e-prawnik.pl Porady prawne

Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Zamawiający uznał nasza ofertę za nieważną, ponieważ jego zdaniem naliczyliśmy złą stawkę podatku VAT. Zakres ofertowy to przeprowadzenie remontu na stacji uzdatniania wody zasilającej wodociąg - woda pitna. Zamawiający powołuje się na art. 164 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Uważa, że w przypadku tego typu prac i o takim zakresie powinien być naliczony podatek VAT w wysokości 7%. Nasze doświadczenia z innymi klientami są takie, że naliczamy podatek w wysokości 22% w całości lub też jest to dzielone tzn. zamawiający określa procentową ilość sprzedaży wody dla gospodarstw indywidualnych (i taką wartość procentową kwoty netto liczymy na 7% VAT) oraz procentową ilość sprzedaży dla podmiotów gospodarczych - VAT 22%. W związku z tym, że w dokumentacji przetargowej nie były określone podział lub też stawka, my założyliśmy stawkę 22% w całości. Zostały złożone 3 oferty - dwie w całości na stawkę 22% VAT oraz jedna na stawkę 7% VAT. Oferty na stawce 22% zostały uznane za nieważne. Czy w takim przypadku możemy domagać się od zamawiającego unieważnienia przetargu i rozpisania go ponownie z podaniem w dokumentacji przetargowej prawidłowej stawki podatku VAT? Jeśli tak, to na co możemy się powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

9.11.2007

Strona 1 z 2

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Z przedstawionego stanu wynika, iż zamawiający najprawdopodobniej przyjął, że treść oferty jest niezgodna z ustawą, wobec niewłaściwego oznaczenia wysokości podatku VAT. Nie jest możliwe przyjęcie powyższego za oczywistą omyłkę pisarską - oczywiste omyłki mogą dotyczyć wyłącznie strony formalnej tekstu oferty, błędów rachunkowych lub pisarskich. Poprawienie błędu nie może prowadzić do zmiany poszczególnych warunków oferty, w tym zmiany ceny. Warunkiem zakwalifikowania błędu jako oczywistej omyłki jest to, aby: 

  • błąd ten nadawał się do poprawienia wyłącznie przez zamawiającego, bez konieczności działań ze strony oferenta
  • poprawienie błędu nie powodowało zmiany w treści oferty, a więc również jej załączników.

Nieważność określa natomiast przepis art. 93 niniejszej ustawy. Zgodnie z nim:

Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3)  w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.

5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wobec tego, iż nie ma więc podstaw do unieważnienia postępowania, jedyną możliwością jest zgłoszenie protestu. Instytucję tę reguluje z kolei przepis art. 180 niniejszej ustawy: Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Podstawą protestu będą czynności podjęte przez zamawiającego, a mianowicie odrzucenie oferty. Warto też wskazać wyrok SO w Warszawie z dnia 13 czerwca 2003 r., V Ca 222/03, ZPO 2003, nr 2, poz. 65, zgodnie z którym uznanie za prawidłową cenę z wadliwie naliczoną stawką VAT (mniejszą niż wymagana ustawowo) narusza interes innych przedsiębiorców biorących udział w przetargu i jako sprzeczna z prawem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. 7% stawka VAT obowiązuje m.in. na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą tylko budownictwu mieszkaniowemu, a nie innemu budownictwu.Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok o sygn. III SA/Wa 1140/2007): "Infrastruktura towarzysząca podlega opodatkowaniu 7-proc. stawką VAT jedynie wtedy, gdy jest związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego". Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego zawiera art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obiektami budownictwa mieszkaniowego są jedynie budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wedle zaś ust. 3 art. 146 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W podobnej sprawie wydana została informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Izby Skarbowej w Gdańsku (PI/005-2160/04/CIP/06). Mianowicie pytający podatnik wykonywał roboty budowlano-montażowe związane z budową, remontami i modernizacją stacji uzdatniania wody. Stacje uzdatniania wody służyły zasadniczo jako element linii produkcyjnej dla celów przemysłowych, jednak w niektórych przypadkach stacje te stanowiły element infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i służą jego mieszkańcom. Izba Skarbowa odpowiedziała: "Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w w/w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.

04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22 %. Jednakże na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w/w ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego (art. 146 ust. 2 w/w ustawy).

Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

   1.. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
   2.. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3.. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (art. 146 ust. 3 ustawy).
Zatem dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla czynności wykonywanych przez Podatnika istotne jest ustalenie, jakie jest przeznaczenie inwestycji, w której dokonywane są prace remontowo-budowlane związane z jej remontem, czy też modernizacją.

Jeżeli zatem przy realizacji danej inwestycji, służącej zarówno celom mieszkaniowym, jak i innym celom możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych zadań - to Podatnik dla części czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu może zastosować na podstawie przywołanego wyżej przepisu ustawy obniżoną 7 % stawkę podatku VAT, a dla czynności w pozostałym zakresie podstawową 22 % stawkę podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku, kiedy nie jest możliwe wyodrębnienie poszczególnych zadań inwestycyjnych - o stosowaniu właściwej stawki podatku VAT dla tych czynności winno decydować główne, podstawowe przeznaczenie inwestycji.

Nie można zgodzić się z poglądem Podatnika, że w przypadku, gdy inwestycja związana jest w jakimkolwiek stopniu, nawet minimalnym (służy niejako "przy okazji") z obiektami budownictwa mieszkaniowego - to można również dla całości inwestycji stosować obniżoną 7 % stawkę podatku VAT, na podstawie cyt. art. 146 ust.1 pkt 2 lit a) ustawy o podatku od towarów i usług."

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