Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Pytanie:

Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.

Przed upływem kadencji mandat ławnika wygasa z dniem doręczenia mu zawiadomienia prezesa sądu o skreśleniu z listy ławników wskutek zrzeczenia się mandatu z ważnych przyczyn lub odwołania ławnika przez radę gminy.

Prawo o ustroju sądów powszechnych wyraźnie wymienia przesłanki, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie mandatu ławnika.

Przede wszystkim, mandat ławnika wygasa  w razie prawomocnego skazania za przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji rada gminy, która wybrała ławnika, stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa właściwego sądu.

Ponadto, rada gminy, która wybrała ławnika, może go odwołać na wniosek prezesa właściwego sądu, w razie:  

  • niewykonywania obowiązków ławnika,  
  • zachowania godzącego w powagę sądu,  
  • niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika.  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek