e-prawnik.pl Porady prawne

Staz absolwencki a Unia???

Odpowiedzi w temacie (2)

-

10.5.2004

Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego jednak dzis pani z Urzedu Pracy zadzwonila do mnie z informacja, ze pieniadze, ktore otrzymali z Uni Europejskiej sa przeznaczone dla absolwentow do 24 roku zycia a ja mam 25 lat :( czy to prawda??? jesli tak dlaczego nie mam szansy na staz??? to okropne!!! studiowalam, a teraz jestem na bezrobotna i nie moge liczyc na Urzad pracy!!! to zenujace z gory dziekuje za wypowiedzi pozdrawiam
(Ania25)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

danuta

2004-05-11 14:11:14

1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowy akt prawny wprowadza zmiany m.in. w zasadach odbywania staży oraz daje możliwość skorzystania z tej najpopularniejszej formy aktywizacji zawodowej dużo większej liczbie młodych osób. 27 kwietnia br. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 roku. Nowe przepisy to szereg zmian, również w zakresie aktywizacji osób młodych. Staże już nie tylko absolwenckie. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma już terminu absolwent. Zostaje on zastąpiony pojęciem bezrobotnego do 25 roku życia. Dzięki tej zmianie z różnych form aktywizacji zawodowej będzie mogło skorzystać zdecydowanie więcej młodych ludzi. Przykładem "większej dostępności" są staże. Do tej pory regulacje prawne pozwalały na odbywanie staży, finansowanych przez urzędy pracy jedynie absolwentom. Od 1 czerwca br. z tej formy aktywizacji będą mogły skorzystać wszystkie osoby bezrobotne do 25 roku życia. Uwaga Ustawa przewiduje również, możliwość skorzystania ze staży osobom powyżej 25 roku życia (do 27 roku życia). Osoby te mogą zostać skierowane na staż w okresie 12 miesięcy od ukończenia wyższej uczelni. Oznacza to, iż np. kończąc studia mając lat 26, przez okres następnych 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, możesz starać się o skierowanie na staż. Rozszerzenie liczby osób mogących skorzystać ze staży to nie jedyne novum jakie pojawiło się w zasadach odbywania staży. Zmianie uległ także przepis, który wyznaczał granice czasowe jego odbywania. W obecnie obowiązującej ustawie staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Nowe regulacje znoszą dolna granicę i wyznaczają jedynie maksymalny czas trwania stażu, który zostaje na tym samym poziomie tj. 12 miesięcy. Nowością dla stażystów będzie także możliwość otrzymania płatnych dni wolnych. W ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przepisu pozwalającego na takie rozwiązanie nie było. Powodowało to wiele niejasności i kontrowersji w związku z przyznawaniem stażystom wolnego. Ustawa, która wejdzie 1 czerwca problem ten rozwiązuje. Wprowadzony zostaje jasny przepis określający, iż na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia stażyście dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Artykuł ten określa także, że za dni wolne osobie, odbywającej staż przysługuje stypendium. Elementem, który nie ulega zmianie jeśli chodzi o odbywanie stażu jest stypendium stażowe. Jego wysokość nadal będzie równa kwocie zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie wynosi 503,40 zł. Jeśli nie staż to... przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Tak bowiem nazywa się kolejna propozycja aktywizacji, która znalazła się w ustawie. Z tego elementu także będą mogły skorzystać bezrobotne osoby do 25 roku życia. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywa się prawie na identycznych zasadach jak staż. Różnice pomiędzy tymi formami aktywizacji dotyczą jedynie długości korzystania z nich, a także ich dostępności. Ze stażu mogą korzystać tylko osoby młode (maksymalnie do 27 roku życia), natomiast w przypadku przygotowania zawodowego katalog grup mogących do takiej pracy zostać skierowanych jest dużo większy (np. bezrobotni powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni). Druga różnica to czas w jakim osoby będą mogły korzystać z obu elementów aktywizujących. Przygotowanie zawodowe może trwać do 6 miesięcy, staż natomiast może być dwukrotnie dłuższy i wynieść 12 miesięcy. Reszta elementów pozostaje bez zmian. Zarówno podczas stażu jak i przygotowania zawodowego osoby, które będą z nich korzystały otrzymają stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Te same zasady w obu przypadkach