Zamiana pozyczki na udzialy

Pytanie:

Jestem głównym udziałowcem i prezesem zarządu spółki z o.o. \"A\". Kiedyś zaciągnąłem prywatna pożyczkę w tej spółce. Dziś, ponieważ nie dysponuje gotówka aby ją spłacić, chciałbym uregulować zobowiązanie w inny sposób. Posiadam także udziały w innej spółce (\"B\").Czy mógłbym zlikwidować moje osobiste zadłużenie wobec spółki \"A\" (spłacić pożyczkę) poprzez jakąś formę konwersji tegoż zadłużenia na posiadane przeze mnie udziały w spółce ¨B\", które przekazałbym do spółki \"A\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego a także przepisów kodeksu spółek handlowych będzie możliwe spłacenie zaciągniętej w spółce A pożyczki poprzez przeniesienie prawa własności udziałów w spółce B.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 453 kc. Zgodnie z tym przepisem zamiast wykonania umowy może Pan zaoferować wierzycielowi inne świadczenie ze skutkiem zwolnienia z zobowiązania. Warunkiem jest jednak zgoda wierzyciela na taką zmianę.

Stosownie do art. 354 § 1 dłużnik powinien spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania. Wierzyciel przeto nie może być zmuszony do przyjęcia innego świadczenia niż to, którego oczekuje. Ustawodawca jednak wychodzi z założenia, że skoro obowiązuje zasada swobody umów, to nie ma przeszkód, aby dłużnik zwolnił się z zobowiązania przez spełnienie innego świadczenia, jeżeli również taka jest wola wierzyciela. Możliwość dania czegoś innego (datio in solutum) oparta jest na umowie, która powinna spełniać ogólne wymagania ważności umów (tak: Tadeusz Wiśniewski [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851).

Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa dla świadczenia w miejsce wykonania ze skutkiem zwolnienia z zobowiązania konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy. Umowa ta będzie podlegała rygorom co do ważności czynności prawnych również pod względem formy (por. wyrok SN z 20 marca 2003 r., III CKN 84/2000, niepubl.).

Wymóg zachowania przewidzianej prawem formy dla tego typu czynności ma szczególne znaczenie w opisywanej kwestii. Umowa bowiem zawarta na podstawie art. 453 kc będzie bowiem podlegała regulacji art. 15 § 1 ksh jako umowa zmieniająca umowę pożyczki a w ostateczności jako inna podobna umowa. W konsekwencji dla zawarcia umowy, na podstawie której możliwe będzie przeniesienie prawa własności udziałów w spółce B na spółkę A ze skutkiem wykonania zobowiązania z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Panem jako członkiem zarządu spółki A i spółką A konieczne będzie wyrażenie zgody przez zgromadzenie wspólników spółki A w formie uchwały. Zawarcie umowy, o której mowa bez wymaganej przez art. 15 § 1 ksh skutkowało będzie jej nieważnością ze względu na treść art. 17 § 1 ksh.

W kontekście przeniesienia prawa własności udziałów spółki z o.o. należy pamiętać o spełnieniu również wymogów formalnych z art. 180 ksh. Przeszkodą dla skuteczności zbycia udziałów mogą być również ograniczenia w zbywaniu udziałów przewidziane przez umowę spółki B. W szczególności spółka B może nie wyrazić zgody na przeniesienie prawa własności udziałów na spółkę A i zaproponować innego nabywcę. W takiej sytuacji dostanie Pan zapłatę za udziały spółki B i będzie Pan mógł spłacić umowę pożyczki w spółce A poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty w pieniądzu.

Podsumowując, aby spłacić pożyczkę zaciągniętą w spółce A jako jej członek zarządu poprzez przeniesienie prawa własności udziałów w spółce B konieczne będzie:

- wyrażenie przez zgromadzenie wspólników spółki A zgody na zawarcie takiej umowy,

- sporządzenie stosownej umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (wymóg z art. 180 ksh.),

- zawiadomienie spółki B o treści umowy,

- w zależności od treści umowy spółki B, jej zarząd może wyrazić zgodę (chyba, że nie jest ona wymagana) lub uzależnić skuteczność przekazania udziałów innych wymogów przewidzianych w umowie spółki lub wyznaczyć osobę, która kupi udziały.

W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, w której spółka A albo nabędzie udziały spółki B ze skutkiem zwolnienia Pana z obowiązku wykonania umowy pożyczki albo otrzyma Pan pieniądze, którymi możliwe będzie spłacenie pożyczki od osoby, która kupi udziały spółki B.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY