Data powstania przychodu z najmu

Pytanie:

"Data wystawienia faktury: 05.01.2007, treść faktury (czynsz dzierżawy za m-c styczeń), data sprzedaży 05.01.2007 (umowa najmu zawiera zapis - termin zapłaty 10 dni od daty wystawienia faktury). Czy przychód z tej faktury w 2007 roku będzie w dniu 05.01.2007 r., czy 31.01.2007 r.?"

Odpowiedź prawnika: Data powstania przychodu z najmu

Jak stanowi art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.

Zatem przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dla rozpoznania przychodu z najmu decyduje termin płatności określony w umowie najmu (czyli np. dziesiąty dzień od wystawienia faktury). Niezależnie od tego, czy zapłata nastąpi przed terminem wymagalności czynszu, czy po nim, datą powstania przychodu jest właśnie ten termin.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika