Opryskiwanie roślin

Pytanie:

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z tym związanej. Drzewka przed zbiorami opryskuje regularnie przeciw szkodnikom. Nawozy rozpyla za pomocą zbiorników pod ciśnieniem umieszczonych na traktorze. Obawiam się o swoje zdrowie, ponieważ mój dom znajduje się bardzo blisko terenu opryskiwania i mimowolnie jestem zmuszony do wdychania oparów rozpylanych. Niestety nie wiem jakimi nawozami opryskuje drzewka czy są groźne dla ludzi ale podczas oprysku sąsiad ubiera się szczelnie i zakłada maskę. Oprysk jest prowadzony na 1 ha. Jakie warunki sąsiad powinien spełnić chcąc dalej opryskiwać jabłka? Czy oprysk jest uwarunkowany jakimiś godzinami, specjalnym odgrodzeniem terenu czy może moją zgodą lub zgłoszeniem w gminie? Czy jestem narażony na utratę zdrowia?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opryskiwanie roślin

 Kwestie związane z opryskiwaniem roślin są regulowane przez ustawę o ochronie roślin. Środki ochrony roślin  to - substancje aktywne (czyli substancje lub mikroorganizmy, łącznie z wirusami, o działaniu ogólnym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub rośliny, lub części roślin, lub produkty roślinne) lub preparaty zawierające jedną lub więcej substancji aktywnych, w postaci dostarczonej użytkownikowi, przeznaczone do:

  • ochrony roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przed organizmami szkodliwymi lub zapobiegania występowaniu tych organizmów,

  • wpływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w tym regulator wzrostu,

  • zabezpieczenia produktów roślinnych, jeżeli te substancje lub preparaty nie są objęte odrębnymi przepisami,

  • niszczenia niepożądanych roślin,

  • niszczenia części roślin lub hamowania, lub zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin.

Przede wszystkim należy podkreślić, że do opryskiwania mogą być stosowane środki, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP. Również sprzęt, którym dokonuje się opryskiwania powinien być regularnie poddawany badaniu sprawności technicznej. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów.

Zgodnie z art. 74 tej ustawy, zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Ponadto, zgodnie z art. 66 ustawy, środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą nabywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin. 

W myśl art. 77, środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się

1) sprzętem naziemnym, jeżeli: 

  • prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, 

  • miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody; 

2) sprzętem agrolotniczym, jeżeli: 

  • jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja obciążająca, 

  • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60 % i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, 

  • powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów.

Zabrania się stosowania środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu agrolotniczego i środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. Okres prewencji to czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin.

Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można stosować wyłącznie środki ochrony roślin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione.

Zgodnie z ustawą, kto wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin, nie mając wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy, czy też stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania - podlega karze grzywny.

Ponadto, opryskiwanie roślin może stanowić, w świetle prawa cywilnego, immisje bezpośrednie. Kwestie immisji zostały omówione w artykule Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335