Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Pytanie:

Wynająłem Pana który miał położyć kafelki. Niestety swoją pracę wykonał co najmniej źle, przez część z nich już poodpadała. Fachowiec nie kwapi się do naprawy swoich błędów. W dodatku przestał odbierać telefony. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Niniejsza opinia prawna wydana została na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176),  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U.2014.121), - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101), - ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity - Dz.U.2014.1025)

oraz w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwo sądów polskich.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, zawarł Pan umowę na wykonanie usługi polegającej na położeniu glazury. Jak rozumiemy, umowa została zawarta z przedsiębiorcą, tj. osobą prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, natomiast Pan zawarł ją jako konsument, tj. osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Porady prawne

Należy wskazać, iż jeśli umowa dotyczyła tylko położenia glazury na ścianie, jest to umowa o dzieło.

Zgodnie z art. 637 kodeksu cywilnego w brzmieniu sprzed 25 grudnia 2014r.: 

Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.  § 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Stosownie zaś do treści art. 638 kodeksu cywilnego:

Art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. 

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.  Z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta przed dniem 25 grudnia 2014r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z art. 10. ust. 1 ww. ustawy sprzedawca (w tym wypadku wykonawca) odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Wobec powyższego, z uwagi na upływ wymienionych terminów, nie jest już możliwe skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. Możliwe byłoby wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jeśli wykonawca udzielił Panu takiej gwarancji (wręczył dokument gwarancyjny) i jej termin jeszcze nie upłynął. Brak możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi nie wyłącza jednak dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 417 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Generalnie przepisy kodeksu cywilnego przewidują dla roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy – w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzyletni termin przedawnienia (art. 118 kodeksu cywilnego). Art. 646 wprowadza jednak zasadę szczególną, w jej myśl roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. (III CZP 72/13, LEX nr 1391775) „termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.)”. Aby zatem móc dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, musiałby Pan wnieść pozew przed upływem dwóch lat od powstania szkody. Jeśli termin ten jeszcze nie upłynął, pozew należy wnieść do sądu rejonowego (a jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł – do sądu okręgowego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, lub przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału albo sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy. Adres przedsiębiorstwa pozwanego może Pan uzyskać na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx, jeśli przedsiębiorca wciąż widnieje w CEIDG. Innym sposobem jest zwrócenie się do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW (informacje na stronie: http://www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie). Pozew jest pismem procesowym, dlatego należy do niego stosować art. 126 k.p.c., zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  5) wymienienie załączników. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie – a tak będzie w sytuacji, kiedy zostanie złożony pozew do sądu – powinien on także zawierać:  1) oznaczenie przedmiotu sporu  2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku. Do pisma należy dołączyć odpis pozwu wraz z załącznikami dla wszystkich uczestniczących w sprawie osób oraz pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. W pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu (wartość dochodzonych roszczeń majątkowych).  Pozew powinien zawierać także:  1) dokładnie określone żądanie,  2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Pozew może zawierać także wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;  2) dokonanie oględzin;  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, pozew powinien zostać wniesiony na urzędowym formularzu (dostępnym na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniucywilnym). W pozwie powinien Pan powołać wszelkie dowody na poparcie przytoczonych przez Pana okoliczności – konieczne jest wykazanie szkody, niewłaściwego wykonania umowy (niezachowania należytej staranności) oraz związku szkody z niewłaściwym wykonaniem umowy. W zakresie wyceny szkody oraz stwierdzenia niezachowania należytej staranności najlepiej wnieść o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W przypadku wnioskowania o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków należy podać ich adresy. Dowodem będzie także przesłuchanie stron. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości dochodzonej kwoty – w znakach opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu (numery rachunków udostępnione są na stronach internetowych sądów). Należy zaznaczyć, iż sąd przyzna Panu rację tylko w razie udowodnienia przez Pana wszystkich przesłanek odpowiedzialności pozwanego oraz pod warunkiem, ze roszczenie nie jest przedawnione – w razie bowiem skutecznego podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia sąd oddali pozew. Oddalenie pozwu spowoduje konieczność zwrotu pozwanemu kosztów postępowania.
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Współdziałanie stron dla terminowego zrealizowania zobowiązania - opinia prawna

Współdziałanie stron dla terminowego zrealizowania zobowiązania - opinia prawna

Stan faktyczny Firma nasza (branża motoryzacyjna) w przeciągu 3 lat zakupiła od innej ok. 300 regenerowanych półosi napędowych. Zakup odbywał się na podstawie faktur vat, na których wyszczególniano tylko wartość półosi. Zawarliśmy ustną umowę iż, po sprzedaży towaru, będziemy zwracać dostawcy zużyte półosie, które otrzymamy od odbiorców, aby nie płacić kaucji w momencie (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy firmą spedycyjno-transportową. Zlecaliśmy wykonanie kilkunastu usług transportowych innej firmie transportowej jako podwykonawcy. W umowie/zleceniu transportowej zastrzegliśmy sobie prawo do ochrony klienta przez okres 2 lat. Pomimo tego, po upływie kilku miesięcy nasz podwykonawca, bez naszej wiedzy zrobił tzw. obejście i przyjął bezpośrednio od naszego klienta (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy działanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. Pytają co mogą zrobić, jeśli (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Niedotrzymanie terminu zlecenia

Niedotrzymanie terminu zlecenia

Podpisałem umowę - zlecenie na montaż okien w której termin wykonania został dokładnie określony. Termin ten nie zostanie jednak dotrzymany, ze względu na niedostarczenie zleceniobiorcy okien w (...)

Nienależyte wykonanie zobowiązania

Nienależyte wykonanie zobowiązania

W samochodzie zerwał się pasek rozrządu. Mechanik podjął się naprawy, ale źle wykonał usługę. Nie dał mi żadnych rachunków mimo, iż zapłaciłam za naprawę ponad 2 tys. zł. W chwili obecnej (...)

Odszkodowanie za utracone zyski

Odszkodowanie za utracone zyski

W wyniku źle wykonanych prac remontowych nastąpiła awaria w mieszkaniu, które wynajmuję. Wypłacono mi odszkodowanie z polisy OC firmy, która wykonywała prace remontowe. Podpisaliśmy z najemcami (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Odszkodowanie

Odszkodowanie Jestem zatrudniona w zakladzie pracy na 3/4 etatu.Trzy tygodnie temu w domu złamałam rękę.Czy po zakończeniu L-4 mogę ubiegać sie o jakieś odszkodowanie?I gdzie w związku z tym mam (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie Chciałam się poradzić w pewnej sprawie. Zleciliśmy remont domu(panele podłoga i ściany, łazienka od A do Z,)"Fachowiec" jak okazało się nie do końca wykonał usługę tak jakbyśmy (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne