Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Pytanie:

Jakiś czas temu upoważniłam mojego chłopaka do korzystania z mojego rachunku bankowego. Niestety wyjechał i opróżnił moje konto. Czy mogę go oskarżyć o kradzież, pomimo udzielonego wcześniej pełnomocnictwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Działanie Pani partnera może zostać uznane za przestępstwo, bowiem kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to przestępstwo powszechne, może zostać popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, działaniu sprawcy musi towarzyszyć zamiar zatrzymania tego prawa bez żadnego tytułu prawnego. Zachowanie sprawcy polega na przywłaszczeniu cudzego prawa majątkowego, a więc rozporządzeniu nimi przez włączenie do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego stanu posiadania. Następczy zwrot albo zobowiązanie do zwrotu nie wyłączają odpowiedzialności, może natomiast wpływać na wymiar kary.
Porady prawne

Należy także zauważyć, że działanie Pani partnera jest sprzeczne z prawem. Działaniem takim wyrządzona została Pani szkoda. Postępowanie Pani partnera jest bezprawne i zawinione, w jego wyniku poniosła Pani szkodę, która jest normalnym następstwem tego działania, dlatego może Pani domagać się zwrotu tych środków. W takiej sytuacji może zostać wszczęte postępowanie karne, a w jego trakcie mogłaby się Pani domagać zwrotu pieniędzy. Można też w drodze powództwa sądowego domagać się zapłaty (zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych).
W przedstawionym stanie faktycznym Pani partner wszedł w posiadanie Pani środków pieniężnych mając do nich prawo jako pełnomocnik. Faktycznie miał prawo dokonać wypłaty, bowiem miał pełnomocnictwo, ale dalsze jego działania budzą wątpliwości. Z opisu sytuacji wynika, że nie miał żadnych praw do tych środków, dlatego będzie zobowiązany do ich zwrotu. Pewne problemy może sprawić postępowanie dowodowe, bowiem to na Pani będzie spoczywał ciężar dowodu. Ponadto Pani partner może próbować wykazać, że miał prawo do tych środków, chodzi o zawarcie jakiejś umowy między Państwem albo dług, który miała Pani wobec niego. Gdyby zostało to wykazane, to miałby prawo do tych środków, wtedy nie musiałby ich zwrócić, jeśli jednak tak się nie stanie, to powinna Pani uzyskać korzystny wyrok. Choć należy mieć świadomość, że dużo będzie zależało od uznania sądu, bowiem to sąd ocenia dowody. Ponadto należy wskazać, że pełnomocnictwo nie stanowi tytułu prawnego do tych środków, konieczne byłoby istnienie konkretnego zobowiązania (ze stanu faktycznego wynika, że takowe nie istniało).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne