Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

Pytanie:

Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca nie może w drodze wypowiedzenia zmienić pracownikowi wieku przed emerytalnym warunków pracy i płacy na mniej korzystne. Zasada ta doznaje jednakże pewnych wyjątków. Zgodnie z art. 43 k.p. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: 1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Jak praktycznie rozumieć określone w pkt. 1 wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy. Prezes (odwołany Prezes) jest bowiem jedynym pracownikiem zatrudnionym przez firmę, firma nie zatrudnia innych członków zarządu. Czy przepis ten dotyczy wszystkich firm czy tylko zatrudniających powyżej 20 osób?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

13.6.2011

Wskazany przepis art. 43 k.p. jest wyjątkiem od statuowanej w art. 39 k.p. zasady niemożności rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Tym samym należy stwierdzić, iż podstawa uzasadniająca wypowiedzenie warunków pracy i płacy określona w punkcie 1 art. 43 k.p. powinna być wykładana ściśle i zawężająco. Zmiana zatem warunków pracy i płacy jest dopuszczalna w razie zmiany zasad wynagradzania pracowników. Tym samym zmianie musi ulec akt (np. układ zbiorowy, regulamin wynagradzania) określający zasady ustalania wynagrodzenia. W związku z powyższym zmianie musi podlegać abstrakcyjny akt ustalający warunki wynagrodzeń pracowniczych. Z istoty rzeczy, wskazana podstawa może dotyczyć jedynie pracodawców, u których takie akty zostały wydane. Jeśli zatem spółka zatrudnia wyłącznie jednego pracownika (odwołanego prezesa zarządu), to nie może powołując się na podstawę dokonać np. zmiany wysokości jego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?