Podjęcie przez strażaka działalności gospodarczej

Pytanie:

Jestem strażakiem pełniącym służbę w służbach mundurowych Państwowej Straży Pożarnej. Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wystarczy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podjęcie przez strażaka działalności gospodarczej

Z podjęciem działalności gospodarczej wiąże się szereg obowiązków, które należy dopełnić. Zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego jest jednym z tych obowiązków, ale nie jedynym. W przypadku strażaka, który w związku z pełnieniem służby w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie mianowania (pozostając w stosunku pracy) jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia chorobowego, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Strażak prowadzący działalność gospodarczą nie ma również obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, gdyż składki na to ubezpieczenie odprowadzane są za niego z tytułu stosunku pracy. Jednakże osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać objęta dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, a także ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Inaczej natomiast wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego strażaka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego reguluje art. 82 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.  Zatem osoba, która jest pracownikiem i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opłaca składkę zdrowotną z obydwu tytułów.

Więcej informacji na temat podjęcia działalności gospodarczej znajdzie Pan w artykule dostępnym na stronach naszego serwisu Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe. Za dodatkowe zajęcie zarobkowe należy również uznać prowadzenie przez strażaka działalności gospodarczej. Ponadto strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej. Oceny tej należy dokonać pod kątem zakresu planowanej działalności gospodarczej. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, etyką służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do pełnienia służby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka. Informację o prowadzonej przez strażaka działalności gospodarczej powinien on zamieścić w corocznym oświadczeniu o stanie majątkowym składanym do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: