Prawa autorskie - pola eksploatacji

Pytanie:

Zawieram umowę na opracowanie grafiki do strony internetowej. Wykonawca przedstawił standardową umowę zawierającą generalny zapis o przeniesieniu praw autorskich zgodnie z art. 41. ust. 1. pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) Zleceniobiorca, przenosi (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) w ramach niniejszej umowy wszelkie autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, grafiki i wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z tworzonym oprogramowaniem oraz wyłączne prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Zleceniodawcy (...) Art. 41. ust. 2. i 4. Ustawy mówi jednak o konieczności wymienienia \"pól eksploatacji\". Czy to oznacza, że np. utworzona grafika czy logo mogą być używane w ulotkach, folderach, wizytówkach tylko wtedy, kiedy zostanie to wymienione explicite w umowie? Czy to oznacza, że należy wymieniać wszelkie możliwe formy reklamy w umowie, które trudno nawet przewidzieć czy będą stosowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie - pola eksploatacji

Wskazany przez Pana art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej – u.p.a.) w ust. 2 i 4 stanowi:

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytania pomocne będzie odniesienie się do tez z komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne” autorstwa J. Barty (red.), R. Markiewicza (red.), M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Z. Ćwiąkalskiego, K. Felchnera, E. Traple (Wyd. V 2011r.). Jak autorzy wskazują w komentarzu w art. 42 ust. 2 wyrażona została bardzo istotna dla praktyki obrotu prawami autorskimi norma, według której treść umowy mającej za przedmiot prawa autorskie (niezależnie od tego, czy jest to umowa przenosząca prawo, czy umowa licencyjna) odnosi się tylko do pól eksploatacyjnych, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Ponadto jak zaznacza Sąd Najwyższy, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 u.p.a. oraz art. 67 ust. 1 u.p.a., zarówno umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych jak i umowa licencyjna, obejmują te pola eksploatacji, które zostały wyraźnie w nich określone, co oznacza, że określenie pól eksploatacji, w rozumieniu art. 50, stanowi essentialia negotii takiej umowy (wyrok SN z dnia 23 września 2004 r., III CK 400/2003, LEX nr 174201).

Porady prawne

Stąd należy jednoznacznie wskazać, że określenie pól eksploatacji w umowie dotyczącej przeniesienia praw autorskich majątkowych jest obowiązkowe. Jeżeli zatem strony podpiszą np. umowę o przeniesienie prawa lub umowę o dzieło bez oznaczenia w niej pól eksploatacji, to umowa taka nie wywoła skutku w zakresie określonym w art. 41 ust. 2.

Ponadto należy wskazać że przykładowy katalog pól eksploatacji wymieniony został przez ustawodawcę w art. 50 u.p.a., który stanowi:

Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Należy podkreślić, że katalog ten nie jest zamknięty, ma on jedynie charakter przykładowy, dopuszczalne jest bowiem zawarcie umowy o przeniesienie praw majątkowych autorskich na innych niż wskazane w powyższym artykule polach eksploatacji.

W odniesieniu natomiast do zawarcia umowy, na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy koniecznym jest ustalenie zakresu pojęcia „nowego pola eksploatacji”. Powołanie się na tezy z wyżej omawianego komentarza, ułatwi ustalenie tego zakresu. Autorzy wskazują: „Naszym zdaniem, trzeba brać pod uwagę przede wszystkim pojawiające się wraz z postępem techniki skutki ekonomiczne występujące po stronie twórców oraz po stronie podmiotów zaangażowanych w dostarczanie odbiorcom chronionych utworów. Wskazówką na rzecz istnienia nowego pola eksploatacji byłoby zatem stwierdzenie, że następuje znaczne zwiększenie „dostępności" utworu, poszerzenie możliwości zapoznawania się z nim przez odbiorców, pojawienie się nowych grup odbiorców, ekonomicznie ujmując – wykształcenie się nowego rynku. Takie skutki wynikać mogą m.in. z zastosowania nowej techniki zwielokrotniania utworu, czego dowodem – w sferze utworów muzycznych – było w przeszłości wprowadzenie zapisu na płycie gramofonowej, a nie tak dawno wprowadzenie zapisu cyfrowego.”

Stąd umowa o przeniesienie praw majątkowych autorskich musi zawierać wyraźne wskazanie pól eksploatacji, których dotyczy. Jednocześnie niemożliwe jest zawarcie umowy o przeniesienie praw majątkowych autorskich na polach nieznanych w chwili zawarcia umowy. Jednakże możliwe jest zawarcie w umowie dotyczącej przeniesienia praw majątkowych autorskich postanowienia, w którym twórca zobowiąże się do przeniesienia praw autorskich majątkowych na rzecz zamawiającego/nabywcy na polach eksploatacji wykształconych po zawarciu umowy. Postanowienie takie powinno również wskazywać że nabycie praw na nowowykształconych polach eksploatacji następuje w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie pierwotnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny 4 lata temu pracowałem dla ogromnej firmy (doskonale prosperującej) w Polsce. W związku ze swoim wykształceniem (3 studia wyższe) i zainteresowaniami próbowałem się przenieść do działu planowania finansowego. W tym celu poza godzinami pracy (używając starych danych firmy, (...)

