Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Pytanie:

Prowadzę egzekucję z nieruchomości. Obecnie komornik sporządza projekt planu podziału (nieruchomość została sprzedana na II licytacji). Moja wierzytelność jest częściowo zabezpieczona hipotecznie, jednak pozostała część będzie podzielona proporcjonalnie pomiędzy wierzycieli egzekwujących, którzy nie mają hipotek. Czy do ustalenia proporcji przy podziale pozostałej po spłacie hipoteki sumy komornik weźmie pod uwagę całą kwotę mojej wierzytelności czy pomniejszy ją o część zabezpieczoną hipotecznie i wypłaconą mi z pierwszeństwem?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Informacje na temat podziału sum z egzekucji zawiera artykuł Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest sporządzany w oparciu o zasadę proporcjonalności i uprzywilejowania, której istota polega na tym, że należności podlegające zaspokojeniu z sumy uzyskanej z egzekucji podzielone są na określone kategorie według ustalonej kolejności zaspokajania, natomiast w ramach danej kategorii należności zaspokajane są według zasady stosunkowości, z wyjątkiem należności zabezpieczonych np hipoteką, których dotyczy zasada pierwszeństwa.

W załączonym powyżej artykule wyszczególnione zostały kategorie zabezpieczania poszczególnych wierzycieli. Z zestawienia tego wynika, że należności zabezpieczone hipoteką będą zaspokajane przed należnościami nie posiadającymi takiego zabezpieczenia. Należności zabezpieczone hipoteką będą zaspokajane nie wedle zasad proporcjonalności, lecz wedle zasady pierwszeństwa. Należność nieposiadająca zabezpieczenia hipotecznego będzie rozważana dopiero w następnej kolejności, gdzie wśród innych wierzytelności będzie zaspokojona wedle reguł proporcjonalności. Przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji do obliczenia proporcji miedzy poszczególnymi wierzycielami nie będzie jednak brana pod uwagę wierzytelność zabezpieczona hipoteką, gdyż w ten sposób jedna wierzytelność zostałaby zaspokojona dwukrotnie - raz z tytułu uprzywilejowania związanego z hipoteką a drugi raz podczas obliczania stosunku należności poszczególnych wierzycieli.

Przykład: Jeśli Pańska należność wynosi 100 tys. zł, z czego tylko 60 tys. jest zabezpieczone hipoteką, a pozostałe 40 tys. nie jest zabezpieczone, wówczas należność 60 tys. zostanie zaspokojona najpierw, wedle zasad pierwszeństwa. Z kolei ustalając proporcje między wierzytelnościami w kolejnej kategorii zostanie wzięte pod uwagę jedynie 40 tys. Zaliczenie bowiem 100 tys. prowadziło by do tego że 60 tys zostanie zaliczone najpierw przy zaspokajaniu wierzytelności hipotecznych, a następnie (po raz drugi) przy zaspokajaniu należności niezabezpieczonych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: