Procedury udzielania zamówień

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Strona 1 z 2

Stan faktyczny

Podpisałem umowę w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wiem, że umowy podjęte w sposób niepoprawny tracą moc. Posiadam pełną dokumentację złożonego protestu - bo taki złożyłem na sposób poprawienia błędu /omyłki - i zmianę ceny całej oferty przez zamawiającego, który uznał to za logiczne. W wyniku poprawy omyłki/błędu dokonano zmiany ogólnej ceny oferty o 1800,00 zł. Czy w wyniku poprawienia omyłek rachunkowych oferty według art. 88 ust. 1 pkt 1a, zamawiający ma prawo dokonać zmiany na większą całej oferty i czy umowa tak zawarta jest ważna? Nadmieniam, iż zamawiający sam ocenił co poprawił: czy błąd, czy omyłkę. Według nas omyłka nie może skutkować zmianą całej oferty i można ją ”wyjaśnić” bez możliwości jej zmiany. Proszę o wyjaśnienie, czym jest omyłka, a czym błąd rachunkowy w świetle ustawy o zamówieniach publicznych?

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Umowa

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych umowa, pod rygorem nieważności, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Ponadto cechą charakterystyczną takiej umowy jest to, że jest co do zasady jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Z tym, że zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. Poza tym umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Jak stanowi ustawa o zamówieniach publicznych, zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zakaz ten dotyczy wprawdzie umowy już zawartej, jednak być może, iż to on właśnie jest powodem szeregu ograniczeń we wcześniejszym postępowaniu.

Omyłka i błąd

Prawo zamówień publicznych stanowi, iż w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Od tej zasady ustawodawca czyni pewne wyjątki.  

Według pierwszego z nich w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Co do drugiego wyjątku, kluczowego w tej sprawie, wprawdzie dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty jest niedopuszczalne, to jednak pewne uprawnienie w tej kwestii posiada sam zamawiający (generalnie zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian odnosi się zarówno do oferenta jak i do zamawiającego). Przepis stanowi bowiem, iż zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Powyższej poprawy omyłek zamawiający nie może dokonywać jednak dowolnie. Ustawa narzuca sposób, w jaki należy tego dokonać. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, natomiast jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia, jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, a jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, jednak jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.9.2012

  Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli (...)

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • 28.8.2006

  Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest (...)

 • 20.9.2006

  Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

  Wielu wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spotkało się z odrzuceniem swoich ofert. Wobec czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty (...)

 • 23.10.2009

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Rejestrze podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi (...)