obowiązują także przy ubieganiu się o dni wolne. Nie ma pożyczek, są dotacje. Jedną z istotniejszych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są zmiany w zakresie uzyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie obowiązująca ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu pozwala bezrobotnym na uzyskanie niskooprocentowanych pożyczek z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Taki stan będzie jednak utrzymywał się tylko do końca maja. Wchodząca 1 czerwca ustawa znosi zapisy pozwalające osobom bezrobotnym starać się o pożyczki na własną firmę. Element ten zostaje zastąpiony bezzwrotnymi dotacjami, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O dotacje będą mogły starać się wszystkie osoby bezrobotne. Jej wysokość nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia. Ten nowy element promujący postawy przedsiębiorcze zostanie dodatkowo uzupełniony o możliwość refundacji kosztów na pomoc prawną, konsultacje i i doradztwo dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. Wysokość refundacji może wynieść do 80 proc. udokumentowanych kosztów nie więcej jednak niż przeciętne wynagrodzenie. Z rozporządzenia do ustawy. Taką legislacyjną ścieżkę przeszedł zapis mówiący o możliwościach zwrotu kosztów przejazdu, a także zwrotu kosztów zakwaterowania. Wcześniej przepis ten był zawarty w rozporządzeniu, teraz znalazł się w nowej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W obu przypadkach zwroty mogą być dokonywane przez okres 12 miesięcy. Mogą się o nie starać (w przypadku zwrotów za przejazd) osoby, które na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub zostały skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania. Drugim warunkiem uzyskania zwrotu jest osiąganie wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. O zwroty kosztów zakwaterowania mogą się starać osoby, które na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie. Zwrot za zakwaterowanie będzie więc zwracany osobie, mieszkającej w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w pobliżu tej miejscowości. Podobnie jak w przypadku zwrotów kosztu przejazdu warunkiem jest także uzyskiwane przez te osobę wynagrodzenie Nie może ono przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia. Wolontariusz może zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Stanie się tak dzięki zapisowi w ustawie o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy, który określa iż "wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego". Mówiąc wprost oznacza to, że możesz świadczyć usługi jako wolontariusz i jednocześnie posiadać status osoby bezrobotnej. Stypendium na naukę dla osób bezrobotnych do 25 roku życia i bezrobotnych bez kwalifikacji. Ustawowy zapis regulujący kwestię dofinansowania dalszej nauki osobom bezrobotnym nie jest przepisem nowym. Został on jednak w znacznym stopniu zmodyfikowany i w kształcie, jaki będzie miał w nowej ustawie będzie przepisem bardziej powszechnym. Oznacza to, że możliwości skorzystania ze stypendium będzie miało dużo więcej osób. Należą do nich bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni bez kwalifikacji. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i podejmą dalsza naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych, to mogą liczyć na pomoc z urzędu pracy. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, a podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego. Wysokość takiej pomocy wynosi 40 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych i jest przyznawana przez 12 miesięcy. Jednocześnie urząd pracy może podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium przez następne lata nauki, aż do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania. Tekst ustawy o promocji zatrudnienia znajdzie się u nas na stronie internetowej w dniu wejścia w życie.

zaba

2005-02-09 11:39:31

Mam ponad 25 lat i odrabiałam staż. U nas na stażabsolwencki miały szansę osoby do 27, jeśli skończyły studia wyższe. Warunkiem było pozostawanie absolwentem nie dłużej jak rok.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • renta rodzinna a staż absolwencki Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedz na moje pytanie czy renta rodzinna stanowi przeszkodę do podjęcia stazu absolwenckiego( zus nie stoi na przeszkodzie a (...) czytaj dalej»