Czy spółdzielnia może wbrew mojej woli skreślić mnie z listy członków?

Pytanie:

"Czy spółdzielnia może wbrew mojej woli skreślić mnie z listy członków?"

Odpowiedź prawnika: Czy spółdzielnia może wbrew mojej woli skreślić mnie z listy członków?

Poza sytuacjami, gdy członek sam występuje ze spółdzielni, spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami, przy czym statut powinien określać bliżej przyczyny wykluczenia. Natomiast wykreślenie następuje, gdy członek nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika