Jakie mam prawo do współwłasności domu?

Pytanie:

W raz z mężem wybudowaliśmy dom na działce która należy prawnie do niego (zostało podarowana przez rodziców mojego męża). W raz z mężem ponosimy wspólnie koszta budowy (wzięłam kredyt na siebie). Moje pytanie brzmi: czy jeżeli działka nie należy do mnie, czy oboje mamy równe prawa do tej nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.5.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jakie mam prawo do współwłasności domu?

Przygotowana dla Pani opinia prawna została oparta na podstawie:

– Kodeksu cywilnego (k.c.) oraz 

– Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) 

a także poglądach doktryny i orzecznictwie sądowym. Na początku należy wskazać, iż jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest reguła „superficies solo cedit”. Została ona wyrażona w art. 191 Kodeksu cywilnego i brzmi następująco:

Art. 191.Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Definicja „części składowej” znajduje się w innym [47] artykule Kodeksu cywilnego:

Porady prawne

Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. 

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z powyższych przepisów wyłaniają się następujące wnioski. Jeśli jakaś rzecz ruchoma zostanie połączona trwale z nieruchomością, tak, że nie może być od niej odłączona bez zmiany lub zniszczenia czy uszkodzenia rzeczy, stanowi jej część składową. W takiej sytuacji, wszystko co zostanie połączone z nieruchomością, automatycznie staje się własnością właściciela nieruchomości.

Przykłady: budynek postawiony na nieruchomości i trwale z nią związany, altana trwale związana z gruntem, kręgi studni wkopane w nieruchomość, tworzące studnię, a nawet drzewa zasadzone na nieruchomości.

Dom wybudowany na nieruchomości stał się więc automatycznie własnością właściciela nieruchomości.

Wyjątki: prawo zna przykłady odrębnej własności nieruchomości budynkowych czy lokalowych. Przykładem może być budowla wybudowana na gruncie oddanych w użytkowanie wieczyste czy lokal, stanowiący odrębną własność od nieruchomości (wraz z udziałem we własności gruntu). 

Zasadniczo, jeśli między Panią i mężem istnieje system wspólności majątkowej małżeńskiej, wszelki majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa jest własnością wspólną łączną (bezudziałową) małżonków. Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki. Jak wynika z art. 33 kro:

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;  4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;  7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;  8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;  9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;  10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Powołany przepis reguluje sytuację w ten sposób, że jeśli rodzice Pani męża podarowali tylko jemu nieruchomość, stanowi ona majątek osobisty męża. Na marginesie można wskazać, że prawo wyróżnia trzy rodzaje majątków małżeńskich – wspólny, majątek osobisty żony i majątek osobisty męża.

Konkluzja w/w rozważań będzie następująca. Jeśli rodzicice Pani męża podarowali wyłącznie jemu nieruchomość, nie wskazując także jako obdarowanej Pani, stanowi ona majątek odrębny męża. Budynek trwale powiązany z gruntem (dom) będzie własnością właściciela nieruchomości – a więc męża. Dom także stanowi więc majątek osobisty męża.

Pani jednak przekazała środki na wykończenie.

Kwestia ta miałaby znaczenie na wypadek Państwa ewentualnego rozwodu czy zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Jak wynika z art. 45 kro:

Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego

Przepis ten reguluje więc wyłącznie rozliczenia z majątku osobistego na wspólny i ze wspólnego na osobisty – Państwa sytuacja jednak dotyczy nakładów z majątku osobistego na osobisty, nieuregulowanego wprost w przepisach.

W celu wyjaśnienia takiej sytuacji należy odnieść się do doktryny i orzecznictwa:

W uchwale z 16 grudnia 1980 r. (III CZP 46/80, LexPolonica nr 303623, OSNCP 1981, nr 11, poz. 206) Sąd Najwyższy uznał, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z nich. Stanowisko to można by przyjąć za zasadne jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy zachodzi potrzeba kompleksowego rozliczenia małżonków w jednym postępowaniu ze względu na przedmiot majątkowy, którego dotyczy to postępowanie, np. w razie poczynienia na przedmiot wchodzący w skład majątku osobistego jednego z małżonków nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych małżonków (wyrok SN z 7 czerwca 2002 r., IV CKN 1108/2000, LexPolonica nr 358937, OSNC 2003, nr 9, poz. 123; tak też J. Pietrzykowski, w: Kodeks…, s. 275). Właściwą drogą do rozliczenia między małżonkami wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego jednego z nich na majątek osobisty drugiego jest proces cywilny (orzeczenie SN z 3 kwietnia 1970 r., III CRN 90/70, LexPolonica nr 356377, OSNPG 1970, nr 11-12, poz. 61, i z 9 stycznia 1984 r., III CRN 315/83, LexPolonica nr 321099, GP 1984, nr 17).[Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Ciepła Helena, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Kalus Stanisława, Piasecki Kazimierz, Sychowicz Marek. Lexis Nexis 2011].

