Oświadczenia majątkowe urzędników

Pytanie:

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oświadczenia majątkowe urzędników

Kwestie składania oświadczeń majątkowych przez urzędników państwowych są przedmiotem regulacji ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 r., Nr 106, poz. 679 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 tej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dotyczy osób:

 1. wprost wymienionych w ustawie,

 2. jak również urzędników służby cywilnej zajmujących inne stanowiska niż wymienione w ustawie.

Zatem, każda osoba będąca urzędnikiem służby cywilnej obowiązana jest do złożenia oświadczenia majątkowego.

Natomiast, wśród osób wymienionych w ustawie, których dotyczy obowiązek złożenia deklaracji majątkowej znajdują się osoby:

 • zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze:  

 1. dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,

 2. dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej,  

 3. kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej,  

 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w punkcie poprzednim,  

 • członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

 • dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne,  

 • pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli,  

 • pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujący stanowiska: przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium,  

 • pracownicy banków państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika,  

 • pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego,  

 • pracownicy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu,  

 • pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy- lub stanowiska równorzędne,   

 • innych osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335