Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Pytanie:

Było postanowienie sądu rejonowego, które nadało bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności w 2003 r. Wobec braku skuteczności wyegzekwowania należności bank umorzył sprawę , a następnie sprzedał ten dług w 2006 r. firmie X. Firma X dochodzi tej wierzytelności na drodze polubownej. Czy wierzytelność dochodzona obecnie przez firmę X jest przedawniona?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Jak rozumiemy, wierzytelność o której mowa pochodziła z umowy kredytu. Roszczenie to, jako związane z działalnością gospodarczą banku, przedawnia się po 3 latach (art. 118 k.c.)

Należy jednak zbadać, czy i w jakim stopniu zdarzenia opisane w pytaniu mogły mieć wpływ na bieg przedawnienia. Podstawowe znaczenie ma tu art. 123 §1 pkt 1 k.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się (w efekcie czego biegnie od od nowa) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

W ostatnich latach Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się na temat przedawnienia roszczeń stwierdzonych bankowym tytułęm egzekucyjnym. Ostatnią taką wypowiedź zawarł w uchwale z 16 stycznia 2004. r., sygn. III CZP 101/03, w której stwierdził, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia. Przyjmując to stanowisko (które spotkało się z różnymi ocenami w literaturze) można stwierdzić, że przerwa biegu przedawnienia nastąpiła przed 2003 r. Ponadto, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/01, także złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE przerywa bieg przedawnienia. Jeżeli zatem egzekucja, o której mowa w pytaniu, była prowadzona przez komornika, doszło do kolejnego przerwania biegu przedawnienia i od tego momentu należy je liczyć ponownie.

Powstaje także pytanie, czy nadanie klauzuli wykonalności BTE nie sprawia, że zgodnie z art. 125 §1 k.c. termin przedawnienia wierzytelności przedłuża się. Przepis ten głosi m.in. , że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Nadanie klauzuli wykonalności nie jest jednak orzeczeniem stwierdzającym istnienie wierzytelności, a zatem nie dojdzie do przedłużenia terminu przedawnienia. Podobne zapatrywanie wyraził Sąd Najwyższy w obydwu cytowanych orzeczeniach.

W opisie sytuacji nie wskazano, kiedy miało miejsce ostatnie zdarzenie wstrzymujące bieg przedawnienia (dochodzenie roszczenia przez egzekucję komorniczą). Wierzytelność, o której mowa, powinna przedawnić się po upływie trzech lat od tego zdarzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zaniżony kurs waluty w umowie

11.8.2020 przez: Aga

pytanie o pożyczę na 100000 zł

13.3.2020 przez: Przemek