Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Pytanie:

"Firma wysyła zatrudnionego przez siebie pracownika w delegację służbową zagranicę. Czy minimalne wynagrodzenie, jakie może mu zapłacić to kwota 926 zł (minimalne wynagrodzenie w Polsce), czy też jest to wyższa suma? Czy jest określone minimalne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymać pracownik delegowany za granicę?"

Odpowiedź prawnika: Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Kwestie związane z minimalnym wynagrodzeniem pracownika delegowanego, zatrudnionego za granicą będą również regulowane prawem Państwa, w którym pracownik ten będzie wykonywał pracę.
Jeżeli Państwo to należy do Unii Europejskiej to najprawdopodobniej  posiada przepis analogiczny do tego, który  znajduje się w polskim systemie, a dotyczy warunków zatrudnienia  pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Polskie przepisy są bowiem wprowadzone w celu wykonania postanowień  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. nr 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Poniżej zostały wskazane regulacje polskie będące konsekwencja wprowadzenia do prawa polskiego wyżej opisanej Dyrektywy, a dotyczą zatrudnienia w Polsce pracowników z Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 67[1] kodeksu pracy, pracodawca kierujący pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem zagranicznym,  
 2. w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,  
 3. jako agencja pracy tymczasowej 

- zapewnia pracownikowi, w zakresie określonym w art. 67[2], warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników

Zgodnie z art. 67[2]  kodeksu pracy warunki zatrudnienia dotyczą:

 1. norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,  
 2. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,  
 3.  wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,  
 4. bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 5. uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,  
 6. zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, 
 7. zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
 8. wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.  

 Jednym słowem, delegując pracownika do pracy za granicę należy zorientować się w jaki sposób  kwestie te są regulowane prawem obcym, jednakże zatrudniając pracownika w UE należy liczyć się z tym, iż powinno mu się wypłacić minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym kraju.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika