Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

Pytanie:

W firmie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Firmę reprezentuje Zarząd: Prezes oraz Członek Zarządu. Kto może zostać ukarany mandatem w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nieprawidłowości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany. Podmiotem wykroczenia może być tylko osoba fizyczna. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. Tak więc kwestia kto zostanie ukarany mandatem w zasadzie zależy od typu wykroczenia i osoby odpowiedzialnej za dany stan rzeczy, przy czym pamiętać należy, że zgodnie z kodeksem pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
Porady prawne

Tak więc, przykładowo, wykroczenie opisane w art. 281 kp może popełnić pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. (a więc również członek zarządu). Wykroczenie opisane w art. 283 kp może popełnić osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi. Z kolei, podmiotem wykroczenia z art. 282 § 2 kp może być kierownik zakładu pracy lub główny księgowy lub każdy inny pracownik, który został upoważniony w tym zakresie do działania w imieniu zakładu pracy (zob. wyrok SN z dnia 3 lutego 2003 r., III KK 388/02)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

PIP ma być surowsza dla pracodawców

PIP ma być surowsza dla pracodawców

Po co nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy? 7 marca 2007 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie została ona skierowana do Senatu. Zgodnie z proponowanymi przepisami, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania (...)

PIP surowsza dla pracodawców

PIP surowsza dla pracodawców

Po co nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy? 1 lipca 2007 r. wchodzi w życie nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności (...)

Inspekcja pracy

Inspekcja pracy

Czym jest inspekcja pracy?   Inspekcja pracy oznacza zespół podmiotów powołanych ustawowo do sprawowania funkcji kontroli i nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zatrudniających pracowników oraz nad przestrzeganiem prawa pracy. Zgodnie z Kodeksem (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Będzie jedna Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności?

Będzie jedna Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności?

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.  Czym zajmie się nowa inspekcja? Utworzona zostanie Państwowa Inspekcja (...)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Zobacz, jakie są formalności związane z delegowaniem pracowników do Polski. Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który planuje delegowanie pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski? Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał spełnić pewne obowiązki. (...)

Jacy inspektorzy będą mogli karać mandatami?

Jacy inspektorzy będą mogli karać mandatami?

Jakie nowe przepisy dotyczą uprawnień inspektorów?14 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (...)

O dźwiganiu na międzynarodowym seminarium

O dźwiganiu na międzynarodowym seminarium

Przedstawiciele 20 europejskich inspekcji pracy podsumowali na międzynarodowym seminarium 21 i 22 kwietnia we Wrocławiu dwuletnią kampanię informacyjno-kontrolną, służącą eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń w pracy związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów. Organizatorem seminarium (...)

Rada Ochrony Pracy zapoznała się z programem inspekcji

Rada Ochrony Pracy zapoznała się z programem inspekcji

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2009 rok był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 2 grudnia br. w siedzibie Sejmu. Przedstawił go Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy. W posiedzeniu, z udziałem wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego, wzięli udział (...)

Projekt małej nowelizacji prawa farmaceutycznego

Projekt małej nowelizacji prawa farmaceutycznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  Lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności (...)

Komisja sejmowa rozpatrzyła informacje PIP

Komisja sejmowa rozpatrzyła informacje PIP

Skargi i współpraca międzynarodowaW ubiegłym roku gwałtownie, bo o prawie 40 proc. wzrosła liczba skarg napływających corocznie do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z naruszaniem przez pracodawców przepisów prawa pracy. Poinformowano o tym posłów z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Od 7 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podstawowe zasady tej refundacji określone są zaś w ustawie. Którzy (...)

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny! (...)

Urzędnicy PIP ruszą na firmy. Będą kontrolować

Urzędnicy PIP ruszą na firmy. Będą kontrolować

Do akcji wkroczą nawet ci, którzy dotychczas siedzieli za biurkiem. Nowe przepisy już obowiązują. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzyła krąg osób, które mogą zapukać do drzwi przedsiębiorcy. Do 7 sierpnia w firmie mógł się zjawić tylko inspektor (...)

Minimalne wynagrodzenie nie tylko dla pracownika

Minimalne wynagrodzenie nie tylko dla pracownika

Obecnie obowiązująca ustawa  z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Definicja pracownika zawarta jest w art. 2 Kodeksu Pracy, który stanowi, że  pracownikiem jest osoba (...)

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Jak to działa? Co jesli u mojego dziecka w przedszkolu pojawił się koronawirus i maluch trafił na obowiązkową kwarantannę? Czy przysługuje mi prawo do zasiłku opiekuńczego? Co na ten temat stanowi rozporządzenie Rady Ministrów. ##baner## Opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 lutego br. zebrała się na drugim posiedzeniu w nowo ukonstytuowanym składzie Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Obrady, z udziałem szefa Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusza Jana Zająca (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Łamanie przepisów dotyczących czasu pracy i zatrudnienia to główne grzechy pracodawców. W tym półroczu średni mandat nałożony przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy opiewał na kwotę ponad 1200 złotych. To o ponad 350 złotych więcej niż w 2007 roku. Grzechy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas pracodawca, który nie (...)

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. (...)

Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we wniosku do PIP o przeprowadzenie (...)

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli jego pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty wynagrodzenia za jego pracę? Naruszenie niniejszego obowiązku łączy się z szeregiem konsekwencji (...)

Zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego

Zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego

15 września 1998r. zostało wydane postanowienie Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do użytkowania obiektu - Kawiarni w zakresie prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej. (...)

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym na terenie kopalni pojawił (...)

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą (...)

Kontrola lokalu przez Sanepid

Kontrola lokalu przez Sanepid

Czy Sanepid na wniosek lokatora sporządza kontrolę i ocenę stanu lokalu mieszkalnego, kontrolę stanu wody pitnej na koszt swój czy koszt wnioskodawcy?  Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia (...)

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym (...)

Wgląd do protokołu PIP

Wgląd do protokołu PIP

W związku z wykroczeniami przeciwko zapisom Kodeksu Pracy przez mojego pracodawcę, wystosowałem do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie stosownej kontroli. Moje spostrzeżenia w pełni (...)

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia studiów podyplomowych w zakresie (...)

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Czy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe musi precyzyjnie zawierać ilość godzin nadliczbowych i daty, w których były wypracowane? Czy pozew musi być poparty (...)

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2). Dowiedziałem się (...)

Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem procederu i metody ale (...)

Protokół z kontroli inspektora pracy

Protokół z kontroli inspektora pracy

Jak długo, po sporządzeniu protokołu z kontroli i wniosku do kolegium powinnam otrzymać decyzje pokontrolne z Państwowej Inspekcji Pracy? Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy uprawniają (...)

FORUM PRAWNE

mobbing - ciąża - zwolnienie

mobbing - ciąża - zwolnienie Jestem w 11 tyg ciąży, na zwolnieniu lekarskim z powodu niestannego mobbingu mojej szefowie. Obwiając sie stresujących sytuacji i za namową kadrowej jestem na L4.Od (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

kontrakt managerski

kontrakt managerski baBagam pomózcie, pracuje obecnie w firmie zajmujacej sie uslugami na umowe o prace, szef jest bardzo cwany chce ze mna podpisac kontrakt man., nie mam o tym pojecia, wiem ze bedzie (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

zwolnienie dyscyplinarne

zwolnienie dyscyplinarne Witam, chciałabym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Czy opuszczenie kraju (w ważnych powodach, ale nie życiowych) podczas zwolnienia lekarskiego , kiedy zalecane jest leżenie, (...)

WEZWANIE DO ZAPŁATY

WEZWANIE DO ZAPŁATY Dnia 13.03.2004 otrzymałam mandat za jazde bez biletu. Dnia 14.04.2005 sprawa trafiła do sądu i tydzień temu otrzymałam nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym, ale moje watpliwości (...)

Pracodawca nie chce zapłacić wynagrodzenia po kodejściu z pracy

Pracodawca nie chce zapłacić wynagrodzenia po kodejściu z pracy Witam Mam problem zrezygnowałam z pracy i mam teraz problm z zaległym wynagrodzeniem jak zmusic pracodawcę, aby wypłacił mi zaległe (...)

Dyscyplinarne zwolnienie a wypłata

Dyscyplinarne zwolnienie a wypłata Witam , zostałam dyscyplinarnie zwolniona z pracy , ponieważ jak to ujęła moja szefowa "są powody by podejrzewać że robię wałki". Pracowałam w pubie (...)

Aneks do umowy

Aneks do umowy Witam, czy aneks do umowy o usługi telekomunikacyjne jest ważny jeżeli nie został podpisany? Konsultant lini twierdzi że wystarczy telefoniczne potwierdzenie? Witam. Posiadam zakład (...)

brak wynagrodzenia

brak wynagrodzenia Witam, mam powazny problem, pracowalam bez umowy, pracodawca zwodzil mnie i mowil ze umowe musi stranie przygotowac, jednak po jakims czasie zamkneli dzialalnosc i nie moge odzyskac (...)

Porady prawne