Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

Pytanie:

Czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, czy wystarczy uchwała wspólników zawarta w zwykłej formie pisemnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

Zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych zmian w funkcjonowaniu tego podmiotu, które najczęściej wymaga zmiany umowy spółki. Zgodnie z art. 255 par. 1 ksh zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Wystarczające jest przy tym objęcie protokołem notarialnym samej uchwały wspólników o zmianie umowy spółki, protokołem zaś sporządzonym w zwykłej formie okoliczności wymaganych w art. 248 § 2. Wypis protokołu notarialnego zarząd wnosi do księgi protokołów (art. 248 § 1).

Stosownie do treści art. 168 kodeksu spółek handlowych, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych wszelkie zmiany następujących danych:

Porady prawne
  1. firmy, siedziby i adresu spółki,
  2. przedmiotu działalności spółki,
  3. wysokości kapitału zakładowego,
  4. określenia, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  5. nazwisk, imion i adresów członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki,
  6. nazwisk i imion członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
  7. jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenia tej okoliczności,
  8. czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  9. jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenia tego pisma.
  10. zmiany w przypadku spółki jednoosobowej nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) i siedziby oraz adresu jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne