Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Pytanie:

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy 21.00 a 23.00. Wtedy w myśl tych zapisów nie mówimy o zajętej nocy. Oto ten zapis: Par.49 1. Porę nocną określa pracodawca, z zastrzeeżeniem ust.2 2. Pracownikom drużyn trakcyjnych i konduktorskich oraz rewizorom oraz rewizoro pociągów pracę w porze nocnej liczy się zgodnie z przepracowanymi godzinami, nie więcej niż 8 godzin, między godz. 21.00 a 7.00 dnia następnego. 3. Pracę w porze nocnej w sytemie równoważnych norm czasów pracy, dopuszcza się co najwyżej przez dwie kolejne noce. 4. Postanowienie ust. 3 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej 2 godziny podczas zmiany. Czy są jakieś inne przepisy prawa pracy, które pozwoliłby wyegzekwować tak ułożenie indywidualnych rozkładów czasu pracy, aby wyeliminować po wcześniej ewidentnie zajętych dwóch nocach, z uwagi na fakt bardzo utrudnionych możliwości dojazdu do pracy lub po pracy do miejsc zamieszkania, planowania harmonogramów z początkiem lub końcem w przedziałach czasowych o których powyżej. Wiąże się ta sytuacja z przybyciem do pracy np. o godz.23.30, a jej początek ma miejsce o godz.5.15. Jak to się ma do zapisu o pracy w porze nocnej i do właściwego, (do czego pracownik jest bezwzględnie zobowiązany), stanu psychofizycznego pracownika przystępującego do pracy? Jednym z powodów takiego zapisu §49 pkt.4, jest brak możliwości zaplanowania wymaganej ilości dni wolnych w indywidualnym rozkładzie czasu pracy pracownika. Co w przypadku jeśli zapisy Regulaminu pracy w zakładzie są mniej korzystne dla pracownika od zapiów Par.49?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dobowy odpoczynek a praca w nocy

W opisanym stanie faktycznym sugerujemy powołać się przede wszystkim na przepisy regulujące obowiązkowy okres odpoczynku. Zgodnie z art. 133 Kodeksu pracy, k.p. pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniami. Prawo do dobowego odpoczynku jest istotną częścią dyrektywy nr 93/104/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy). Art. 3 tej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie muszą podjąć środki zapewniające wszystkim pracownikom co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. Art. 132 par 1 k.p. jest realizacją tej dyrektywy. Wyjątek od zasady prawa do nieprzerwanego dobowego 11 godzinnego odpoczynku, zasadniczo dotyczy pracowników wykonujących prace bierne (dozór urządzeń lub częściowe pozostawanie w pogotowiu do pracy oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia, ochronie osób, pracowników zakładowych straży pożarnych i służb ratowniczych - art. 136 i 137 k.p.). Okres dobowego odpoczynku tych pracowników jest odpowiednio wydłużony.

Porady prawne

Co do samej interpretacji pojęcia "dobowego odpoczynku", warto powołać się na tezę i uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 roku, sygn. II PK 26/2009, w której stwierdzono, że zgodnie podkreśla się , że 11-godziny nieprzerwany wypoczynek dobowy powinien być wykorzystany w tej samej dobie, w której pracownik nabył do niego prawo. Podkreślono, że okresy wypoczynku dobowego spełniają swoją rolę tylko wtedy, jeżeli są rzeczywiście wykorzystywane jako odpoczynek dobowy. Orzeczenie to odwołuje się również do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie Jaeger (sygn. C-151/02), w którym tenże trybunał zaznaczył, iż okresy odpoczynku muszą przypadać bezpośrednio po okresach pracy, których wyrównaniu służą, aby w ten sposób zapobiegać przemęczeniu i przeciążeniu pracownika w następstwie kumulacji następujących po sobie okresów pracy. W sprawie tej ETS akcentuje znaczenie unormowań dyrektywy dla ochrony zdrowia i polepszenia warunków pracy pracowników, wielokrotnie również podkreślił ich prewencyjny charakter przejawiający się w postaci zmniejszenia - na ile to tylko możliwe - kumulowania okresów pracy bez stosowania koniecznych okresów odpoczynku.

Należy jednak pamiętać, że oprócz obowiązku zachowania w każdej dobie 11-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku, pracodawca zobowiązany jest sporządzać harmonogram czasu pracy w taki sposób, aby pojedyncze zmiany robocze przypadały zawsze w jednej „dobie pracowniczej”. Czymś zupełnie odrębnym jest prawna instytucja dobowego odpoczynku i „doby pracowniczej”. Pojęcie takiej doby budziło do tej pory liczne kontrowersje interpretacyjne. Obecnie, po zmianie art. 128 k.p. zgodnie z jego par. 3 pkt 1, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tak rozumiana „doba pracownicza” kończy się z upływem 24 godzin liczonych od jej rozpoczęcia, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Okres wyznaczający dobę rozliczeniową (pracowniczą) określa się zatem godzinowo, od godziny X danego dnia do godziny Y dnia następnego. Czas pracy, który mija granicę astronomiczną (24.00) i wchodzi w następną dobę astronomiczną, zalicza się do doby rozliczeniowej, w której pracownik rozpoczął pracę na swojej zmianie. Z powyższych stwierdzeń należy wysnuć wyinterpretować wyraźny obowiązek pracodawcy aby sposób układania harmonogramu pracy nie naruszał przepisów o dobowym i tygodniowym wypoczynku. Wynika to zarówno bezpośredniego brzmienia przepisów jak i ich dopuszczalnej i powszechnie przyjętej wykładni.

Powyższe tezy odnoszą się jednak zasadniczo do interpretacji przepisów, które ze względu na swoją nieprecyzyjność albo ogólność nastręczają kłopoty z ich prawidłowym stosowaniem. Opierając się jednak na konkretne przepisy prawa pracy, sugerujemy, na drodze analogii, powołać się w przedmiotowym wypadku na rozwiązanie przyjęte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996.60.281). Gwarancją zapewnienia pracownikowi odbywającemu podróż służbową minimalnego okresu odpoczynku jest par. 1 w związku par. 3 pkt 5 tego rozporządzenia. Z tych przepisów wynika, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi płatny czas wolny od pracy w razie odbywania nocnej podróży służbowej w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie zostało 8 godzin. Co prawda w przedmiotowym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z podróżą służbową a z opisu wynika, że powrót pracownika z pracy nie zawsze ma miejsce w porze nocnej, jednak posiłkowo można sygnalizować, że strona pracownicza chce aby rozwiązania w harmonogramie pracy nawiązywały do przyjętych i istniejących już rozwiązań w szeroko pojętym prawie pracy (nawet jedynie na zasadzie analogii).

Warto powołać się również na przytoczoną a przez Państwa sugestię o odpowiednich zdolnościach psychofizycznych pracownika. Zgodnie z art. 207 par. 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przyjmuje się, że obowiązki organizacyjne pracodawcy są daleko idące, gdyż nie wystarczy tu, że stara się on tak organizować pracę, by stworzone zostały warunki bezpiecznej i higienicznej pracy, ale praca ta ma być tak zorganizowana, by w istocie warunki te zostały zapewnione. Równie kategorycznie sformułowany został obowiązek w zakresie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp, gdyż polega on na tym, że pracodawca ma powinność „zapewnienia przestrzegania” (a nie jedynie stworzenia warunków przestrzegania) przepisów i zasad bhp. Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych, wpływających na bezpieczeństwo pracy należy skorelować z generalną powinnością pracodawcy oceny ryzyka zawodowego związane z wykonywaną pracą. Legalną definicję pojęcia „ryzyko zawodowe” zawiera par. 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1630 ze zm.), stanowiąc, że jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przez niekorzystne skutki zdrowotne należy rozumieć w szczególności niebezpieczeństwo zajścia wypadku przy pracy lub możliwość wystąpienia przejawów choroby zawodowej. Z uwagi jednak na zamknięty katalog chorób zawodowych do ryzyka zawodowego należy zaliczać możliwość pojawienia się także takich skutków, które wpływają negatywnie na organizm pracownika i mogą wywołać niebezpieczną sytuację w procesie pracy (por. Jacek Skoczyński [w:], Raczkowski Michał, Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 rok). Bez wątpienia należy więc powoływać niekorzystne ułożenie harmonogramów, w wyniku których naruszone mogą zostać ogólne zasady bhp oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników. Należy pracodawcy przedstawić jednak konkretne zagrożenia, być może zorganizować badania pracowników pracujących w przedmiotowym systemie pracy.

Odpowiadając na ostatnie pytanie należy wskazać, że zgodnie z par. 9 par. 1 k.p. ilekroć w k.p. jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Następnie wedle z art. 9 par. 3 k.p. postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Z treści art. 18 par. 1 i 2 k.p., wynika jednoznacznie, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne - zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Tym samym należy ocenić "korzystność" postanowień regulaminowych oraz układowych – w kwestii tej przesłanki, odsyłamy do wcześniejszych naszych odpowiedzi dla Państwa(w szczególności 47396). W razie uznania, że postanowienia regulaminu są mniej korzystne od przepisów układu zakładowego, automatycznie zastosowanie znajdą przepisy "korzystniejsze" – w tym wypadku ogólnie sformułowany par. 49 układu. Oczywiście powstają trudności ze wskazaniem w jaki sposób egzekwować uprawnienia pracowników. Wydaje się, że jedyna droga to odpowiednie negocjacje z pracodawcą. Mamy nadzieję, że wskazana wyżej argumentacja będzie pomocna w wykazaniu, że regulaminowy harmonogram, może być niezgodna z przepisami prawa pracy, prowadzić do sytuacji niebezpiecznych oraz, że istnieją inne rozwiązania prawnopracownicze, które mogą mieć zastosowanie w sprawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

Co to jest czas pracy? Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (...)

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe niektórych z nas uległo zmianie. Do czego jesteśmy zobowiązani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa możemy się domagać od pracodawcy w nietypowej (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

Okres wakacji sprzyja podejmowaniu przez młodzież zatrudnienia. Dla wielu z młodych ludzi jest to okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale także do zdobycia doświadczeń zawodowych czy przeżycia czegoś nowego. Młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy, powinni być przy tym świadomi (...)

Młodzież sobie dorabia

Młodzież sobie dorabia

Dwa miesiące wakacji to dużo wolnego czasu. Wystarczająco dużo, by wykorzystać ten czas nie tylko na nadmorskie plażowanie czy górskie wędrówki, ale także by zadbać o własny portfel. Niskie bezrobocie i liczne oferty pracy kuszą w okresie wakacji młodocianych (...)

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

SN: Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracownikowi „budżetówki” W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym w Izbie (...)

Szef może wezwać do walki z powodzią

Szef może wezwać do walki z powodzią

Podczas klęsk żywiołowych możemy spodziewać się pracy w nadgodzinach, a nawet w niedziele i dni świąteczne – informuje Rzeczpospolita. Dziennik powołuje się na art. 151 kodeksu pracy, według którego nadgodziny są dopuszczalne, gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej (...)

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna? Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (...)

Szanse wprowadzenia do prawa pracy klauzuli opt-out

Szanse wprowadzenia do prawa pracy klauzuli opt-out

Ministrowie pracy krajów UE pracują nad zmianami dyrektywy o czasie pracy, które polegają na ustaleniu tygodniowej normy czasu pracy maksymalnie do 60 i 65 godzin. Wprowadzenie tej normy możliwe byłoby za uprzednio wyrażoną zgodą na piśmie pracownika (klauzula opt-out). Zgoda ta (...)

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

   Norma i wymiar czasu pracy lekarzy Co do zasady czas pracy lekarzy zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (...)

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

Czas wolny lub dodatkowe pieniądze. Sprawdź, ile możesz dostać za dłuższe siedzenie w pracy.Szef może poprosić nas o pozostanie w pracy w ramach godzin nadliczbowych w dwóch przypadkach: jeżeli wymagana jest nasza pomoc podczas prowadzonej akcji ratowniczej (na przykład w celu ochrony (...)

Jak długo pracują sędziowie?

Jak długo pracują sędziowie?

Wobec sędziów sądów rejonowych nagminnie naruszane są normy kodeksu pracy gwarantujące 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy czy też 35-godzinny odpoczynek tygodniowy – twierdzi Artur Rycak sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie , delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości (...)

Indywidualny rozkład czasu pracy zamiast przymusowej przerwy na obiad

Indywidualny rozkład czasu pracy zamiast przymusowej przerwy na obiad

Pracownik, który nie chce korzystać z przerwy na lunch, powinien złożyć wniosek do pracodawcy, a ten może ustalić mu indywidualny rozkład czasu pracy. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie (...)

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

W dniu 23 sierpnia 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 2013 rok, nr 896). Nowelizacja zawiera w sobie zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzające tzw. elastyczny czas pracy. Od chwili pojawienia (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

Co to jest czas pracy? Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wynagrodzenie za nadgodziny

Wynagrodzenie za nadgodziny

Pracownik po przepracowaniu 8 godzin pracuje w nadgodzinach po 5 nadgodzinach płatnych w związku z awarią pracuje nadal np. 7 godzin. Czy po 5 nadgodzinach w dniu roboczym płatnych 50 % kolejne będą (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jaki system czasu pracy należy stosować do kierowcy? Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie (...)

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od 1993 roku nie wykonywałem zawodu (...)

Przedawnienie roszczeń pracownika

Przedawnienie roszczeń pracownika

Czy pracownik na delegacji poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika, przebywający na niej kilka dni, może wliczyć czas spędzony po wykonaniu (...)

Przekroczenie normy dobowej

Przekroczenie normy dobowej

Chciałabym się upewnić czy dobrze myślę. Pracownik zatrudniony jest w wymiarze 1 etatu, system pracy-podstawowy, w godzinach 8.00-16.00. Pracował tak:poniedziałek-8.00-16.00, wtorek: 12.00-20.00, (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy od 9.00 do 17.00. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem (...)

Podróż służbowa a czas dobowego odpoczynku

Podróż służbowa a czas dobowego odpoczynku

Jak wygląda kwestia zagwarantowania pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku w każdej dobie w sytuacji, gdy pracownik jest w podróży służbowej samochodem prywatnym. Wraca z tej podróży służbowej (...)

Czy pracodawca ma prawo kazać mi pracować w nadgodzinach?

Czy pracodawca ma prawo kazać mi pracować w nadgodzinach?

Mój szef każe mi pracować w moje wolne soboty (rzecz jasna nie wszystkie). W sumie jest to około 300 nadgodzin. Czy muszę pracować w nadgodzinach? Czy jeżeli nie przyjdę do pracy w moje dni wolne, (...)

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Zostałem przeniesiony czasowo z Warszawy na region. Otrzymałem aneks do umowy o zmianie miejsca zatrudnienia oraz obsługiwanego regionu. Natomiast bez zmiany pozostaje oficjalny wymiar czasu pracy: (...)

Zwrot kosztów noclegów dla kierowców

Zwrot kosztów noclegów dla kierowców

Czy kierowcy zatrudnionemu w międzynarodowym transporcie przysługuje ryczałt lub zwrot kosztów za hotel za każdą noc, jeśli na wyposażeniu samochodu jest miejsce sypialne (łóżko)? Czy kierowcy (...)

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Pracuję jako stróż w szkolnej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy i w niedzielę w jakiej wysokości powinnam mieć dodatek? Ile godzin nadliczbowych mogę (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez szczególnego harmonogramu czasu (...)

Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Prowadzę piekarnię, często pracownicy pracują w porze nocnej, za tą pracę otrzymują 20% dodatku . Piekarze przychodzą też wieczorem w niedzielę . Dobowy czas pracy to 7-21. Czy przysługuje im (...)

Nadgodziny za sobotę

Nadgodziny za sobotę

Od poniedziałku do piątku przepracowuję 40 godzin, aczkolwiek zdarza się, że muszę przyjść także do pracy w sobotę. Mam ustaloną stawkę godzinową. O ile wzrasta ona zatem w sobotę o 50 czy (...)

FORUM PRAWNE

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

8 czy 11 godzin odpoczynku?

8 czy 11 godzin odpoczynku? Rozporządzenie Ministra Pracy... z 1996r przyznaje pracownikowi wracającemu z delegacji w nocy 8 godzin do czasu pojawienia się w pracy (nieobecność usprawiedliwiona). (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

8 czy 11 godzin odpoczynku?

8 czy 11 godzin odpoczynku? Rozporządzenie Ministra Pracy... z 1996r przyznaje pracownikowi wracającemu z delegacji w nocy 8 godzin do czasu pojawienia się w pracy (nieobecność usprawiedliwiona). (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego

wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego Witam. Proszę o pomoc. Mam brata w wieku 15 lat chce zaczac pracowac w warsztacie samochodowym. Marzenie jego takie ^^. Ja do tego podchodze bardziej pragmatycznie (...)

Rozwód

Rozwód Witam Podjęłam decyzje o rozwodzie z moim mężem, który przebywa obecnie w zakładzie psychiatrycznym, ja natomiast jestem bezrobotna, czy mogę w takim wypadku uzyskać rozwód bez orzekania (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Systemy i rozkłady czasu pracy

Systemy i rozkłady czasu pracy W jaki spsób należy interpretować Art. 135 Kodeksu Pracy. Z tego co napisano w Art. 135. wynika ,że pod pojęciem systemu równoważnego należy rozumieć możliwość (...)

zadaniowy tryb pracy

zadaniowy tryb pracy Witam serdecznie, mam pytanie do ekspertów w związku z zadaniowym trybem pracy. Pracuję w Instytucji Państwowej jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który zgodnie z (...)

kryteria zmieniające rozkład pracy

kryteria zmieniające rozkład pracy Proszę o informację:Czy przy 2 osobowej obsadzie pracowniczej w bibliotece publicznej można wprowadzić pracę w systemie ciągłym i czy wogóle w bibliotece można (...)

Porady prawne