Umieszczenie danych w świadectwie pracy

Pytanie:

W okresie 1999 - 2004 byłem zatrudniony na umowę o pracę. Dostałem świadectwo pracy, w którym pracodawca wpisał mi wszystkie zwolnienia lekarskie oraz urlop macierzyński z lat 1999-2000-2001-2002-2003. Czy mogę domagać się sprostowania świadectwa pracy? Czy dane te muszą być uwzględnine w świadectwie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 97 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. § 2 tego artykułu stanowi, iż w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Jak wynika z powyższego słusznie pracodawca Pana umieścił w/w informacje w świadectwie pracy, gdyż są one istotne z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego. Nie ma więc w opisanym przypadku podstaw do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY