Wypalanie liści na działce

Pytanie:

Witam serdecznie, czy mogę wypalać liście na mojej działce? Czy są jakieś ograniczenia prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy wskazać na odpowiednie przepisy Kodeksu wykroczeń:

Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 
1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, 
2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia, (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany 
(...) 
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

Jak więc wynika z powyższego, każdy kto podejmuje czynności zagrażające bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, może zostać ukarany mandatem, naganą bądź zostać skierowany do aresztu. Jednym z zagrożeń jest wypalanie pozostałości roślinnych w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań albo w taki sposób, że zakłóca to ruch drogowy, powodując zadymienie drogi, utrudniające kierowcom jazdę (niezależnie od tego czy będzie to wypalanie nocą czy w dzień). 

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z dnia 22 czerwca 2010 roku):  
§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Rozporządzenie nie uzależnia więc już możliwości wypalania pozostałości roślinnych od odległości od terenów budowlanych, lecz wprowadza ogólny i bezwzględny zakaz wypalania pozostałości roślinnych na polach. Warto także zwrócić uwagę na przepis art. 144 Kodeksu cywilnego.: 
Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

Przepis ten reguluje kwestię immisji, czyli takich zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości, które utrudniają korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Powołana norma dotyczy tylko tzw. immisji pośrednich, to znaczy takiego działania na nieruchomości naruszyciela, którego skutki przenikają w sposób naturalny na nieruchomość sąsiednią, np. przez wytwarzanie nieprzyjemnych zapachów, dymu, wywoływanie hałasów czy też odprowadzenie wody deszczowej z nieruchomości w taki sposób, że przepływa ona większej części na grunt sąsiedzki (np. przez skierowanie na nieruchomość sąsiednią rynien z budynku).

W przypadku dokonania działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę, właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje tzw. roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (tak: art. 222 § 2 k.c.).

Z kolei ustawa o odpadach w art. 31 ust. 7 dopuszcza możliwość spalania pozostałości roślinnych, jeśli nie są objęte selektywną zbiórką, a takie są wprowadzane w gminach:

Art. 31 ust. 7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania

Jak więc wynika z powyższego, przepisy znacznie różnią się w regulacji dotyczącej możliwości spalania liści na nieruchomości. Niektóre je dopuszczają, inne całkowicie zabraniają. Z naszego punktu widzenia podchodzilibyśmy jednak bardzo ostrożnie do takich czynności – możecie się bowiem Państwo narazić na odpowiedzialność z zakresu prawa wykroczeń – które bardzo nieprecyzyjnie reguluje tę kwestię, powodując duży zakres interpretacji przywołanych przepisów.


Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sprawdzone

19.6.2015 13:21:35

Re: Wypalanie liści na działce

kup sobie beczke na allegro za 30zł iw niej spalaj liscie . Postaw gasnice samochodowa obo i policja moze ci naskoczyc.....


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sankcje za wypalanie traw

  Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

NA SKÓTY