Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Pytanie:

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej udziela corocznie członkom zarządu absolutorium, w tym także osobom znajdującym się na stanowisku prezesów. Prezes spółdzielni jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, w której określone jest zajmowane stanowisko i wysokość zarobków. Jest w wieku przedemerytalnym. Jaki skutek ma nieudzielenie absolutorium prezesowi, który podlega zgodnie z przepisami kodeksu pracy szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem z racji wieku (wiek przedemerytalny)? Czy takie nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy osobie takiej przysługuje szczególna ochrona wynikająca z przepisów prawa pracy? Czy jest to po prostu odwołanie ze stanowiska? Jak w takiej sytuacji będą się kształtować warunki umowy o pracę i jaki będzie miało to wpływ na istniejący stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

4.10.2006

Prawo spółdzielcze przewiduje, że walne zgromadzenie spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowej) może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie to jest, co więcej, niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu. Skutki odwołania określonej osoby z funkcji członka zarządu spółdzielni nie rozciągają się jednak na sferę praw i obowiązków tej osoby wynikających z przepisów prawa pracy. Art. 52 par. 2 Prawa spółdzielczego wyraźnie stanowi, że odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Pełnienie funkcji przez członka zarządu dotyczy stosunku organizacyjnego (cywilnoprawnego) między spółdzielnią i członkiem zarządu, związanego z pełnieniem funkcji ustawowego organu spółdzielni, a nie stosunku pracy członka zarządu zatrudnionego przez spółdzielnię. Podobnie wyraził się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 2000 r. sygn. akt I PKN 101/00, w którym stwierdził, że rozwiązanie przez radę nadzorczą spółdzielni stosunku organizacyjnego wskutek odwołania z funkcji członka zarządu nie powoduje automatycznie rozwiązania umowy o pracę. Nieudzielnie absolutorium nie pociąga zatem za sobą automatycznie rozwiązania umowy o pracę. Odwołaną osobę łączy ze spółdzielnią nadal umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, z wszelkimi tego konsekwencjami, m.in. w sferze uprawnień związanych z osiągnięciem przez taką osobę wieku przedemerytalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?