Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Pytanie:

Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem się, że była w tej sprawie decyzja odmowna, ale przez pomyłkę jeszcze mi jej nie doręczono. Na skutek mojej interwencji mam ją otrzymać niebawem. Czy jest jakiś okres przedawnienia dla ZUS-u od daty złożenia zwolnienia, po którym ZUS nie może wystawić, ewentualnie doręczyć decyzji odmawiającej prawa do zasiłku?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Co do zasady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, k.p.a. organ administracji publicznej dokonuje załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji (art. 104 par. 1 k.p.a.), która następnie wiąże od chwili jej doręczenia (art. 110 k.p.a.). To organ wybiera metodę doręczenia decyzji (art. 39 k.p.a.). Warto podkreślić, że skutki niedoręczenia lub wadliwego doręczenia pisma spoczywają na organie administracji, a nie na podmiocie doręczającym (wyrok NSA OZ w Lublinie z 13 stycznia 1999 r., I SA/Lu).

Porady prawne

Przepisy nie przewidują żadnego oddzielnego terminu na doręczenie decyzji po jej wydaniu. Wydaje się, że winny mieć tutaj zastosowanie przepisy o terminie załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy winny być załatwiane bezzwłocznie, w terminie miesiąca albo maksymalnie dwóch miesięcy – w zależności od ich skomplikowania. W razie niedochowania tych terminów dysponuje Pan (wydaje się, że nadal, mimo upływu 4 lat) możliwością zażalenia na nieterminowe załatwienie sprawy.

Dodatkowo należy wskazać, że z pewnością można mówić o naruszeniu art. 8 i 9 k.p.a., które ustalają jakimi zasadami związane są organy w toku postępowania administracyjnego.

Konkludując, nie istnieje "termin przedawnienia" na wydanie czy też doręczenie decyzji administracyjnej. Jeżeli w wyniku opóźnienia w wydaniu decyzji poniósł Pan szkodę (np. w kwocie niewypłaconego zasiłku) można rozpatrywać opcje dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 417 i n. Kodeksu cywilnego.

Warto dodać, że dopiero po doręczeniu decyzji biegnie termin na odwołanie się do właściwego organu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne