Prawo do wcześniejszej emerytury

Pytanie:

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, że posiadając orzeczenie ZUS mogę się o taka emeryturę ubiegać (nie wiem tylko o jaką niezdolność do pracy chodzi, czy wystarczy częściowa, czy musi być całkowita). Reasumując - mam orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy, 24 lata i 7 miesięcy pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Jakie muszę spełnić warunki szczególne, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie chodzi mi o pracę na etacie, bo to wiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednakże dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. przewidziano pewne przepisy szczególne. Możliwość przyznania prawa do emerytury według przepisów szczególnych powstaje, jeżeli osoba z grupy ubezpieczonych (urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r.) spełni łącznie następujące warunki: - nie przystąpi do otwartego funduszu emerytalnego (uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli nie zawarł umowy o przystąpieniu do OFE w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r.) - warunki do uzyskania emerytury określone w przepisach przedstawionych niżej spełni do dnia 31 grudnia 2006 r., - oraz nastąpi w stosunku do niej rozwiązanie stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Jeżeli warunki te będą spełnione, to kobiety ubezpieczone, które nie osiągnęły określonego wieku emerytalnego (60 lat) mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli: - mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo - jeżeli mają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Tak więc w Pani przypadku wcześniejsza emerytura będzie możliwa, w momencie, gdy spełni Pani warunki ogólne oraz ukończy Pani 55 lat oraz oraz zostanie Pani uznana za całkowicie niezdolną do pracy (Pani okres składkowy i nieskładkowy jest już wystarczający). Obecnie nie spełnia Pani warunków, by uzyskać wcześniejszą emeryturę - nie ukończyła Pani jeszcze 55 lat oraz ma Pani tylko orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, które w tym przypadku nie jest wystarczające. Jeżeli nie będzie Pani uznana za całkowicie niezdolną do pracy, to wcześniejsza emerytura nie będziemogła być przyznana (nie spełni Pani bowiem warunku uzyskania 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego do 31 grudnia 2006 r.)

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Osoba, która chce otrzymać świadczenie wyrównawcze od 1 stycznia 2022 (...)

Jak ustalać okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Jak ustalać okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. wprowadziła przepis, w myśl którego przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania (...)

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je poniżej. Z czego wynikają zmiany? W sierpniu i wrześniu 2007 r. miała miejsce dwukrotna nowelizacja ustawy – (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Zmienione zasady ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane kobiety mogą wnosić o wznowienie postępowania - termin już biegnie! Nabycie prawa do tzw. (...)

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Sejm przyjął zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953 Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie (...)

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

Komu teraz przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?W obecnym stanie prawnym, prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje: kobiecie - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy (...)

Emerytura dla nauczycieli

Emerytura dla nauczycieli

  Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę - mówi Gabriela Zgajewska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS. Nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę korzystając z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby pracownika – opinia prawna

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby pracownika – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem nauczycielem - bibliotekarzem w gimnazjum na etacie. Rocznik 1948 r. Staż pracy 36 lat. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, lecz kilka dni temu otrzymałam awizo listu poleconego z Gimnazjum prawdopodobnie (jak wcześniej mi sygnalizowano) z wymówieniem mi pracy lub zmiany (...)

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzny

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzny

Łódzki Sąd Okręgowy przyznał wczoraj Marianowi Rojakowi prawo do wcześniejszej emerytury na podobnych zasadach, z jakich korzystają kobiety. (...)Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach korzystają z nich głównie kobiety w wieku 55 lat, jeśli mają 30-letni staż pracy, lub te z krótszym, (...)

Wcześniejsza emerytura dla pracujących przy azbeście

Wcześniejsza emerytura dla pracujących przy azbeście

Zarówno stażysta, jak i kierownik nadzorujący prace przy azbeście mają prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. (...)Dopiero Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązkowy staż wstępny może być wliczony do okresu wykonywania pracy w szczególnych (...)

Kiedy przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Kiedy przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Nauczyciel starający się o wcześniejszą emeryturę musi mieć minimum 15 lat pracy pedagogicznej. Nie może włączyć do tego okresu pracy w innym zawodzie. Kazimierz J. miał ponad 40 lat pracy, z czego ponad dziesięć w zawodzie tokarza i niewiele więcej jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury także dla mężczyzn

Prawo do wcześniejszej emerytury także dla mężczyzn

Nawet kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. może w 2008 r. zażądać w sądach przyznania im prawa do emerytury w obniżonym wieku – twierdzi Jacek Sobczak, sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Jest to następstwo (...)

Emerytura nauczyciela

Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Ale z uwagi na to, iż praca nauczyciela uważana jest za pracę o szczególnym (...)

Uprawnienie do wcześniejszej emerytury – opinia prawna

Uprawnienie do wcześniejszej emerytury – opinia prawna

Stan faktyczny Mój Tato w lutym 1995 roku uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury mając 56 lat - na podstawie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy. Przepracował 23 lata w Cementowni - na stanowisku maszynista urządzeń kruszących - oraz 16 lat w rolnictwie. Proszę o informację, (...)

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Praca nakładcza, choćby w szczególnych warunkach, nie uprawnia do wcześniejszej emerytury To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Kwestia, czy była to praca w szczególnych warunkach, nie miała dla rozstrzygnięcia znaczenia. Do wcześniejszej emerytury uprawnia (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie (...)

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych w konsultacjach społecznych

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych w konsultacjach społecznych

  Projekt Ustawy o emeryturach pomostowych rząd skierował 19. czerwca 2008 r. do konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej. Projekt uwzględnia zmiany uzgodnione w ciągu ostatnich tygodni w ramach prac Komisji Trójstronnej. Po konsultacjach projekt ustawy (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

  Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasypywane są pytaniami od nauczycieli obawiających się utraty prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych. Wyjaśniamy zatem, że weto prezydenta wcale nie odbiera (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy nabędę uprawnień do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla mężczyzn (w moim przypadku będzie to kwiecień (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Czy nabywam prawo do emerytury z chwilą ukończenia 60 roku życia ( kończę 14.04.2005 r.) - urodziłem się 14,03,1945 jestem technikiem budowlanym - 2 miesiące byłem zgłoszony jako bezrobotny bez (...)

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury? Instytucja tzw. wcześniejszej emerytury jest regulowana przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Moja mama jest zatrudniona w prywatnej firmie od 1996 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu . W tym roku pracodawca zapowiedział, iż likwiduje swoją firmę i w związku z tym straci (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

W tym roku skończyłam 50 lat. Podjęłam pracę 1.09.1974 r. (1.09.2004 r. - minie 30 lat pracy). Od 1.04.1986 r. pracuję na stanowisku elektronika przy elektronicznym monitorze ekranowym (komputerze). (...)

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

W 2008 r. nabędę prawo do wcześniejszej emerytury (ur.1953), lecz nie jest dla mnie jednoznaczne jakie skutki pociąga dalsze zatrudnienie w zależności od jego formy w przypadku zgłoszenia faktu (...)

Świadectwo pracy a wcześniejsza emerytura

Świadectwo pracy a wcześniejsza emerytura

Pracownik w latach 1986-2000 pracował w firmie jako kierowca. Tak jest wystawione świadectwo pracy. W świadectwie pracy nie jest zaznaczone, że była to praca w warunkach szczególnych. Faktycznie (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z (...)

Odprawa emerytalna pracownika służby cywilnej

Odprawa emerytalna pracownika służby cywilnej

W październiku 2006 r. nabywam prawo do wcześniejszej emerytury (55 lat życia) i oczywiście chcę z tego skorzystać. Czy jako pracownik administracji państwowej mam prawo do 6-miesięcznej odprawy (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

W dniu 3 grudnia b.r. przeszłam na emeryturę. Po tej dacie podjęłam zatrudnienie na umowę o dzieło i otrzymam z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie przekraczającej dopuszczalne roczne wynagrodzenie (...)

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przejście na wcześniejszą emeryturę? Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia (...)

wcześniejsza emerytura a własna działalność gospodarcza

wcześniejsza emerytura a własna działalność gospodarcza

Jeżeli skorzystam z wcześniejszej emerytury czy nadal mogę prowadzić działalność gospodarczą, czy muszę ją zamknąć, aby móc pobierać emeryturę lub czy muszę zawiesić emeryturę? Zgodnie (...)

FORUM PRAWNE

prawo do wcześniejszej emerytury

prawo do wcześniejszej emerytury Witam, mam 55 lat i staż pracy 34 lata składkowe i nieskładkowe, czy mam prawo ubiegania się o wcześniejszą emeryturę? Wcześniejsza emerytura przysługuje jedynie (...)

Prawo Do Wcześniejszej Emerytury 2012

Prawo Do Wcześniejszej Emerytury 2012 Czy teraz opłaca się przejść na wcześniejszą emeryturę, na tych nowych warunkach? czy te 50% będzie się pobieraż już zawsze nawet jak się rok wczesniej (...)

czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury?

czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury? czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury?

niema wcześniejszych emerytur dla nauczycieli ?

niema wcześniejszych emerytur dla nauczycieli ? Pytanie odnośnie zmian w emeryturach , czy pedagog, który straci zdrowie w trakcie roku szkolnego i dostanie orzeczenie o niezdolności do pracy, może (...)

Konsumpcja prawa do wcześniejszej emerytury

Konsumpcja prawa do wcześniejszej emerytury Może ktoś wie jak interpretować prawo do wcześniejszej emerytury nabyte w 2006 (kobieta skończyła 55 lat i staż powyżej 30 lat). Czy jeśli się nie (...)

ochrona przezd wypowiedzeniem warunków pracy i pracy

ochrona przezd wypowiedzeniem warunków pracy i pracy Po ukończeniu 55 lat ZUS ustalił mi prawo do wcześniejszej emerytury przesłał mi wyliczenie wysokości emerytury i legitymacje emeryta Ja nie (...)

Ile można dorobić do świadczeń?

Ile można dorobić do świadczeń? Witam, nie wiem czy piszę w dobrym dziale, ponoć ZUS ma określic kwotę jaką można dorobić bez utraty świadczeń. Czy może ktoś wie coś więcej na ten temat? (...)

emerytura dla nauczyciela akademickiego

emerytura dla nauczyciela akademickiego witam, czy nauczyciel akademicki urodzony przed 1949 r. może nabyc prawo do wcześniejszej emerytury? Jak do takich osób odnoszą się nowe przepisy o emeryturach? (...)

Zwolnienie z pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie z pracy w czasie zwolnienia lekarskiego Witam. Od 38 lat jestem pracownikiem dużej firmy /umowa na czas nieokreślony/. Nie przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury, a do okresu ochronnego (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r.

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. Od kwietnia 2007r jestem na świadczeniu przedemerytalnym. W lutym 2008r ukończę 60 lat. Mam udokumentowane 44 lata pracy w tym 43 lata i 11mięsięcy (...)

cofnięcię wypowiedzenia przez pracodawcę

cofnięcię wypowiedzenia przez pracodawcę Witam Mam pytanie. Zakład pracy wypowiedział mojej mamie umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyczyną (...)

Porady prawne