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Stan faktyczny Jakiś czas temu z firmą, z którą współpracuję podpisałem list intencyjny. Zawiera on takie określenia jak: "Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania usług informatycznych". Porozumienie to wspomina także o karze umownej. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania (...)

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzedmiotem działalności wspólników spółki cywilnej jest opracowywanie i oferowanie klientom programów komputerowych. Niektóre z tych programów pisane były samodzielnie przez jednego ze wspólników, pozostałe przy niewielkim udziale (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej (...)

Przekazanie wspólnocie dokumentacji przez dewelopera - opinia prawna

Przekazanie wspólnocie dokumentacji przez dewelopera - opinia prawna

Stan faktyczny Jak administrator może wyegzekwować projekt budowy bądź projekt powykonawczy od dewelopera? Kilkakrotnie już deweloper był wzywany do wydania w/w projektów. Problem w tym, że dwuletni budynek ma wadliwie wykonane odwodnienia płyt balkonów, a miejscami ich całkowity (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie (...)

Jak prawidłowo korzystać z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku?

Jak prawidłowo korzystać z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku?

W określonych w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „u.p.a.p.p.)  przypadkach istnieje możliwość korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych bez zgody uprawnionego, uprawnienie do podjęcia eksploatacji jest w tych przypadkach przyznane użytkownikowi przez sam (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej (...)

Reforma organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego

Reforma organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego

Jakie zmiany mają dotyczyć praw autorskich?Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on reformę organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego m.in. w zakresie zatwierdzania (...)

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Portale społecznościowe i serwisy poświęcone prezentacji fotografii pozwalają obecnie na bardzo łatwe dzielenie się ze znajomymi zdjęciami z wakacji. O czym należy pamiętać, udostępniając je publicznie w Internecie? Zdjęcie przedmiotem prawa autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest (...)

Filmy DVD mogą być tańsze

Filmy DVD mogą być tańsze

ZAiKS i Stowarzyszenie Filmowców Polskich naruszyły prawo - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na organizacje nałożono kary w łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł Każdemu twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu. Jednakże (...)

Wynagrodzenia dla twórców i ich spadkobierców

Wynagrodzenia dla twórców i ich spadkobierców

Jakie przepisy dotyczą prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki? 6 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Implementuje ona do polskiego porządku prawnego postanowienia (...)

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych

Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych

W chwili obecnej nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby w swojej działalności programów komputerowych. Dla wielu podmiotów powstaje wręcz specjalne, dedykowane oprogramowanie dostosowane do profilu ich działalności. Oprogramowanie takie tworzone jest w oparciu o (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

5 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej dotyczące żądania naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział i charakterystyka praw autorskich

Podział i charakterystyka praw autorskich

Jak wygląda w polskim prawie kwestia praw autorskich, czy mają one jakiś podział? Jak wygląda sprawa licencji? Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw:· autorskie prawo materialne (...)

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Chciałbym się od Państwa dowiedzieć jako to jest z legalnością udostępniania gier konsolowych w pubach? Zamierzam otworzyć pub z grami konsolowymi i planszowymi. Przygotowaną dla Państwa opinię (...)

Prawa do filmow reklamowych

Prawa do filmow reklamowych

Chodzi mi o prosta rzecz, czyli jak to jest z uprawnieniami do filmów reklamowych które emitowany są w tv lub znajdują się często na YouTube - czy umieszczanie takich filmów na własnym portalu (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza (...)

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Jestem twórcą tj. piszę scenariusze. Korzystałem do tej pory z ochrony utworów przez jedną z organizacji zbiorowego zarządzania - ZAIKS. Nie podpisałem aktualnie następnego oświadczenia o powierniczym (...)

Skuteczne zrzeczenie się praw autorskich

Skuteczne zrzeczenie się praw autorskich

Firma komputerowa zatrudnia programistów piszących na jej zamówienia programy na podstawie umowy o dzieło. W umowie znajduje się paragraf o następującym brzmieniu: Wykonawca zrzeka się wszelkich (...)

Projekt logotypu - rodzaj umowy

Projekt logotypu - rodzaj umowy

Zaprojektowaliśmy Klientowi logo i otrzymaliśmy za nie wynagrodzenie i wystawiliśmy FV. Nie chcemy bezpłatnie zbywać praw autorskich (jeżeli Klient będzie chciał je zakupić chcemy uzyskać dodatkowe (...)

Autorskie prawa majątkowe - charakterystyka

Autorskie prawa majątkowe - charakterystyka

Czym charakteryzują się autorskie prawa majątkowe? W odróżnieniu od autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe wiążą się z materialną eksploatacją utworu. Prawa te, w (...)

Autorskie prawa majątkowe i ich charakterystyka

Autorskie prawa majątkowe i ich charakterystyka

Czym są autorskie prawa majątkowe? W odróżnieniu od autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe wiążą się z materialną eksploatacją utworu. Prawa te mogą być przedmiotem (...)

Prawa autorskie do projektu graficznego

Prawa autorskie do projektu graficznego

Zakład zawarł umowę o dzieło z osobą fizyczną w celu stworzenia projektu graficznego strony internetowej. Umowa została wykonana. Czy zamawiający może dokonywać zmian w tym projekcie bez zgody (...)

Przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych

Przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych

Firma na podstawie umowy z inną firmą o wykonanie programu komputerowego przekazuje jej majątkowe prawa autorskie. Czy przekazanie tych praw "obowiązkowo" obejmuje przekazanie również kodów źródłowych (...)

Wykorzystanie reprodukcji obrazów malarskich

Wykorzystanie reprodukcji obrazów malarskich

Planuję wykonanie kalendarza, w którym chciałam umieścić reprodukcje obrazów (między innymi Wyczółkowskiego, Pronaszki, Szancenbacha). Bardzo proszę o informację czy do takiego celu (kalendarz (...)

Prawa do stworzonej strony internetowej

Prawa do stworzonej strony internetowej

Kupiłem na allegro stronę internetową. Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Chodzi mi o to czy jeżeli chciałbym sprzedać tą stronę, czy cokolwiek zrobić, to abym (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Wydanie książki

Wydanie książki

Zamierzam wydać książkę. Czy istnieją jakieś szczególne regulacje prawne dotyczące wydawania książek? Osoba, która chce wydać książkę nie musi posiadać żadnej koncesji czy zezwolenia. (...)

Darmowe udostępnianie utworów muzycznych

Darmowe udostępnianie utworów muzycznych

Czy udostępnianie na stronach internetowych mp3 z notką, że należy je skasować po 24h jest legalne? Czy nagrywanie płytek z mp3 i wysyłanie pocztą do ludzi z notką: "Jeżeli macie modem lub inne (...)

FORUM PRAWNE

Prawa autorskie ?!

Prawa autorskie ?! Jakiś czas temu zostało mi zlecone zrobienie strony www dla pewnej firmy. Strona została zrobiona, ale projekt nie doszedł do skutku, ponieważ szef tejże firmy wycafał się tłumacząc, (...)

Osoba fizyczna mogż sprzedawac licencje?

Osoba fizyczna mogż sprzedawac licencje? Mam 2 pytania: 1. Czy jako osoba fizyczna moge sprzedawac licencje np. firmie? Jaka najlepiej umowe wybrac do takiej transakcji? znalzlem taka tresc : zapis (...)

Prawo autorskie

Prawo autorskie Proszę o przesłanie wzoru umowy z zakresu prawa autorskiego (umowa licencyjna) (syla_k) Dzień dobry. Poszukuję porady. Wykonałem dla pewnej firmy logo na podstawie wstępnych dostarczonych (...)

kazus prawo autorskie

kazus prawo autorskie witam, czy ktoś może udzielić pomocy z takim kazusem? Pan Albert i pani Malina wspólnie stworzyli program komputerowy, który miał służyć prowadzeniu księgowości i obsłudze (...)

kazus prawo autorskie

kazus prawo autorskie witam, czy ktoś może udzielić pomocy z takim kazusem? Pan Albert i pani Malina wspólnie stworzyli program komputerowy, który miał służyć prowadzeniu księgowości i obsłudze (...)

Skopiowane zdjęcia z internetu

Skopiowane zdjęcia z internetu Co mzoe mi grozić, jeśli na aukcji internetowej dodałam nie swoje zdjęcia, a własciciel tych zdjęc napisał mi, iz jeśli ich nie usune to skontaktuje sie ze mna policja? (...)

zdjęcia a prawo autorskie

zdjęcia a prawo autorskie mam stronę komercyjną hodowli psów rasowych, od jakiegos czasu zauwazam fakt, że na około 20 blogach (głównie dzieci w wieku 12-16 lat) ściągają moje prywatne zdjęcia (...)

Nie jestem pewien czy złamałem prawo autorskie i co mnie czeka

Nie jestem pewien czy złamałem prawo autorskie i co mnie czeka Sprawa wyglada nastepujaco: Dostalem od osoby X 2 plytki DVD na ktorych byly zamieszczone elementy graficzne warte okolo 1500 zl ( ja nie (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Prawa autorskie

Prawa autorskie Jestem zatrudniony na stanowisku : inżynier serwisu. Moja praca polega na pisaniu oprogramowania systemów sterowania w przemyśle. Ponieważ jestem zatrudniony na umowę o pracę autorkie (...)

prawa autorskie

prawa autorskie Witam Wiecie czy można wykupić prawa autorskie do pracy magisterskiej lub licencjackiej?

Porady prawne