Hałas samolotów

Pytanie:

Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny wzrost przylotów i odlotów. Sytuacja ta nie tylko utrudnia życie, ale też powoduje spadek wartości nieruchomości. Czy w Polsce istnieje przepis prawny regulujący powyższą sytuację? Czy można dochodzić odszkodowania za uciążliwość "obcowania" z samolotami?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hałas samolotów

Zasadniczo, zgodnie z art. 115a ustawy o ochronie środowiska, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Jednakże przepis ten nie ma zastosowania w przypadku hałasu powstałego w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą - w takich sytuacjach nie wydaje się powyższej decyzji.

Właściwy może tu być tzw. program działań dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego. Tworzy się go dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w stosunku do aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska.  W tych przypadkach  powyższych program uchwala rada powiatu.  

Program działań dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego określa rozporządzeniem wojewoda, gdy dotyczy to położonych poza aglomeracjami terenów dróg, linii kolejowych lub lotnisk, które zostaną w odrębnym rozporządzeniu zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach. Wojewoda powinien był wydać takie rozporządzenie do 30. 06. 2005 r.

Z punktu widzenia immisji problem opisuje artykuł Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335