Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

Pytanie:

W 1999 r. firma a konkretnie spółka cywilna wzięła samochód w leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy firma odliczała całość czynszu z faktury w koszty oraz VAT. Po zakończeniu umowy leasingowej (36 miesięcy) nastąpił wykup tego samochodu przez wspólnika spółki do celów prywatnych. Czy istnieje konieczność wyksięgowania rat leasingowych? Taką informację otrzymaliśmy w biurze rachunkowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

13.12.2004

Nie, naszym zdaniem nie ma potrzeby wyksięgowania rat leasingowych. Skutki podatkowe leasingu operacyjnego są bardzo podobne do skutków podatkowych umów najmu czy dzierżawy – do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy zaliczane są raty leasingowe, swego rodzaju odpowiednik czynszu leasingowego. Dotyczy to w szczególności omawianej sytuacji, a więc umowy leasingu zawartej przed 1 października 2002 r. (dzień wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów regulujących opodatkowanie leasingu, do umów zawartych przed tym dniem stosuje się poprzednio obowiązujące przepisy).

Skoro ponoszone przez spółkę wydatki (raty leasingowe) pozostawały w momencie ich poniesienia w związku z uzyskiwanymi przychodami, zaliczenie ich do kosztów było zasadne. Podobnie rzecz się ma odnośnie odliczonego podatku VAT – w momencie dokonywania odliczeń nabywana usługa leasingu związana była z działalnością opodatkowaną spółki (zakładając, że spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT).

W omawianym przypadku doszło do swego rodzaju cesji uprawnienia do wykupu przedmiotu leasingu przez spółkę na rzecz jednego z jej wspólników. Na gruncie obowiązującej w 2002 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) nie stanowiło to świadczenia usługi (a więc nie ma mowy o opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usługi). Wydaje się również, że z tytułu powyższej cesji nie powstał przychód u wspólnika spółki wykupującego samochód (aczkolwiek w tym przypadku nie jest to tak oczywiste, jak odnośnie opodatkowania VAT).

Reasumując – naszym zdaniem wykup leasingowego przez spółkę samochodu przez wspólnika był w 2002 r. obojętny podatkowo dla spółki (obecnie cesję powyższą należałoby uznać za podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usługi przez spółkę). W szczególności fakt ten nie powoduje konieczności wyksięgowania rat leasingowych czy też zwrotu odliczonego podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?