz fakt przysposobienia pracodawca ustala na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając notatkę lub odpis. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na pracodawcach spoczywa obowiązek przygotowania i złożenia wniosku o rentę rodzinną w imieniu osób uprawnionych. Dostarczenie wymaganych załączników należy do zainteresowanych otrzymaniem renty.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem - pobierz dokument


image

Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika