e-prawnik.pl Porady prawne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Odpowiedzi w temacie (0)

jaro16

4.7.2022

Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. ze 150zł, zrobiło się 290zł. Z tym nie dyskutuję, moja wina, wiadomo trzeba zapłacić. Nie podoba mi się natomiast dodatkowa opłata pobrana przez bank za wykonanie egzekucji, która wyniosła 200zł o.O. Na koncie fimowym tyle liczą, na zwykłych opłata jest mniejsza, ale umyślnie zajmują na drugim żeby ściągać masakryczne opłaty. Czytałem, że to znana już praktyka. Był wyrok sądu w 2012 roku, ze pobieranie opłat za przelewy egzekucyjne jest nielegalne, więc banki zmieniły zapis z "opłata za wykonanie przelewu", na opłata za procedowanie i nadzorowanie przelewu. Banki zagrały z Uokik w kotka i myszke. Natomiast nie wiem czy dobrze rozumiem przepisy, ale chciałbym się poradzić czy dobrze myślę. Banki powołują się na artkuł 110: ?Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: 1) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe; 2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego; 4) organu Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach; 5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa w związku z postępowaniami, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań; 8) (uchylony).? W moim postepowaniu egzekucyjnym jest podpisany Naczelnik Urzędu Skarbowego. Nie komornik Skarbowy czy poborca podatkowy. A odnosząc się do powyższego artykułu, podpunktu 4 .. organu Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z punktem 1, art. 11 Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej, organami KAS są: 1) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 4) dyrektor izby administracji skarbowej; 5) naczelnik urzędu skarbowego; 6) naczelnik urzędu celno-skarbowego. Jak więc wynika z powyższego artykułu Naczelnik Urzędu Skarbowego, który jest podpisany na tytule wykonawczym figuruje w wyłączonych przypadkach, w artykule 110 Prawa bankowego. Jak widać wyżej Naczelnik wpisuje się chyba w wyjątek, gdzie nie powinna być pobierana opłata. Czy dobrze myślę? Można tak uzasadniać reklamację w banku?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM