Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Pytanie:

"Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (za pomocą dow. PK), a następnie tę samą wartość netto i VAT już tylko w lutym w ewidencji zakupów VAT bez dodatkowego księgowania w książce, aby uniknąć podwójnego ujęcia kosztu? "

Odpowiedź prawnika: Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Aby podatnik mógł zaliczyć np. czynsz, opłaty za wodę, energię i telefon do kosztów uzyskania przychodów musi istnieć związek przyczynowo skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiąganymi przychodami. Pojęcie "koszty uzyskania przychodów" określa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadza generalną zasadę uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów. Uznaje się za nie wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Należy zawsze ocenić związek wydatku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz możliwością osiągnięcia przychodów. Gramatyczna wykładnia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem, że mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Zgodnie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne) określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Natomiast ust. 2 pkt 7 ww. artykułu stanowi, iż dowody takie mogą dotyczyć wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą sporządzenia takiego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele.

Kolumna 14 KPR jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-13), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.

Według art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 (czyli kwoty, jakie podatnik obowiązany jest ewidencjonować do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego), dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15 (gdy podatnik stosuje obok zasad ogólnych również opodatkowanie marży), art. 125 (gdy podatnik dokonuje dostaw złota inwestycyjnego), art. 134 (podmioty zagraniczne) i art. 138 (gdy podatnik stosuje procedurę uproszczoną przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych) - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca określił elementy konieczne, które powinna zawierać każda ewidencja, pozostawiając równocześnie w gestii podatnika formę, w jakiej będzie ona prowadzona. Ponadto podatnik może prowadzić dodatkowe ewidencje. Ustawodawca nie określił ich ilości oraz elementów, które powinny zawierać. Przedmiotowe ewidencje należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwiły prawidłowe rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika