Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Pytanie:

Od roku czasu jestem rozwiedziony. Obecnie płace alimenty na moją córkę. Obawiam się jednak że tak naprawdę nie jest moim dzieckiem. Co mam zrobić żeby przeprowadzić badania DNA? Czy w razie gdyby moje podejrzenia okazały się słuszne, mogę żądać zwrotu alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy:

-ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t. ) – dalej k.r.o. 

Przy jej sporządzaniu wzięto również pod uwagę orzecznictwo polskich sądów powszechnych oraz poglądy doktryny.

Zgodnie z treścią wyceny niniejsza opinia prawna zawierać będzie wskazanie czy i ewentualnie jak w opisanej sytuacji może Pan doprowadzić do prawnego ustalenia czy jest na pewno jest Pan ojcem dziecka. Przedstawimy jakie kroki podjąć.

Jak czytamy w art. 62 § 1 k.r.o. jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Z opisu przedstawionej sytuacji wnioskujemy, iż córka urodziła się w trakcie trwania związku małżeńskiego. Obalić domniemanie, o którym mowa w art. 62 § 1 k.r.o. można jedynie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa – stanowi o tym art. 62 § 3 k.r.o.:

Porady prawne

Art. 62. § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Narzędzie prawne celem obalenia domniemania ojcostwa zatem istnieje. Problem jednak pojawia się w związku z ustawowym określeniem terminu wniesienia powództwa – jest to jedynie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o urodzeniu dziecka przez żonę:

Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Jak wskazuje G. Jędrejak powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego: Przepisy o terminach prekluzyjnych, po upływie których zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne (art. 63, art. 69–70, art. 80, art. 81 § 2), jak wskazał SN w uzasadnieniu uchwały 7 sędziów (zasada prawna) z dnia 27 października 1983 r., III CZP 35/83 (LEX nr 2950), stanowią odejście od zasady supremacji prawdy obiektywnej, na rzecz ochrony rodziny, a przede wszystkim dobra dziecka. (Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1)., LEX, 2014).

W związku z faktem, iż córka ma już 10 lat miną termin, w którym mógłby Pan samodzielnie wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Od zasady wynikającej z art. 63 k.r.o. w stosunku do ojca dziecka są tylko dwa wyjątki, które zapewne Pana nie dotyczą – mowa o ubezwłasnowolnieniu lub chorobie psychicznej ojca dziecka:

Art. 64. § 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. 

§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Art. 65. Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął

Jaka zatem ewentualność pozostaje w Pana przypadku? Oprócz ojca dziecka powództwo może wytoczyć samo dziecko, jednak jedynie po dojściu do pełnoletniości:

Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka

§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Trudno jednak czekać i liczyć na to, że córka zechce wytoczyć takie powództwo. W związku z tym pozostaje możliwość zainteresowania całą sprawą prokuratora, bowiem zgodnie z k.r.o. prokurator może wnosić powództwa w przedmiocie zaprzeczenia pochodzenia dziecka, a do tego nie wiążą go w tym przedmiocie żadne terminy:

Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania

Prokurator zatem może wytoczyć powództwo jednak tylko jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub interes społeczny. Prokurator zatem nie zajmie się każdą sprawą i każdym podejrzeniem tego, że dziecko nie pochodzi od określonego ojca. Muszą istnieć ku temu określone powody.

Zarówno dobro dziecka jak i interes społeczny nie są wytłumaczone w przepisach prawa. Wydaje się jednak, że z pewnością nie mogą być to takie sytuacje jak chęć uniknięcia płacenia alimentów przez ojca dziecka, konflikt z matką dziecka, niezadowolenie z dziecka, choroba dziecka. Interes dziecka w ogólności jednak objawia się również tym, że jego pochodzenie prawne ma być zgodne z pochodzeniem biologicznym, bowiem z faktu ojcostwa wynika wiele obowiązków jak i praw, np. alimentacja czy dziedziczenie. Należy zatem zadać sobie pytanie czy zaprzeczenie ojcostwa pozostaje w zgodzie z interesem dziecka, czy działa na jego korzyść? Jeśli tak nie jest, a ojciec działa z czysto egoistycznych pobudek prokurator może nie zająć się sprawą.

O ile dobro dziecka jest dość jasną o przesłaną, o tyle interes społeczny nie dość, że jest pojęciem niezmiennie szeroki, to jeszcze nieostrym. Przedstawiciele doktryny zresztą bardzo często krytykują tę przesłankę właśnie w kontekście tych jej mankamentów. Jak nadto wskazuje się wśród znawców tematu: W literaturze podnosi się, że ta ostatnia przesłanka (ochrona interesu społecznego) jest wątpliwa, skoro powództwo prokuratora dotyczy indywidualnej sprawy dziecka (K. Piasecki, Kodeks rodzinny..., s. 634). Wydaje się, że zastrzeżenie to nie jest trafne, choć faktycznie może budzić wątpliwości, jeżeli przyjmie się, że przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu w sprawach o ustalenie czy zaprzeczenie macierzyństwa, a mianowicie dobro dziecka i ochroną interesu społecznego, można traktować jako rozłączne. Trudno wszak sobie wyobrazić sytuację, gdy dobro dziecka wymagające ochrony jest sprzeczne z ochroną interesu społecznego albo że prokurator wystąpi z powództwem w celu ochrony interesu społecznego, który będzie sprzeczny z dobrem dziecka. Właściwie rozumiane dobro dziecka jest niewątpliwie zbieżne z interesem społecznym. Z reguły wymaga ono, aby prawne pochodzenie dziecka było zgodne z jego pochodzeniem biologicznym. W przypadku gdyby jednak interes dziecka pozostawał w kolizji z interesem innych osób oczekujących wystąpienia z powództwem np. o zaprzeczenie macierzyństwa, prokurator powinien rozważyć, czy nadrzędna wartość w zakresie praw stanu cywilnego, jaką jest ustalenie rzeczywistego pochodzenia dziecka w okolicznościach konkretnej sprawy, uzasadnia wystąpienie z takim powództwem, czy też zasady współżycia społecznego sprzeciwiają się temu. Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiedział się o możliwości powoływania się na klauzulę nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.) w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa (wyrok SN z 5 czerwca 1968 r., II CR 164/68, LexisNexis nr 318403, OSNCP 1969, nr 3, poz. 55, z glosami A. Szpunara, PiP 1971, nr 1, poz. 167, i B. Walaszka, OSPiKA 1971, nr 7-8, poz. 137; uchwała składu 7 sędziów SN - zasada prawna - z 7 czerwca 1971 r., III CZP 87/70, LexisNexis nr 300982, OSNCP 1972, nr 3, poz. 42; uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LexisNexis nr 309029, OSNCP 1976, nr 4, poz. 184). (Wierciński Jacek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Opublikowano: LexisNexis 2014)

Należy zatem wnioskować, że na tle art. 86 k.r.o. dla prokuratora wytaczającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa najważniejsze powinno być dobro dziecka i troska o ustalenie jego prawdziwego pochodzenia

Jeśli chciałby Pan zawiadomić prokuratora o swoich podejrzeniach, należy w tym przedmiocie złożyć stosowny wniosek. Wniosek tego rodzaju nie posiada żadnych szczególnych wymogów formalnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinien on zawierać wszelkie istotne w sprawie dane takie jak imiona i nazwiska Pana, dziecka oraz byłej żony, Państwa adresy zamieszkania, informacje o stanie cywilnym, miejscu i dacie urodzenia córki, a w szczególności wskazanie dlaczego podejrzewa Pan, że córka nie pochodzi od Pana. Jest to najważniejszy element pisma – musi Pan uprawdopodobnić, uwiarygodnić swoje podejrzenia, tak aby prokurator zobaczył, że jest sens i potrzeba zajęcia się sprawę. Opisanie szczegółowo swoich podejrzeń, podanie faktów, a nawet dowodów na ich poparcie (w zależności od tego co Pan posiada: kopie zdjęć, wydruki rozmów, nagarnia, dokumenty, itp.), może zwiększyć szansę na zajęcie się sprawą przez prokuratora. W związku z tym, iż dla zaprzeczenia pochodzenia dziecka właściwy jest sąd jego miejsca zamieszkania wniosek należałoby wnieść do prokuratury rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania córki.


Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak dostać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat? Jeśli nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, to przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może otrzymać (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 1995 jest rozwiedziony, posiadam 2 dzieci z tego związku. W między czasie ożeniłem się ponownie i mam jedna córkę. Od roku 1995 posiadam wyłącznie austriackie obywatelstwo. W trakcie rozwodu zostały uregulowane sprawy płacenia przeze mnie alimentów (500 zł miesięcznie). (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

14 dni kwarantanny Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! ##baner## Jeśli (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Mój syn ma obecnie 9 miesięcy, tuż przed jego narodzinami mój ówczesny mąż oświadczył mi, że nie będziemy go razem wychowywać, gdyż nie ma w jego życiu w tej chwili miejsca na dziecko i rodzinę. (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Szesnaście miesięcy temu mój mąż wyrzucił mnie z domu z dnia na dzień (bez środków do życia i gdyby nie moja mama wylądowałabym z dzieckiem pod mostem) ponieważ zażądałam, by przestał (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

Sąd w trakcie sprawy rozwodowej wydał postanowienie o zabezpieczeniu widzeń z dziećmi w środy i czwartki od 15.00 do 20.00 oraz co drugi weekend od piątku do niedzieli poza miejscem zamieszkania (...)

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Od roku czasu płace alimenty na moją córkę która teraz ma 11 lat. Decyzją sądu było że dziecko ma mieszkać z matką dziecka a nie zemną, pomimo że córka chciała mieszkać ze mną. Obecnie (...)

Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

Córka złożyła kilka dni temu pozew o rozwód i poinformowała o tym współmałżonka. Od tej chwili życie córki zamieniło się w piekło. Mąż robi awantury i ubliża córce w sposób absolutnie (...)

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli (...)

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Moja żona złożyła pozew o separację z mojej winy (nie będę się rozpisywał na temat winy, bo to sąd będzie sam oceniał). W pozwie podniosła całkowity rozpad małżeństwa, zażądała alimentów (...)

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Witam serdecznie, mam pewien problem dotyczący obowiązku alimentacyjnego, a dokładnie chęci jego zniesienia. Moja była dziewczyna oszukiwała mnie przez parę lat że jestem ojcem jej dziecka. Na (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty (...)

Powierzenie opieki nad dzieckiem pozamałżeńskim

Powierzenie opieki nad dzieckiem pozamałżeńskim

Jestem matką 3-letniego synka. Ojciec synka nie jest moim mężem. Rozstałam sie z nim rok temu ze względu na dobro dziecka i moje, z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków przez ojca dziecka. Dochodziło (...)

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Jestem w tej sprawie pozwanym z wnioskiem o jednostronne ustalenie winy (mojej). Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania 1.07.2005 chcąc oszczędzić dziecku pewnych (...)

Wpływ wydatków na wysokość alimentów

Wpływ wydatków na wysokość alimentów

Wniosłem pozew o rozwód, nie mieszkamy wspólnie z żoną od dwóch lat, płacę dobrowolnie alimenty 500 zł na jedno dziecko. Żona chce, abym przepisał połowę mieszkania, które w międzyczasie (...)

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Jestem dwa lata po rozwodzie. Z moim byłym mężem mamy 20-letnią córkę. Tydzień temu córka dostała telefon od mojego byłego męża, który powiedział że jeżeli nie wróci ona na studia, to (...)

Porady prawne