Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Pytanie:

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam dostać w tym roku nagrodę jubileuszową. Czy do nagrody jubileuszowej liczy się średnie łączne wynagrodzenie za 12 miesięcy czy też brany pod uwagę jest inny okres?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Kwestie te reguluje rozporządzenie prezesa RM z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. 

Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.  Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, tj.:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych przez współczynnik, służący do ustalenia ekwiwalentu
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, 
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego (tu przez liczbę godzin w miesiącu nabycia prawa do nagrody). 

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Kwotę nagrody ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Podstawą będzie więc w tym wypadku wynagrodzenie zasadnicze z danego miesiąca. Pomijając przypadki szczególne nie ustala się średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

program z lista płac

18.12.2019 przez: Anna444

wczasy pod gruszą/świadczenia urlopowe

16.7.2018 przez: mmaciekk111

Umowa zlecenie - a zwolnienie lekarskie

13.7.2018 przez: Marszalek27