Prawo administracyjne porady prawne - Strona 40

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wstrzymanie rozbiórki budynku

  Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem (...)

 • Odwołanie od decyzji składane do sądu powszechnego

  W jakich przypadkach można zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu powszechnego?

 • Podstawy wznowienia postępowania administracyjnego

  Budowę garażu bez pozwolenia na budowę wykonał 24-letni syn w 2000 r. Decyzję na rozbiórkę wszczęto przeciwko ojcu. Czy jest podstawa wznowienia postępowania administracyjnego w w/w sprawie?

 • Sprzedaż alkoholu w lokalu będącym współwłasnością

  Prowadzę sklep spożywczy z alkoholem, w kamienicy jest 6 właścicieli lokali mieszkalnych i 2 lokale handlowe. Czy właściciele mogą nie wyrazić zgody na sprzedaż alkoholu w jednym lokalu? Nadmieniam, (...)

 • Odwołanie od odmowy wydania koncesji

  Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji?

 • Połączenie działalności a udzielona koncesja

  Czy możliwe jest połączenie spółek cywilnych (mąż i żona po 50 procent, koncesja na aptekę) z działalnością żony (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - koncesja na aptekę) (...)

 • Zezwolenie na działalność turystyczną

  Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność wymaga uzyskania koncesji (...)

 • Pośredniczenie w handlu alkoholem a koncesja

  Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług agencyjnych na rzecz dystrybutora alkoholu wymaga specjalnych zezwoleń?

 • Zasady organizowania konkursów i promocji

  Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając gry losowe i inne wymagające (...)

 • Nieważność decyzji wywłaszczeniowej a zasiedzenie

  Jeżeli administracja państwowa wydaną przez siebie decyzją stwierdzi nieważność decyzji wywłaszczeniowej wydanej 38 lat wcześniej, to czy może następnie podnieść zarzut zasiedzenia tej nieruchomości (...)

 • Wydanie decyzji o WZZiT a mapa geodezyjna terenu

  Czy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu organ właściwy do wydania ww decyzji ma prawo wymagać od składającego wniosek załącznika w postaci mapy geodezyjnej (...)

 • Definicja pojęcia "przypadku" w grach losowych

  Czy w ustawodawstwie polskim określone jest dokładniej pojęcie "przypadku" w kontekście ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach? Czy pojawilły się jakieś orzeczenia (...)

 • Koncesja a przekształcenie spółki cywilnej w jawną

  W wyniku przekształcenia obligatoryjnego spółki cywilnej w spółkę jawną została podjęta decyzja o wygaśnięciu zezwolenia na handel alkoholem. Na jakiej podstawie, skoro jest to przekształcenie (...)

 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na środowisko podaje niezgodne (...)

 • Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji

  Na wniosek wójta Gminy, starosta powiatu wydał decyzję uzgadniającą modernizację i rozbudowę zakładu uboju w kwietniu 2002 r. Odwołałem się od tej decyzji i samorządowe kolegium uchyliło decyzję (...)

 • Zezwolenie na nabycie nieruchomości

  Jestem obywatelką Austrii od 10 lat. Mój mąż jest Polakiem. Przed czterema laty mąż kupił w Polsce (woj. krakowskie) staw rybny z zabudowaniami i notarialnie jestem współwłaścicielką. Ale teraz (...)

 • Ustalenie taryf w obrocie ciepłem

  Do końca lipca br. zakład był właścicielem budynków mieszkalnych (w których znajduje się 28 mieszkań). Budynki te oraz sąsiadujący z nimi biurowiec zakładu są ogrzewane przez jedną wspólną (...)

 • Zezwolenie na położenie reklamy w pasie drogowym

  Pracuję w zarządzie dróg, w którym przygotowuję zezwolenia na wejście w pas drogowy oraz usytuowania w nim reklam. Wykonując objazd dróg stwierdziłem usytuowane reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia (...)

 • Ustalenie wysokości kosztów postępowania

  Ustawa nakłada obowiązek zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa. Koszty te powinny być określone w odpowiedniej decyzji, na podstawie aktu wykonawczego. Okazuje się jednak, że taki akt wykonawczy (...)

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

 • Ostateczność decyzji administracyjnej

  1. Czy gmina powinna lub ma obowiązek zaznaczyć na decyzji, że jest ona ostateczna? 2. Czy pozwolenie na budowę należy do kategorii decyzji, od których nie służy odwołanie, a więc jest ostateczne (...)

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Gry losowe w internecie

  Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych?

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można szukać pomocy? Jaka instytucja (...)

 • Odwołanie od decyzji o wywłaszczeniu

  Chciałbym się dowiedzieć na jakiej podstawie prawnej może zostać wydana przez starostwo powiatowe decyzja o wywłaszczeniu z nieruchomości. Czy od takiej decyzji przysługuje odwołanie? Jeżeli (...)

 • Odwołanie od decyzji NSA

  Czy można się odwołać od decyzji NSA i w jakim terminie? Czy na podstawie pozytywnej decyzji NSA dla mnie mogę oczekiwać zadośćuczynienia od Urzędu Miasta jak to mam zrobić?

 • Moc orzeczenia sądu administracyjnego

  Czy orzeczenie sądu administracyjnego jest prawomocne od momentu jego ogłoszenia czy też od momentu jego doręczenia?

 • Wniesienie skargi do NSA

  Urząd Skarbowy wydał decyzję o zapłacie wg mnie nieprawidłowo interpretując przepisy, Izba Skarbowa utrzymała decyzje w mocy. Odwołałem się do NSA. W jakim terminie NSA jest zobowiązany do wydania (...)

 • Odpis orzeczenia dla osoby niebędącej stroną

  Jako osoba nie będąca stroną w sprawie, zwróciłem się do Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o dostarczenie mi odpisu rozstrzygnięcia sądu w konkretnej sprawie, (...)

 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu

  Na czym polega praktycznie obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla przedsiębiorstw prowadzących handel detaliczny o powierzchni 500 m2? Czy wystarcza podpisanie umowy (...)

 • Ostateczność decyzji

  Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?

 • Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwianie spraw

  Organ administracji publicznej z niewiadomych przyczyn nie wysłał wniosku o przywrócenie terminu odwołania do organu drugiej instancji. Wobec tego czy urzędnik naruszył prawo oraz co może mu za (...)

 • Publikacja prac laureatów konkursu

  Czy organizatorzy konkursów mają obowiązek opublikowania prac laureatów? Jakie ustawy to regulują?

 • Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

  Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością?

1

...

36

37

38

39

40