W opisanej sytuacji mogłaby się więc Pani domagać rozliczenia w drodze zwykłego postępowania cywilnego (bezpodstawne wzbogacenie) albo, ewentualnie, w postępowaniu o podział majątku ze względu na to, że na budowę i wykończenie domu były przekazywane środki tak z majątku osobistego Pani, majątku osobistego męża jak i zapewne majątku wspólnego. Powinna więc Pani zachować wszystkie rachunki i w ewentualnym postępowaniu o podział majątku powoływać pogląd doktryny i orzecznictwa SN.

Podsumowując zasadniczo tak dom jak i nieruchomość są majątkiem męża. Pani może jednak żądać rozliczenia nakładów z majątku osobistego (Pani) na majątek osobisty (męża). Może to być dokonane w postępowaniu o podział majątku wspólnego (wyjątkowo) a głównie w ramach odrębnego postępowania cywilnego.

Na marginesie pragniemy wskazać, że przez czas trwania małżeństwa ma Pani prawo mieszkać w domu należącym do męża a po śmierci męża dziedziczy (współdziedziczy) Pani zasadniczo także składniki jego majątku osobistego (czyli dom i nieruchomość).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi (...)

Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy – opinia prawna

Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy – opinia prawna

Stan faktyczny Sprawa dotyczy 4 ha gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami. Po śmierci dziadka na mocy ówczesnego prawa, w wyniku orzeczenia sądu, gospodarstwo przypadło w udziale 5/8 babce i trojgu rodzeństwa po 1/8, którzy w chwili śmierci dziadka byli nieletni. Pozostała pełnoletnia trójka (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Kolejne kroki w walce z koronawirusem Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup (...)

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Co to jest książeczka mieszkaniowa? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który (...)

Budowa domu do 70 m2

Budowa domu do 70 m2

Planujesz budowę własnego domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego, na własne potrzeby mieszkaniowe, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany, gdy masz (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje (...)

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży nabyłem lokal mieszkalny od developera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.  W oparciu o tę umowę i wymaganych przez bank dokumentów (m.in. wypisu z KW), bank udzielił mi kredytu i dokonał (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dopuszczenie do współposiadania

Dopuszczenie do współposiadania

Mam zapisany notarialnie udział w nieruchomości (pół domu i pół działki). Druga strona (współwłaściciel) te prawa kwestionuje i nie chce mnie dopuścić do nieruchomości. Ja najchętniej bym ją sprzedał i uzyskana kwotę podzielił ją na pół. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw (...)

Częściowe zniesienie współwłasności

Częściowe zniesienie współwłasności

Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny są trzy osoby. Jedna z nich mieszka w w/w budynku. Brak jest zgodności co do podziału. Jedna z osób informuje pozostałych, że wnosi sprawę do sądu o zniesienie współwłasności podając, że interesuje (...)

Rachunek z zarządu

Rachunek z zarządu

Ojciec, który zmarł w 2001 r., był współwłaścicielem kamienicy. Za życia ojca, od roku 1991 administrację domu prowadziła córka, jednego ze współwłaścicieli, która nigdy nie rozliczyła się z dochodu nieruchomości przed moim ojcem. Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności (...)

Podzielenie spadku i zniesienie współwłasności

Podzielenie spadku i zniesienie współwłasności

Jak przeprowadzić sprawę o dział spadku i zniesienie współwłasności? Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego część (1/4) posiada moja siostra. Ja mam 3/4. Te części są wynikiem postępowań spadkowych po rodzicach. Ugoda nie wchodzi w rachubę - zbyt wysokie żądania siostry. Jakie dokumenty (...)

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Jestem w przededniu rozwodu. Związek małżeński zawarłam 21 lat temu. Kilkanaście lat temu mój mąż odziedziczył po ojcu 1/2 domu, pozostałą 1/2 tegoż domu odziedziczyła jego matka, która następnie swój udział darowała do wspólności ustawowej mnie i mężowi. Wspomniany dom będący (...)

Prawo do współposiadania nieruchomości

Prawo do współposiadania nieruchomości

Jestem wspówładającym w stosunku 1/2 działki, do której nie mam dostępu z powodu ogrodzenia jej przez drugiego współwładającego. Jakie kroki prawne powinienem przedsięwziąć, aby swobodnie rozporządzać własnym udziałem? Jeżeli tytułem prawnym do tego współwładania jest współwłasność (...)

Porządek dziedziczenia

Porządek dziedziczenia

Po śmierci pierwszego męża babcia wyszła ponownie za mąż. Otrzymała spadek, po pierwszym mężu. Babcia umarła w 1992 r. Sąd podzielił majątek między spadkobierców: jej męża, córkę i wnuka - jedynaka (syn babci, a mój ojciec już nie żył). Drugi mąż babci, zmarły w 1993 r. ma trzy (...)

Ubezpieczenie domu bez prawa własności

Ubezpieczenie domu bez prawa własności

Na miesiąc przed śmiercią taty ubezpieczyłam jego dom w PZU na swoje nazwisko. W "asisstans" podałam mojego brata. Mam protokół, w którym napisane jest, że dom nie został zabezpieczony na zimę. Klucz miał stryj, który jako jedyny dysponuje prawem własności do połowy domu. Czy dostanę (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Czy można skierować do sądu wniosek o podział nieruchomości, której współwłaściciele mają nierówne udziały? Nie mam innego mieszkania, tu pracuję /działająca firma/ i mieszkam z 2 dzieci. Chcę dobudować oddzielne wejście oraz łazienkę. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy w (...)

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Kupiłam część domu jednorodzinnego wraz z udziałem w działce gruntu wynoszącym 1/3 całości. Dom jest podzielony na dwie części z osobnymi wejściami, podłączeniami do mediów itd. Jest do tego decyzja z Urzędu oraz projekt (dom jest w stanie surowym), na którym została wyznaczona granica (...)

Współwłasność w nieruchomości

Współwłasność w nieruchomości

Mój ojciec jest współwłaścicielem w 1/3 jednej działki budowlanej o powierzchni 700m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ok. 80m2 i w 1/3 dwóch przylegających do siebie działek budowlanych o powie. 1600m2 na których stoi tylko stodoła, ale jest to bardzo atrakcyjny teren z linią brzegową (...)

Koszty zniesienia współwłasności

Koszty zniesienia współwłasności

Jakie koszty związane są z sądowym wydzieleniem własności nieruchomości? Dom należy do dwóch osób, które są ułamkowymi (po1/2) właścicielami (współwłaścicielami). Chcę, aby została wydzielona część domu i gruntu, której będę właścicielem Droga do własności domu i gruntu, (...)

Apelacja przy zniesieniu współwłasności

Apelacja przy zniesieniu współwłasności

Czy jeśli zgadzam się co do podziału nieruchomości przy zniesieniu współwłasności w naturze, a mam zamiar kwestionować nakłady poniesione na tę nieruchomość i co za tym idzie rozliczenie finansowe, mam prawo żądać przekazania tej części nieruchomości, co do której postanowienie nie (...)

Zniesienie współwłasności konkubentów

Zniesienie współwłasności konkubentów

Mieszkałam z mężczyzną przez 15 lat w konkubinacie. Miałam wcześniej swoje mieszkanie które sprzedałam i dołożyłam do wspólnego domu. Nie mam na to pokwitowania, tylko jego podpis na kartce papieru, że pożyczyłam mu te pieniądze - nie notarialnie. Teraz się okazało, że on przyprowadził (...)

Postępowanie o dział spadku a podział quod ad usum

Postępowanie o dział spadku a podział quod ad usum

Spadek nabyło w częściach idealnych (po1/4) czworo spadkobierców - druga żona zmarłego oraz troje jego dzieci z pierwszego małżeństwa. W skład masy spadkowej wchodzi dom jednorodzinny, którego właścicielami byli: spadkodawca oraz jego pierwsza żona po 1/2. Pierwsza żona zamieszkuje w swojej (...)