e-prawnik.pl Porady prawne

Odsetki od niezapłaconych składek ZUS

Pytanie:

Spółka z o. o. zalegała ze składkami ZUS od marca 1994 do stycznia 1995 r. w wysokości 41 tys. zł. 11 kwietnia 1997 r. sąd zasądził od członków zarządu spółki z o. o. zapłatę tej kwoty, ale już w wysokości ponad 100 tys. Domniemam, że wliczone zostały odsetki. W 2000 r., na wniosek ZUS została wpisana hipoteka przymusowa na nieruchomości dłużnika X - jednego z członków zarządu spółki z kwotą ponad 100 tys. zł i dalszymi odsetkami od tej kwoty od dnia 11.04.1997 r. W 2003 r. nieruchomość X obciążona tą hipoteką została zbyta. Przez cały czas od sumy głównej hipoteki 100 tys. zł naliczane są od dłużnika rzeczowego odsetki, które do maja 2007 wyniosły ponad 250 tys. zł. Czy ZUS miał i ma prawo do naliczania odsetek za niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne za okres 1994-1995 r., zabezpieczone hipoteką przymusową w 2000 r. na nieruchomości dłużnika osobistego i obecnie rzeczowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odsetki od niezapłaconych składek ZUS

12.11.2007

Podstawę dla naliczenia odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres 1994-1995 r. stanowił dla ZUS-u art. 34 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. 1989 r. Nr 25, poz. 137). Zgodnie z nim od nie opłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Zakład pobiera odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Ustawą konkretyzującą zasady ustalania i pobierania odsetek jest ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 108, poz. 486), według której stawki odsetek za zwłokę nie mogą przekraczać 200% podstawowej stawki oprocentowania kredytu refinansowego, ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto na podstawie art. 35 ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych w razie nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników lub opłacenia ich w niewłaściwej wysokości, Zakład może obciążyć zakład pracy dodatkową opłatą do wysokości 100% należnej kwoty składek.

Ponieważ roszczenie wierzyciela (ZUS-u) nie zostało do dnia dzisiejszego spełnione, wierzyciel ma prawo do naliczania odsetek od zaległej kwoty. Jednakże należy pamiętać, że hipoteka zabezpiecza roszczenie tylko do wysokości ustalonej we wpisie hipoteki do księgi wieczystej. Wierzyciel może domagać się od dłużnika rzeczowego pełnej kwoty roszczenia głównego z odsetkami nieprzedawnionymi, ale nie więcej niż kwota hipoteki. Od wierzyciela osobistego może natomiast wierzyciel żądać pełnej sumy roszczenia.

Hipoteka oprócz roszczenia głównego zabezpiecza także odsetki od roszczenia głównego (art. 69 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Hipoteka może zatem zabezpieczać wierzytelność z tytułu odsetek. Jednakże odpowiedzialność z przedmiotu hipoteki ogranicza się tylko do odsetek nieprzedawnionych. Odsetek przedawnionych wierzyciel nie może się domagać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