e-prawnik.pl Porady prawne

porady dla prostytutek

Odpowiedzi w temacie (0)

Pomocprostytutek

2.7.2013

Odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy dług powstały z obowiązku płacenia sumy X zł za stanie na ulicy prostytutki jest wymagalny i może być dochodzony sądownie? Ad. 1) Prostytucja w prawie polskim jest dozwolona, zakazane jest zmuszanie do prostytucji i czerpanie z niej korzyści w takiej formie jak na przykład domy publiczne. Stąd wniosek, że opłaty za miejsce do stania dla kobiet lekkich obyczajów, są zakazane przez prawo, zatem nie są wierzytelnościami, jakich można domagać się przed sądem. Zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego określającym granicę swobody umów, umowa jest nieważna z mocy prawa, jeżeli jest sprzeczna z prawem, naturą stosunku zobowiązaniowego lub z zasadami współżycia społecznego. Zobowiązanie łączące prostytutki ze stręczycielami jest sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, więc jest nieważne od samego początku i każdy, zawsze, może się na tą nieważność powołać. 2. Czy w przypadku wyjścia na światło dzienne informacji, że kobieta się prostytuuje, Sąd może odebrać jej prawa rodzicielskie i czy w takim wypadku możliwy jest donos? Ad. 2) Władza rodzicielska powinna być wykonywana z poszanowaniem godności i praw dziecka, jak stanowi art. 95§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dobro dziecka oraz odpowiednie wykonywanie władzy rodzicielskiej nie zostało dokładnie zdefiniowane, jest to pojęcie ogólne i w każdym przypadku indywidualnie rozstrzygane. Sąd rozstrzygając w konkretnej sprawie, będzie się kierował dobrem dziecka, biorąc pod uwagę jego rozwój fizyczny i duchowy. Należy rozróżnić dwie kwestie: ograniczenia władzy rodzicielskiej, poprzez m.in. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej instytucjonalnej pieczy zastępczej, albo przez ustanowienie kuratora, od odebrania praw rodzicielskich. Istotnym przepisem z punktu widzenia zagadnienia ograniczenia praw rodzicielskich wydaje się być art. 100 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim rodzic ma prawo zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej, z drugiej zaś strony sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. Można wyciągnąć z tego wniosek, iż organy państwowe są zobowiązane działać na rzecz ochrony dziecka, również poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej, jeśli otrzymają informację, iż powyższa pomoc jest potrzebna. Czy prostytuowanie jednego z rodziców stanowi przesłankę do ograniczenia władzy rodzicielskiej, nie jest uregulowane w żadnym z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast władza rodzicielska może być odebrana, jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 111 kodeksu postępowania rodzinnego i opiekuńczego, zatem gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Kto i w jaki sposób może zawiadomić organy władzy publicznej, regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 221 każdy może przedstawić organowi władzy publicznej, instytucji i organizacji społecznej petycję, wniosek lub skargę. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie władzy rodzicielskiej jest uregulowane m. in. w art. 570 i 572 kodeksu cywilnego, z których to przepisów wynika, że sąd może wszcząć postępowanie z urzędu w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej a każdy kto posiada wiadomości uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym sądu. Obowiązek ten ciąży m. in. na organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi. Jeśli ktoś z was będzie potrzebował innej porady proszę pisać na priva albo na meila pomocprostytutek@gmail.com. Na pewno będziemy starali się pomóc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM