Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

Pytanie:

Dyrektor szkoły podstawowej w naszej gminie zgodnie z uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ma obniżone pensum do 6 godzin tygodniowo. Dyrektor ten wyraża zgodę na nauczanie języka polskiego w innej szkole ( gimnazjum) w innej miejscowości na terenie gminy w ilości 10 godzin tygodniowo.W związku z powyższym istnieje wątpliwość czy jest to zgodne z prawem, a organ prowadzący może wyrazić na to zgodę. Czy dyrektor szkoły podstawowej mający obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć może uczyć w gimnazjum w innej miejscowości na terenie gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

 

W naszej ocenie dyrektor szkoły nie może w ogóle podjąć pracy w innej jednostce oświatowej. Zgodnie z art. 7 Karty nauczyciela:

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

Porady prawne

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Tak szerokie obowiązki dyrektora szkoły powodują, że organ prowadzący obniża mu tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz od warunków pracy. Organ prowadzący może również zwolnić dyrektora z realizacji zajęć dydaktycznych w ogóle.

W związku z powyższym, w naszej ocenie, obniżenie wymiaru pensum dyrektora nie może być wykorzystywane na pracę w innej szkole. Po to organ prowadzący ogranicza obowiązki dydaktyczne dyrektora szkoły aby mógł w pełni poświęcić się pracy związanej ze swoją szczególną funkcją w szkole. Dlatego też, w naszej ocenie, odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne